Ochrana osobních údajů

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 26.02.2018
Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) – zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v orgánech a institucích Společenství, jako je Evropská agentura pro životní prostředí  (EEA), je upraveno nařízením (ES) č. 45/2001 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:EN:NOT) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Oblast působnosti nařízení č. 45/2001

Čl. 3 odst. 2 stanovuje, že se nařízení vztahuje na zpracování (zcela nebo částečně automatizovanými prostředky nebo jiným způsobem v rámci registru) osobních údajů ve všech orgánech a institucích Společenství, pokud se toto zpracování provádí při výkonu činností, které zcela nebo zčásti spadají do oblasti působnosti práva Společenství.

Zpracování osobních údajů

„Zpracováním“ se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování, pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení, přenos, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo zničení (čl. 2 písm. b) nařízení č. 45/2001).

Co to jsou osobní údaje?

„Osobními údaji“ se rozumějí veškeré informace o identifikovatelné nebo identifikované osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, hospodářské, kulturní nebo sociální identity (čl. 2 písm. a) nařízení č. 45/2001).

Zpracování zvláštních kategorií údajů, definovaných jako osobní údaje, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví či sexuálního života je s výhradou určitých výjimek zakázáno (článek 10 nařízení č. 45/2001).

Subjekt údajů

Subjektem údajů se rozumí osoba, jejíž osobní údaje jsou shromažďovány, drženy či zpracovávány.

Správce údajů a pověřený správce

Správcem údajů se rozumí „orgán nebo instituce Společenství, generální ředitelství, jednotka či jakýkoli jiný organizační celek, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů“ (čl. 2 písm. d) nařízení č. 45/2001).

Zásady  ochrany osobních údajů

  • Údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným způsobem.
  • Mohou být zpracovávány pouze pro omezené a výslovně vyjádřené účely.
  • Shromažďované údaje musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány.
  • Musí být přesné a aktualizované.
  • Měly by být uchovávány po dobu ne delší, než je nezbytné.
  • Mohou být zpracovávány výhradně v souladu s právy subjektu údajů.
  • Měly by být uchovávány bezpečným způsobem.
  • Nejsou předávány třetím osobám bez přiměřených opatření (článek 4 nařízení č. 45/2001).

Práva subjektu údajů

1. Informace

Správce údajů musí subjektu údajů poskytnout následující informace o zpracovávaných údajích:
a) informace o právním základě zpracování;
b) totožnost správce;
c) účely zpracování;
d) kategorie dotčených údajů;
e) příjemci nebo kategorie příjemců údajů, jimž jsou údaje sdělovány;
f) skutečnost, zda jsou odpovědi na otázky povinné nebo dobrovolné;
g) existence práva na přístup k údajům;
h) lhůty pro uchovávání údajů a
i) právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů.

2. Právo na přístup

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům. Kromě toho může subjekt údajů správce požádat, aby mu poskytl následující informace, a správce tak učiní nejpozději do tří měsíců od přijetí žádosti, přičemž poskytne:
a) potvrzení, že údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány;
b) sdělení o údajích, které jsou předmětem zpracování, a původ veškerých dostupných informací;
c) potvrzení týkající se účelů zpracování, kategorií údajů, na které se zpracování vztahuje, a příjemců nebo kategorií příjemců, kterým jsou údaje sdělovány;
d) oznámení postupu automatického zpracování údajů, které se subjektu údajů týká.
3. Opravy
Subjekt údajů může požádat správce o neprodlenou opravu jakýchkoli nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

4. Blokování

Subjekt údajů má právo požádat správce, aby blokoval údaje, pokud
a) již nejsou zapotřebí pro cíl zpracování;
b) subjekt údajů popírá správnost údajů nebo
c) zpracování je nedovolené. Je-li zpracování nedovolené, může subjekt údajů také požadovat, aby správce údaje zničil.

5. Oznámení třetí osobě

Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce oznámil třetí osobě, které byly údaje původně sděleny, veškeré opravy, blokování nebo zničení údajů.

7. Právo na námitku

Subjekt údajů může kdykoli z legitimních důvodů souvisejících s jeho osobní situací vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů, jak je uvedeno v článcích 11 až 19 s výjimkou článku 20 nařízení č. 45/2001.

8. Uchování údajů

Údaje nejsou uchovávány po dobu delší, než je nezbytné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

Inspektor ochrany údajů

Každý orgán má jednoho nebo více inspektorů ochrany údajů, aby bylo zajištěno uplatňování zásad ochrany osobních údajů v daném orgánu. Každý inspektor ochrany údajů vede rejstřík všech zpracování osobních údajů v jeho orgánu. Poskytuje též poradenství a doporučení ohledně práv a povinností.

Oznamuje zpracování citlivých osobních údajů evropskému inspektorovi ochrany údajů (viz níže) a odpovídá na dotazy evropského inspektora. V kritických situacích může šetřit záležitosti a případy buď na základě žádosti, nebo z vlastní iniciativy.
Inspektora ochrany údajů agentury EEA lze kontaktovat na adrese dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Evropský inspektor ochrany údajů

Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislý orgán dozoru zřízený v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

V oblasti zpracování osobních údajů je evropský inspektor ochrany údajů povinen zajistit, aby orgány a instituce Společenství dodržovaly základní práva a svobody fyzických osob, zejména jejich právo na soukromí. Je též pověřen poradenstvím pro orgány a instituce Společenství a subjekty údajů pro všechny otázky, které se týkají zpracování osobních údajů.
Subjekty údajů mají právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů.

Informace o používání stránky

Tato internetová stránka využívá Google Analytics, internetovou analytickou službu, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, což jsou textové soubory ve vašem počítači, které pomáhají internetovému týmu analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace vygenerované souborem cookie o tom, jak internetovou stránku (včetně vaší IP adresy) používáte, společnost Google přenese a uloží na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocení toho, jak internetovou stránku využíváte, za účelem sestavování zpráv o činnosti na internetové stránce pro její provozovatele a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a využití internetu. Společnost Google může tyto informace též sdělit třetím osobám, pokud tak vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají informace jejím jménem. Společnost Google nebude vaši IP adresu spojovat s žádnými jinými údaji, které má. Používání cookies můžete odmítnout příslušným nastavením vašeho prohlížeče, mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete možná moci využívat všechny funkce této internetové stránky. Používáním této internetové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely stanovené výše.

Cookies neobsahují žádné osobní informace o vás a nelze je použít k identifikaci jednotlivých uživatelů.Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100