Politica de confidenţialitate

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2018-02-26
Agenţia Europeană de Mediu (AEM) - prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal în instituţiile şi organele comunitare precum Agenţia Europeană de Mediu (AEM) este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:EN:NOT - privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 45/2001

Articolul 3.2 prevede că regulamentul se aplică prelucrării de date cu caracter personal (efectuate total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace în cadrul unui sistem de evidență) de către toate instituţiile şi organele comunitare în măsura în care această prelucrare este efectuată prin desfășurarea tuturor sau a unei părți a activităților care intră sub incidența dreptului comunitar.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

“Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, precum și blocarea, ștergerea sau distrugerea (articolul 2 punctul (b) din Regulamentul 45/2001).

Ce sunt datele cu caracter personal?

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. (articolul 2 punctul (a) din Regulamentul 45/2001).

Prelucrarea unor categorii speciale de date, definită drept prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, precum și prelucrarea datelor privind sănătatea sau viața sexuală, este interzisă, cu anumite excepţii. (articolul 10 din Regulamentul 45/2001).

Persoana vizată

Persoana vizată este persoana ale cărei date cu caracter personal sunt colectate, deţinute sau prelucrate.

Operatorul de date şi operatorul delegat

Operator de date înseamnă “instituția sau organul comunitar, direcția generală, unitatea sau orice altă entitate organizațională care stabilește, singură sau împreună cu altele, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal” (articolul 2 punctul (d) din Regulamentul 45/2001).

Principiile  protecţiei datelor

  • Datele trebuie să fie prelucrate în mod corect și legal;
  • Acestea pot fi prelucrate doar în scopuri limitate şi explicite;
  • Datele colectate trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopurile pentru care au fost colectate;
  • Ele trebuie să fie menţinute exacte, și dacă este necesar, actualizate;
  • Nu trebuie păstrate mai mult timp decât necesar;
  • Datele pot fi prelucrate numai în conformitate cu drepturile persoanei vizate;
  • Acestea trebuie stocate în siguranţă;
  • Datele nu trebuie transferate terţilor în lipsa unor măsuri suficiente de precauţie (articolul 4 din Regulamentul 45/2001).

Drepturile persoanei vizate

1. Informare

Operatorul trebuie să furnizeze persoanei vizate următoarele informaţii despre datele în curs de prelucrare:
(a) informaţii despre temeiul juridic al operațiunii de prelucrare,
(b) identitatea operatorului,
(c) scopurile operaţiunii,
(d) categoriile de date vizate,
(e) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt comunicate datele,
(f) caracterul obligatoriu sau facultativ al răspunsului la întrebări,
(g) existența dreptului de acces la date,
(h) termenele de stocare a datelor şi
(i) dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea europeană pentru protecția datelor (AEPD);

2. Dreptul de acces

Persoana vizată are drept de acces la propriile date. De asemenea, aceasta poate solicita operatorului să îi furnizeze următoarele informaţii, iar operatorul va da curs cererii în decurs de maxim trei luni de la primirea acesteia, transmiţându-i astfel:
(a) confirmarea că datele care privesc persoana vizată sunt sau nu sunt prelucrate;
(b) comunicarea datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a originii oricăror informaţii disponibile;
(c) confirmarea scopurilor operaţiunii, a categoriilor de date vizate şi a destinatarilor sau categoriilor de destinatari cărora le sunt comunicate datele,
(d) informații privind logica subiacentă oricărei prelucrări automatizate a datelor care privesc persoana vizată.

3. Rectificare

Persoana vizată are dreptul de a cere operatorului să rectifice fără întârziere orice date cu caracter personal inexacte sau incomplete.

4. Blocare

Persoana vizată are dreptul de a cere operatorului să blocheze datele în cazul în care
(a) nu mai sunt necesare pentru obiectivul operaţiunii;
(b) persoana vizată contestă acurateţea datelor sau
(c) prelucrarea este ilegală. Dacă prelucrarea este ilegală, persoana vizată poate decide, de asemenea, să ceară operatorului să distrugă datele.

5. Notificarea terților

Persoana vizată are dreptul de a cere operatorului să notifice terții cărora le-au fost comunicate datele iniţial în ceea ce privește orice rectificare, blocare sau distrugere a datelor.

6. Dreptul la opoziție

Persoana vizată se poate opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele sale să facă obiectul unei prelucrări, astfel cum se prevede la articolele 11-19, cu excepţia articolului 20 din Regulamentul 45/2001).

7. Păstrarea datelor

Datele nu trebuie păstrate pe o perioadă de timp care o depășește pe cea necesară scopurilor pentru care au fost colectate.

Responsabilul cu protecția datelor (RPD)

Fiecare instituţie are unul sau mai mulţi responsabili cu protecţia datelor (RPD) pentru a asigura aplicarea principiilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul instituţiei. Fiecare RPD păstrează un registru al tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal din cadrul instituţiei sale. De asemenea, acesta oferă consiliere şi emite recomandări cu privire la drepturi şi obligaţii.

RPD notifică prelucrarea datelor confidenţiale cu caracter personal Autorităţii europene pentru protecția datelor (AEPD) (a se vedea mai jos) şi răspunde la solicitările din partea AEPD. În situaţii critice, acesta poate investiga problemele şi incidentele fie la cerere, fie din proprie iniţiativă.
Responsabilul cu protecția datelor (RPD) al EEA poate fi contactat la dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Autoritatea europeană pentru protecția datelor (AEPD)

 

AEPD este o autoritate independentă de supraveghere înfiinţată în conformitate cu Regulamentul (CE) 45/2001.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, AEPD răspunde de respectarea de către instituțiile și organele comunitare a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special, a vieții private a acestora. AEPD răspunde, de asemenea, de consilierea instituțiilor și organelor comunitare și a persoanelor vizate asupra tuturor aspectelor privind prelucrarea de date cu caracter personal.
Persoanele vizate au dreptul de a sesiza în orice moment AEPD.

Informaţii privind utilizarea site-ului

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu web analitic asigurat de Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează "cookie-uri", fişiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta echipa web să analizeze modul în care vizitatorii folosesc acest site. Informaţiile generate de cookie în legătură cu utilizarea site-ului web de către dumneavoastră (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise către şi stocate de Google pe servere din Statele Unite. Google va utiliza aceste informaţii în scopul evaluării modului în care utilizaţi site-ul web, compilând rapoarte privind activitatea de pe site-ul web pentru operatorii site-ului web şi furnizând alte servicii legate de activitatea de pe site-ul web şi utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informaţii unor terţi în cazul în care este obligat prin lege sau în cazul în care respectivii terţi prelucrează informaţiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deţinute de Google. Puteţi refuza utilizarea cookie-urilor selectând setările corespunzătoare din browserul dumneavoastră; cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi că, în acest caz, este posibil să nu puteţi utiliza întreaga funcţionalitate a acestui site web. Prin utilizarea acestui site web, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor care vă privesc de către Google în modul şi scopurile descrise mai sus.

Cookie-urile nu conţin informaţii cu caracter personal despre dumneavoastră şi nu pot fi utilizate pentru a identifica un utilizator individual.

 

 

 

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100