další
předchozí
položky

Ochrana fyzických osob s ohledem na zpracování osobních údajů agenturou EEA se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

Níže uvádíme některé obecné informace. Konkrétní informace o procesu zpracování, spojeném s těmito webovými stránkami, jsou uvedeny v našem registru.

Webové stránky agentury EEA jsou naším nejdůležitějším komunikačním nástrojem. Na nich informujeme o své práci a zveřejňujeme naše údaje a mapy, ukazatele a naše publikace o evropském životním prostředí pro obecnou i odbornější veřejnost.

Některé služby nabízené na našich webových stránkách vyžadují zpracovávání vašich osobních údajů. V takových případech jsou na těchto stránkách k dispozici odkazy, které vás nasměrují na konkrétní informace o zpracování. Tyto informace jsou uvedeny v příslušných prohlášeních o ochraně údajů v našem registru.

Zde najdete obecný přehled některých způsobů, jakými tyto webové stránky zpracovávají vaše osobní údaje, včetně používání souborů cookies a sociálních sítí.

Vaše osobní údaje a naše webové stránky

 • Agentura EEA shromažďuje vaše osobní údaje výhradně v rozsahu nutném pro splnění konkrétního účelu týkajícího se našich úkolů jakožto agentury Evropské unie (tyto úkoly jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 401/2009).
 • Informace dále nevyužíváme k jinému než stanovenému účelu.
 • Máme zavedena opatření, která zaručují, že vaše údaje jsou aktuální a jsou zpracovávány bezpečně.
 • Za určitých podmínek, které předepisují právní předpisy, můžeme vaše informace sdělovat třetím stranám (jako je např. Evropský úřad pro boj proti podvodům, Účetní dvůr nebo donucovací orgány), jestliže je to nezbytné a přiměřené pro zákonné a konkrétní účely.
 • Nikdy nezpřístupníme vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu.
 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a rovněž máte právo se kdykoliv obrátit na evropského inspektora ochrany údajů (EDPS) (https://edps.europa.eu), pokud byste se domnívali, že došlo k porušení vašich práv v oblasti ochrany údajů.
 • Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účely, ke kterým jsme je shromáždili.
 • Vaše údaje však můžeme uchovávat po delší období, a to z historických, statistických nebo vědeckých důvodů a se zavedením odpovídajících ochranných opatření.

Práva, která máte během našeho zpracovávání vašich osobních údajů

Pokud agentura EEA zpracovává vaše osobní údaje, máte právo o tom být informováni.

Máte právo na přístup k vašim údajům a na okamžité provedení jejich opravy, jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné.

Za určitých okolností můžete požádat o jejich zablokování.

Můžete také podat námitku proti jejich zpracování, pokud se domníváte, že je zpracování nespravedlivé a nezákonné, a můžete požádat o jejich odstranění.

Můžete požadovat, aby byly o výše uvedených změnách informovány ostatní strany, kterým byly vaše údaje sděleny.

Máte také právo nebýt subjektem automatických rozhodnutí (prováděných výlučně stroji), která se vás týkají, jak to vymezují právní předpisy.

Tato práva jsou uvedena v článcích 13 až 19 aktuálního nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně údajů.

Můžete si také přečíst naši příručku „Stručně o ochraně údajů“, která obsahuje bližší informace.

Jak uplatňovat svá práva na ochranu údajů v agentuře EEA

 • Jestliže agentura EEA zpracovává vaše osobní údaje a rádi byste uplatnili svá práva na ochranu údajů, zašlete nám prosím písemnou žádost.
 • Žádost můžete zaslat poštou v zalepené obálce nebo použít náš formulář žádosti [1].
 • Žádost musí obsahovat podrobný popis údajů, k nimž chcete získat přístup.
 • Je nutné přiložit kopii dokladu totožnosti, např. pas, průkaz totožnosti nebo řidičský průkaz. Doklad musí obsahovat identifikační číslo, místo vydání, dobu platnosti a vaše celé jméno.
 • Žádné další osobní údaje uvedené v kopii dokladu totožnosti (např. fotografie, osobní charakteristiky, datum a místo narození) nebudou zpracovávány a lze je tedy začernit.
 • Použití informací uvedených v kopii vašeho dokladu totožnosti je z naší strany přísně omezeno: údaje budou použity jen pro ověření vaší totožnosti.
 • Doklad bude uchováván nejvýše po dobu tří měsíců od obdržení vaší žádosti.

 

Zásady týkající se souborů cookies / informace o používání webových stránek

Co jsou to soubory cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory uložené do zařízení uživatele (např. počítač, tablet nebo telefon) webovou stránkou. 

Používají se pro technické fungování webových stránek nebo pro shromažďování statistických údajů.

Soubory cookies se také obvykle používají k poskytování personifikovanějších zkušeností  uživatelům, například – když si on-line služba pamatuje váš uživatelský profil, aniž byste se museli přihlašovat.

Při vaší návštěvě našich webových stránek můžeme shromažďovat některé údaje týkající se poznatků o vašem prohlížení, např. můžeme sledovat IP adresu, stránku agentury EEA, kterou jste navštívili, a webové stránky, ze kterých jste byli přesměrováni.

Tyto informace slouží k získání souhrnných a anonymních statistik s ohledem na zlepšování našich služeb a zkvalitňování vašich uživatelských zkušeností.

Jak používat soubory cookies?

K zohlednění volby uživatele ohledně souhlasu s používáním cookies používáme dočasné a trvalé soubory cookies.

Dočasné soubory cookies (známé také jako soubory cookies uložené v paměti nebo přechodné cookies) existují jen v dočasné paměti prohlížeče po dobu, kdy se uživatel pohybuje na webových stránkách. Internetové prohlížeče obvykle dočasné soubory cookies vymažou v okamžiku, kdy uživatel prohlížeč zavře. Dočasné soubory cookie jsou přechodně uloženy v prohlížeči uživatele a jejich jediným účelem je zohlednit volbu uživatele zakazující používání trvalých cookies.

V případě, že jejich používání povolíte, webové stránky budou využívat také trvalé soubory cookies k ukládání preferencí uživatele a jejich načítání při příštích návštěvách. Soubory cookies v aplikaci, které obsahují kladnou odpověď uživatele na dotaz o používání souborů cookies, jsou uloženy v prohlížeči uživatele po dobu 11 měsíců. Po uplynutí této doby bude uživatel znovu požádán o poskytnutí souhlasu.

Pro získávání statistických údajů využívá agentura EEA nástroj Google Analytics, tj. analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookies, aby pomáhal webovému týmu agentury EEA analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace získané souborem cookie o vašem používání webových stránek přenáší společnost Google na své servery, kde jsou uchovávány. Z důvodu ochrany vašeho soukromí služba Analytics odstraňuje poslední část vaší IP adresy, a to ještě předtím, než ji použijete a ukládáte. Společnost Google zpracovává informace ze souborů cookies pro účely hodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro jejich operátory a poskytování ostatních služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu. Společnost Google může předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžadují zákony, nebo v případě, že tyto třetí strany zpracovávají informace za společnost Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které vlastní. Použití souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete možná moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Souhlasem s používáním souborů cookies při vašem využívání těchto stránek poskytujete souhlas se zpracováním vašich údajů společností Google způsobem a pro účely, jak je stanoveno výše.

Jak kontrolovat soubory cookies?

Soubory cookies můžete kontrolovat anebo mazat podle svého přání – bližší údaje naleznete na stránce aboutcookies.org. Všechny soubory cookies, které máte v počítači, můžete smazat a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby bránily jejich vkládání. V takovém případě ale při každé návštěvě musíte ručně nastavit některé předvolby a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Sociální sítě

Sociální sítě využíváme k tomu, abychom naši práci prezentovali prostřednictvím v současné době velmi používaných moderních kanálů.

Naše oficiální kanály na sociálních sítích jsou uvedeny na těchto webových stránkách.

Můžete se například podívat na videonahrávky agentury EEA, které nahráváme na naši stránku na YouTube, a využít odkazy z našich webových stránek ve službách Twitter a LinkedIn.

Soubory cookies nejsou nastaveny pro ukládání prostřednictvím tlačítek na našich sociálních sítích k připojení k těmto službám, když jsou naše webové stránky načteny do vašeho počítače (nebo jiných zařízení) nebo ze součástí z těchto služeb vestavěných na našich webových stránkách.

Každý kanál sociálních sítí má vlastní zásady týkající se způsobu, jakým se zpracovávají vaše osobní údaje v okamžiku, kdy na jejich stránky vstoupíte. Pokud se například rozhodnete, že se podíváte na naše videa na kanálu YouTube, budete požádáni o udělení výslovného souhlasu s přijetím souborů cookies na YouTube; v případě, že aktivně používáte Twitter, budete požádáni o udělení výslovného souhlasu s přijetím souborů cookies služby Twitter; totéž platí pro síť LinkedIn.

Máte-li jakékoli obavy nebo dotazy ohledně používání vašich osobních údajů na těchto sítích, měli byste si před použitím těchto sítí důkladně přečíst jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

 


[1] Stáhněte si FORMULÁŘ ŽÁDOSTI „UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ (ES) č. 45/2001

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů