ďalej
späť
body

Ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov agentúrou EEA sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000.

Ďalej uvádzame niektoré všeobecné informácie. Konkrétne informácie o spracúvaní spojenom s týmto webovým sídlom sú uvedené v našom registri.

Webové sídlo EEA je naším najdôležitejším komunikačným nástrojom. V rámci neho informujeme širokú verejnosť, ako aj naše odbornejšie publikum o svojej práci, napríklad uverejňujeme údaje a mapy, ukazovatele a naše publikácie o životnom prostredí Európy.

Niektoré zo služieb poskytovaných na našom webovom sídle si vyžadujú spracovanie vašich osobných údajov. V takých prípadoch sú na týchto stránkach k dispozícii odkazy, ktoré vás nasmerujú ku konkrétnym informáciám o spracovaní obsiahnutom v príslušných vyhláseniach o ochrane osobných údajov v našom registri.

Na tomto mieste nájdete všeobecný prehľad niektorých spôsobov spracovania vašich osobných údajov týmto webovým sídlom vrátane používania súborov cookie a sociálnych médií.

Vaše osobné údaje a naše webové sídlo

 • EEA zhromažďuje vaše osobné informácie len v rozsahu potrebnom na plnenie presného účelu súvisiaceho s našimi úlohami ako agentúry Európskej únie [ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 401/2009].
 • Informácie znovu nepoužívame na iný ako stanovený účel.
 • Zavádzame opatrenia, ktoré zaručujú aktualizáciu a bezpečné spracúvanie vašich údajov.
 • Za určitých podmienok stanovených v právnych predpisoch môžeme poskytnúť vaše informácie tretím stranám (napríklad Európskemu úradu pre boj proti podvodom, Dvoru audítorov alebo orgánom presadzovania práva), ak je to potrebné a primerané na zákonné, osobitné účely.
 • Nikdy neposkytujeme vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
 • Máte právo na prístup k svojim osobným informáciám, na ich opravu a právo obrátiť sa kedykoľvek na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) (https://edps.europa.eu), ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.
 • Neuchovávame vaše osobné informácie dlhšie, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili.
 • Vaše informácie však môžeme uchovávať počas dlhšieho obdobia na historické, štatistické alebo vedecké účely, pričom budú zavedené náležité ochranné opatrenia.

Práva, aké máte pri spracúvaní vašich osobných údajov

Máte právo vedieť o tom, keď agentúra EEA spracúva vaše osobné údaje.

Máte právo na prístup k týmto informáciám a ich bezodkladnú opravu, ak sú nepresné alebo neúplné.

Za určitých okolností môžete požiadať o ich zablokovanie.

Môžete takisto podať námietku proti ich spracúvaniu, ak si myslíte, že spracovanie je nespravodlivé a nezákonné, a požiadať o ich vymazanie.

Môžete požiadať, aby boli ktorékoľvek z uvedených zmien oznámené iným stranám, ktorým boli poskytnuté vaše údaje.

Máte takisto právo nebyť predmetom automatizovaných rozhodnutí (prijatých výhradne strojmi), ktoré majú na vás vplyv, v súlade s vymedzeniami právnych predpisov.

Tieto práva sú uvedené v článkoch 13 až 19 súčasného nariadenia o ochrane osobných údajov (ES) č. 45/2001.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, prečítajte si našu príručku Ochrana osobných údajov v skratke.

Ako uplatňovať svoje práva na ochranu údajov v agentúre EEA

 • Ak EEA spracúva vaše osobné údaje a chceli by ste uplatniť svoje práva na ochranu údajov, pošlite nám písomnú žiadosť.
 • Žiadosť agentúre EEA môžete posielať poštou v zalepenej obálke alebo môžete použiť náš formulár žiadosti[1].
 • Žiadosť by mala obsahovať podrobný opis údajov, ku ktorým chcete získať prístup.
 • Musíte poskytnúť kópiu preukazu totožnosti na potvrdenie svojej totožnosti, napríklad pas, občiansky preukaz alebo vodičský preukaz. Dokument musí obsahovať identifikačné číslo, krajinu vydania, obdobie platnosti a vaše celé meno.
 • Žiadne ďalšie údaje uvedené v kópii dokladu totožnosti (napr. fotografia, osobná charakteristika, dátum a miesto narodenia, adresa) nebudú spracúvané, a preto môžu byť začiernené.
 • Používanie informácií uvedených v kópii vášho dokladu totožnosti je prísne obmedzené: údaje budú použité len na overenie vašej totožnosti.
 • Dokument bude uchovávaný maximálne počas obdobia troch mesiacov od dátumu doručenia vašej žiadosti.

 

Politika týkajúca sa súborov cookie/informácie o používaní webového sídla

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú krátke textové súbory uchovávané v zariadení používateľa (napríklad v počítači, tablete či telefóne) webovým sídlom. 

Súbory cookie sa používajú na technické fungovanie webového sídla alebo na zhromažďovanie štatistických údajov.

Súbory cookie sa zvyčajne používajú, aby poskytli personalizovanejšie možnosti pre používateľa, napríklad keď si online služba zapamätá váš profil používateľa bez toho, aby ste sa museli prihlásiť.

Pri vašej návšteve nášho webového sídla môžeme zhromažďovať niektoré údaje o vašej skúsenosti s prehliadaním, napríklad vašu IP adresu, stránku EEA, ktorú ste navštívili, kedy ste ju navštívili a z ktorej webovej stránky ste boli presmerovaný.

Tieto informácie sa používajú na zhromažďovanie súhrnných a anonymných štatistík s cieľom zlepšiť naše služby a skvalitniť vašu používateľskú skúsenosť.

Ako používame súbory cookie?

Na zohľadnenie voľby používateľa ohľadne súhlasu so súbormi cookie používame súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie.

Súbor cookie relácie (známy aj ako vnútropamäťový cookie alebo prechodný cookie) existuje len v dočasnej pamäti prehliadača, kým sa používateľ pohybuje na webovom sídle. Internetové prehliadače zvyčajne súbory cookie relácie vymažú vo chvíli, keď používateľ zatvorí prehliadač. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v prehliadači používateľa a ich jediným účelom je zohľadniť rozhodnutie používateľa zakazujúce používanie trvalých súborov cookie.

V prípade, že ich používanie povolíte, webové sídlo používa aj trvalé súbory cookie na ukladanie preferencií používateľa a ich načítanie pri ďalších návštevách. Súbor cookie v aplikácii, ktorý obsahuje kladnú odpoveď používateľa na používanie súborov cookie, bude uložený v prehliadači používateľa počas obdobia 11 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia bude používateľ vyzvaný, aby znovu udelil svoj súhlas.

Na získavanie štatistických údajov využíva EEA nástroj Google Analytics, webovú analytickú službu, ktorú poskytuje Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, aby pomohla webovému tímu agentúry EEA analyzovať, ako používatelia používajú sídlo. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webového sídla sa prenesú do spoločnosti Google a uchovajú sa na jej serveroch. Na ochranu vášho súkromia služba Analytics pred použitím a uložením odstraňuje poslednú časť vašej IP adresy. Spoločnosť Google použije informácie zo súborov cookie na účel hodnotenia vášho používania webového sídla, zostavovania správ o činnosti webového sídla pre prevádzkovateľov webového sídla a poskytovania iných služieb týkajúcich sa aktivity webového sídla a používania internetu. Spoločnosť Google takisto môže odovzdať tieto informácie tretím stranám, pokiaľ to vyžadujú zákony, alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi v držbe spoločnosti Google. Zvolením vhodných nastavení vo vašom prehliadači môžete odmietnuť používanie súborov cookie, upozorňujeme vás však, že ak to urobíte, možno nebudete môcť naplno využívať funkcie tohto webového sídla. Vyjadrením súhlasu s používaním súborov cookie pri používaní tohto webového sídla súhlasíte s tým, aby spoločnosť Google spracúvala údaje o vás spôsobom a na účely, ktoré boli uvedené.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo vymazať – podrobnosti sa nachádzajú tu aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie, ktoré už sú vo vašom počítači, a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby zabraňovali ich vkladaniu. Ak to však urobíte, možno budete musieť nastavovať manuálne niektoré preferencie vždy, keď navštívite nejaké webové sídlo, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Sociálne médiá

Sociálne médiá používame na prezentáciu našej práce prostredníctvom rozšírených moderných kanálov.

Naše oficiálne kanály sociálnych médií sú uvedené na tomto webovom sídle.

Môžete napríklad pozerať videá agentúry EEA, ktoré nahrávame na našu stránku YouTube, a sledovať odkazy z nášho webového sídla na sieťach Twitter a LinkedIn.

Súbory cookie nie sú nastavené tak, aby ste sa pri zobrazení tlačidiel sociálnych médií mohli pripojiť k týmto službám, keď sa naše webové stránky načítajú do vášho počítača (alebo iných zariadení) alebo zo zložiek uvedených služieb zabudovaných na našich webových stránkach.

Každý kanál sociálnych médií má svoju vlastnú politiku týkajúcu sa toho, ako spracúva vaše osobné údaje v momente, keď vstupujete na ich stránky. Ak sa napríklad rozhodnete pozrieť si jedno z našich videí na YouTube, budete požiadaný o výslovný súhlas s používaním súborov cookie na YouTube. Ak sa pozriete na našu činnosť na sieti Twitter, budete požiadaný o výslovný súhlas s používaním súborov cookie na sieti Twitter. To isté platí pre sieť LinkedIn.

Ak máte akékoľvek obavy či otázky ohľadne toho, ako používajú vaše osobné údaje, mali by ste si pred používaním pozorne prečítať ich politiku v oblasti ochrany súkromia.

 

 


[1] Prevziať FORMULÁR ŽIADOSTI UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA NARIADENIA (ES) č. 45/2001

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu