Политика за защита на поверителността на данни с личен характер

Смяна на език
Страница Последна промяна 26-02-2018
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) — обработка на лични данни

Обработката на лични данни в институциите и органите на Общността като Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се урежда от Регламент (EО) № 45/2001 — http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:BG:NOT — относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Обхват на Регламент № 45/2001

Член 3, параграф 2 предвижда, че регламентът се прилага за обработката (която изцяло или частично се извършва чрез автоматични средства, както и като част от архивираща система) на лични данни от всички институции и органи на Общността дотолкова, доколкото тази обработка се извършва при упражняване на дейности, които изцяло или частично попадат в обхвата на правото на Общността.

Обработка на лични данни

„Обработка“ означава всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, справка, използване, разкриване, изпращане, разпространение или другояче предоставяне, подреждане или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване (член 2, буква б), Рег. 45/2001).

Какво представляват личните данни?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност (субект на данни). Лице с подлежаща на установяване самоличност е лице, чиято самоличност може пряко или косвено да се установи, по-специално по идентификационен номер или по един или повече специфични фактора за неговата/нейната физическа, психологическа, психична, икономическа, културна или социална самоличност. (Член 2, буква a), Рег. 45/2001).

Забранява се обработката на специални категории данни, определени като лични, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и данни, свързани със здравето или сексуалния живот, с някои изключения. (Член 10, Рег. 45/2001).

Субектът на данните

Субектът на данните е лицето, чиито лични данни се събират, задържат или обработват.

Контролиращият орган и оправомощеният контролиращ орган

Контролиращ орган по отношение на данните означава „институцията или органът на Общността, Генералната дирекция, звеното или всяка друга организационна структура, която самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни“ (Член 2, буква г), Рег. 45/2001).

Принципи на   защита на данните

  • Данните трябва да се обработват безпристрастно и законосъобразно;
  • Те могат да се обработват само за ограничени, изрично посочени цели;
  • Събраните данни трябва да бъдат достатъчни, уместни и не повече от необходимото предвид целите, за които се събират;
  • Те трябва да са точни и при актуализирани;
  • Не трябва да се съхраняват по-дълго от необходимото;
  • Те могат да се обработват само съобразно правата на субекта на данните;
  • Те трябва да се съхраняват по сигурен начин;
  • Те не трябва да се предават на трети лица без подходящи предпазни мерки (Член 4, Рег. 45/2001).

Права на субекта на данните

 

1. Информация

Контролиращият орган трябва да предостави на субекта на данните следната информация относно данните, които се обработват:
a) информация за правното основание на операцията по обработка,
б) самоличност на контролиращия орган,
в) цели на операцията,
г) категории на съответните данни,
д) получатели или категории получатели, на които се разкриват данните,
е) дали отговорите на зададените въпроси са задължителни или доброволни,
ж) наличие на право на достъп до данните,
з) срокове за съхранение на данните и
и) право да се обръща по всяко време към Европейския надзорен орган за защита на данните (ЕНОЗД);

2. Право на достъп

Субектът на данните има право на достъп до своите данни. Освен това той/тя може да изиска от контролиращия орган да предостави следната информация и органът трябва да го направи в максимален срок от три месеца след получаване на искането, като предостави:
a) потвърждение дали свързаните със субекта данни се обработват;
б) съобщение за данните, които са в процес на обработка, и за източника на всяка налична информация;
в) потвърждение за целите на обработката, съответните категории данни и получателите или категориите получатели, пред които се разкриват данните,
г) информация за логиката на всеки автоматизиран процес на решение, който засяга субекта на данните.

3. Коригиране

Субектът на данните може да изиска от контролиращия орган да коригира незабавно всички неточни или непълни лични данни.

4. Блокиране

Субектът на данните има право да поиска от контролиращия орган да блокира данните, ако
a) те вече не са необходими за целите на операцията;
б) субектът на данните оспорва точността на данните или
в) обработката им е незаконна. Ако обработката е незаконна, субектът на данните може да предпочете да изиска от контролиращия орган да заличи данните.

5. Нотифициране на трети страни

Субектът на данните има право да изисква от контролиращия орган да нотифицира трети страни, пред които вече са били разкрити данните, за всяка корекция, заличаване или блокиране.

6. Право на възражение

Субектът на данните може по всяко време да възразява срещу обработката на свързани с него/нея данни по непреодолими основателни причини, свързани с конкретното му/ѝ положение, както е посочено в членове 11—19, съгласно изключението в член 20, Рег. 45/2001).

7. Задържане на данни

Данните не трябва да се съхраняват по-дълго от необходимото за целите, за които са събрани.

Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД)

Всяка институция назначава най-малко едно длъжностно лице за защита на данните, за да гарантира прилагането на принципите на защита на личните данни в институцията. Всяко такова длъжностно лице води регистър на извършените операции по обработка на лични данни в своята институция. Той/тя дава консултации и отправя препоръки относно правата и задълженията.

Той/тя нотифицира Европейския надзорен орган по защита на данните ЕНОЗД (вж. по-долу) за обработка на лични данни с чувствително съдържание и отговаря на искания от ЕНОЗД. В критични ситуации той/тя може да разследва въпроси и случаи като отговор на отправено искане или по собствена инициатива.
С длъжностното лице за защита на данните на ЕАОС можете да се свържете на dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) .

Европейският надзорен орган по защита на данните е независим надзорен орган, учреден съгласно Регламент (EО) № 45/2001.

По отношение на обработката на лични данни ЕНОЗД е отговорен за това да гарантира, че институциите и органите на Общността спазват основните права и свободи на физическите лица, и по-специално правото им на личен живот. ЕНОЗД отговаря също за предоставянето на консултации на институциите и органите на Общността и субектите на данни по всички въпроси, свързани с обработката на лични данни.
Субектите на данни имат право да се обръщат по всяко време към ЕНОЗД.

Информация за използване на интернет страницата

Тази страница използва Google Analytics, услуга за интернет анализ, предоставена от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени на вашия компютър, с чиято помощ мрежовият екип анализира как потребителите използват страницата. Генерираната от „бисквитката“ информация относно вашата употреба на интернет страницата (включително вашият IP адрес) ще се прехвърля и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация, за да оценява как употребявате интернет страницата, като събира отчети за активността ѝ за интернет операторите и предоставя други услуги, свързани с нейната активност и употреба. Също така Google може да предаде тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията в полза на Google. Google няма да свързва вашия IP с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете употребата на „бисквитки“, като изберете подходящата настройка във вашата интернет търсачка, но обърнете внимание, че ако го направите, вероятно няма да можете да се възползвате от всички функции на тази интернет страница. Използвайки тази интернет страница, вие давате съгласието си Google да обработва данни, свързани с вас по начина и за целите, описани по-горе.

„Бисквитките“ не съдържат лична информация за вас и не могат да се използват за идентифициране на отделен потребител.

 


Свързано съдържание

Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100