neste
forrige
elementer

Datapolitikk i EEA

Endre språk
Side Sist endret 20.10.2023
9 min read
Datapolitikken er EEAs retningslinjer for behandling av data. Den skal sikre at alle data behandles på en ensartet måte som sikrer innsyn. EEA har som mål å fremme utvekslingen av miljødata. Dataleverandører som går med på å dele opplysninger, trenger forsikring om at deres data blir korrekt håndtert og formidlet og tilbørlig anerkjent etter de samme prinsipper og regler, uansett land og hvilke parter som er berørt.
Merk at bare den opprinnelige engelske versjonen av EEAs datapolitikk er juridisk bindende. Oversettelsene er utelukkende ment som informasjon, så de medfører ingen rettigheter og innstifter heller ingen juridisk bindende forpliktelser.

Datapolitikk i Det europeiske miljøbyrå (EEA)

EEAs datapolitikk ble opprinnelig godkjent av styret 20. mars 2013 og oppdatert 22. februar 2018.

INNLEDNING

Datapolitikken er EEAs retningslinjer for behandling av data. Den skal sikre at alle data behandles på en ensartet måte som sikrer innsyn. EEA har som mål å fremme utvekslingen av miljødata. Dataleverandører som går med på å dele opplysninger, trenger forsikring om at deres data blir korrekt håndtert og formidlet og tilbørlig anerkjent etter de samme prinsipper og regler, uansett land og hvilke parter som er berørt.

I BETRAKTNING AV

 1. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 401/2009 av 23. april 2009 om Det europeiske miljøbyrå (EEA) og Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet)
 2. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 377/2014 av 3. april 2014 om opprettelse av Copernicus-programmet og om oppheving av forordning (EU) nr. 911/2010
 3. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE) og tilhørende gjennomføringsregler
 4. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 90/313/EØF
 5. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 17. november 2003 om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (PSI-direktivet)
 6. UN-ECE-konvensjonen fra 1998 om tilgang til informasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosessen og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet («Århus-konvensjonen») og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1367/2006 av 6. september 2006 om anvendelse på fellesskapsinstitusjoner og -organer av bestemmelsene i Århus-konvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltaking i beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i miljøspørsmål
 7. Europaparlaments- og rådsdirektiv 1996/9/EF av 11. mars 1996 om rettslig vern av databaser
 8. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF
 9. Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1159/2013 av 12. juli 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 911/2010 om det europeiske jordovervåkingsprogrammet (GMES) gjennom fastsettelse av registrerings- og lisensvilkår for GMES-brukere og definisjon av kriterier for å begrense tilgangen til særlige GMES-data og opplysninger om GMES-tjenester

I ERKJENNELSE AV

 1. Prinsippene for det felles miljøinformasjonssystemet SEIS er et initiativ basert på samarbeidet mellom Europakommisjonen, EEA og EEAs og Eionets medlemsland. I henhold til disse prinsippene skal denne informasjonen
  - forvaltes så tett inntil kilden som mulig,
  - samles inn én gang og deles med andre for mange formål,
  - være lett tilgjengelig slik at rapporteringsforpliktelsene blir lette å oppfylle,
  - være lett tilgjengelig for sluttbrukerne med henblikk på utforming av nye strategier,
  - være tilgjengelig for miljøsammenligninger på hensiktsmessig geografisk plan,
  - vært fullt ut tilgjengelig for offentligheten med henblikk på borgerdeltakelse,
  - baseres på bruk av vanlig, fri, åpen programvare.
 2. Infrastrukturen for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE) dreier seg nettopp om de geodatatemaer som er relevante for miljøapplikasjoner, og har som mål å gjøre relevant, harmonisert geografisk informasjon av høy kvalitet tilgjengelig som støtte for utforming, gjennomføring, overvåking og evaluering av strategier og aktiviteter som påvirker miljøet direkte eller indirekte.
  INSPIRE-direktivet fastsetter harmoniserte vilkår for tilgang til geodatasett og ‑tjenester og skal legge til rette for utveksling av geodatasett og ‑tjenester mellom offentlige myndigheter i medlemsstatene og mellom medlemsstatene, til Fellesskapets institusjoner og organer.
 3. Arbeidet i Group on Earth Observations (GEO) har som mål å bygge opp den globale jordobservasjonstjenesten Global Earth Observation Systems of Systems (GEOSS) gjennom bidrag fra medlemmene og deltakende organer (herunder EEA). GEO har eksplisitt erkjent betydningen av felles bruk av data for å oppnå visjonen for GEOSS og de forventede samfunnsmessige fordeler og har definert prinsippene for felles bruk av GEOSS-data.
 4. Med Copernicus etableres en europeisk jordovervåkingskapasitet som vil gi brukerne informasjon gjennom tjenester dedikert til systematisk overvåking av og prognoser for tilstanden på jordens delsystemer. Copernicus-programmet har som politikk at dataene skal være fullstendige, åpne og fri.

OG UT FRA ERKJENNELSEN AV AT

 • EEA har som oppgave å samle inn, sammenstille og vurdere miljø- og klimarelatert informasjon og administrere spredningen av den og tilgangen til den, utarbeide ekspertrapporter om miljøkvalitet, miljøfølsomhet, miljøbelastninger og miljøkonsekvenser på Unionens territorium for å produsere og legge til rette for bruken av ensartede vurderingskriterier for miljødata med sikte på videreutvikling og opprettholdelse av et referansesenter for miljøinformasjon.
 • Kommisjonen skal bruke denne informasjonen etter behov for å sikre samsvar med og gjennomføring av relevant EU-regelverk –

HAR EEA VEDTATT FØLGENDE DATAPOLITIKK OG GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR UTVEKSLING AV MILJØDATA

ARTIKKEL 1: FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Denne politikken gjelder alle miljødata som samles inn, anskaffes, behandles og formidles av EEA, inklusive alle datastrømmer innenfor rammen av Eionet. Som sådan gjelder den alle data som eies av EEA, men også data som eies av andre. Mye av kildedataene som EEA har tilgjengelig, eies av andre organisasjoner. Særlig gjelder dette kildedata som eies av medlemmene av EEA/Eionet og samarbeidende land. Som et ledd i sine oppgaver kan EEA, ut fra disse kildedataene, skape dataprodukter med tilleggsverdi. Denne prosessen kan også skape tilleggsverdier for andre organisasjoner eller prosesser som dataene formidles til, som bidrag til deres arbeid.

ARTIKKEL 2: MÅL

Målet for datapolitikken er å støtte, fremme og legge til rette for

 • at nyeste data hele tiden skal være tilgjengelig og lange observasjonsserier gjennomføres,
 • bredere utnyttelse, viderebruk og rekombinasjon av data fra forskjellige kilder innenfor andre rammer og medier enn de opprinnelig ble bestilt for,
 • full, fri og åpen tilgang til alle typer data der det er mulig, samtidig som ulike forretningsmodeller og dataeiere blir anerkjent og respektert som dem som har skapt dataene,
 • sikring av miljødataenes, analysenes og prognosenes integritet, åpenhet og sporbarhet,
 • anerkjennelse av dataleverandørene og deres immaterialrettigheter, med referanser og datalisenser,
 • at relevant regelverk og offentlige veiledninger om håndtering og formidling av miljøinformasjon følges,
 • at prinsippene for INSPIRE, SEIS, Copernicus og GEOSS for utveksling/felles bruk av data overholdes,
 • kompatibilitet mellom og bruk av europeiske eller internasjonale standarder,
 • bruk av  nettdugnader og data framkommet gjennom forskning som vanlige borgere har deltatt i («citizen science»),
 • kvalitetssikring av dataene gjennom kvalitetssikrings- og kvalitetskontrollprosedyrer, dokumentert i EEAs kvalitetsstyringssystem. Dette gjelder ikke for data basert på nettdugnader,
 • publisering av relevante metadata,
 • forvaltning og utveksling av data fra EU-finansierte forskningsprosjekter.

ARTIKKEL 3: LEVERING AV DATA TIL EEA

EEA forventer at dataleverandørene følger prinsippet om at alle data og produkter som finansieres ved offentlige midler, skal være fullt tilgjengelig for bruk av offentlige organer, og at andre skal kunne gjøre bruk av de samme dataene med så få begrensninger som mulig.

Dataleverandørene skal klart angi immaterialrettigheter, vilkår for bruk og viderebruk, herunder fortrolig behandling av statistiske opplysninger, og kvalitetserklæringer i metadatainformasjon for hver type data (metadata, raster/bildedata osv.).

EEA tar også imot data framskaffet gjennom nettdugnader og forskningsaktiviteter som vanlige borgere har deltatt i, og oppmuntrer til slike aktiviteter. EEA skal bruke denne typen data i sine produkter og tjenester der dette anses som hensiktsmessig, men skal samtidig ta hensyn til tilgjengelig informasjon om datakvalitet.

ARTIKKEL 4: TILGANG TIL OG VIDEREFORMIDLING AV DATA

Tilgang til data omfatter både teknisk tilgang og retningslinjene for tilgang.

Produkter skapt av EEA anses som offentlige goder, så der det er mulig, skal de være fullt ut, fritt og åpent tilgjengelig slik at andre kan bruke dem.

Alle data EEA har, skal gjøres tilgjengelig raskest mulig og gratis med mindre

 • de er underlagt begrensninger som er hjemlet i bindende regler, herunder internasjonale avtaler, Den europeiske unions regelverk og nasjonal lovgivning om blant annet vern av personopplysninger, fortrolig behandling av statistiske opplysninger og vern av immaterialrettigheter, eller som er begrunnet i hensynet til nasjonal sikkerhet (dvs. statssikkerhet), forsvar eller offentlig sikkerhet,
 • det er lisens på dataene EEA gjør tilgjengelig. Data som opprinnelig er gjort tilgjengelig for EEA av tredjemann, kan være omfattet av egne avtaler om datatilgang og lisensvilkår som er avtalt med EEA, og som begrenser hvordan eller når EEA kan gjøre dataene tilgjengelig for andre,
 • anmodningene om datatilgang overskrider EEAs kapasitet.

EEA skal anstrenge seg for å gi tilgang til de kildedata som EEAs produkter og tjenester bygger på, når det gjelder

 • data EEA har i sin besittelse, men som eies av andre,
 • data EEA har i sin besittelse, men som har blitt tilpasset, kombinert eller harmonisert (for eksempel for å dekke hele Europa),
 • data som er lokalisert hos, forvaltes av og er offentlig tilgjengelig hos andre organer, for eksempel i nasjonale forvaltninger, i samsvar med SEIS-prinsippene,
 • data som EEA har blitt anmodet om å ordne tilgang til for tredjemann og for eksempel fungere som dataleverandør for (for eksempel Europakommisjonen, tjenestene tilknyttet Copernicus, FoU-prosjekter, andre offentlige myndigheter).

Dataene vil bli gjort tilgjengelig gjennom discovery, visning og i den grad det er mulig, gjennom nedlastingstjenester som er i samsvar med etablerte standarder fra ISO, OGC, INSPIRE og andre relevante standardiseringsorganer. Dataene vil være lagret der EEA anser det som hensiktsmessig. EEA skal ha som mål å levere metadata for alle data. Med mindre annet er angitt, skal datasettet videreformidles i henhold til standardlisensen ODC-BY eller tilsvarende.

ARTIKKEL 5: ANERKJENNELSE AV DATAKILDER

EEA skal ha som utgangspunkt at kilden skal oppgis for alle data, og kan gi mulighet for varemerkebygging ved å ta med logo for dataleverandørene osv. Dersom dataene stammer fra nettdugnader eller forskningsaktiviteter som privatpersoner har deltatt aktivt i, skal dette klart angis av EEA. EEA kan gjennomføre og publisere referansemålinger/benchmarking av dataleveranser med hensyn til ytelse og kvalitet.

ARTIKKEL 6: GARANTI

EEA leverer data «i foreliggende stand» og gir ikke brukerne noen garantier, verken eksplisitte eller implisitte, heller ikke med hensyn til dataenes kvalitet eller egnethet for noe formål.

ARTIKKEL 7: KVALITET

Dataleverandørene beholder hovedansvaret for kvaliteten på dataene de produserer og formidler. Når det gjelder data produsert av EEA, skal EEA anstrenge seg for å publisere metadata av høy kvalitet, inklusive, der det er relevant, informasjon om innsyn, nøyaktighet, relevans, aktualitet, konsistens og sammenlignbarhet.

ARTIKKEL 8: REVISJON

Den teknologiske utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien gjør at data samles inn, behandles og brukes på stadig nye måter. Denne datapolitikken er utformet slik at disse mulighetene kan utforskes og utnyttes. For å sikre at denne utviklingen utnyttes til fulle, skal denne politikken revideres regelmessig.

Vedlegg 1 til EEAs datapolitikk: Definisjoner

 1. Fullt ut, åpent og gratis betyr fullstendig, vederlagsfri tilgang som ikke innebærer forskjellsbehandling.
 2. Med gratis menes i dette dokument at dataene er gratis, mens det må betales for gjengivelse og levering av dataene.
 3. Miljødata defineres som individuelle poster eller registreringer (digitale eller analoge) oftest framkommet ved måling, observasjon eller modellering av den naturlige verden og menneskenes påvirkning av den. Det omfatter data generert gjennom komplekse systemer som gjenfinningsalgoritmer, dataassimilasjonsmetoder og anvendelse av modeller.
 4. Med brukere menes brukere som oppnår tilgang til EEA-data gjennom de ulike formidlingsplattformene EEA har.
 5. Med produkter og tjenester menes all informasjon som framkommer ved bearbeiding eller behandling av data i form av vurderinger, nettjenester, bilder, diagrammer, tekst eller filer som inneholder viktig fagkunnskap. Oftest forbundet med tilleggsverdi.
 6. Med videreformidling menes formidling til tredjemann, dataene/produktenes originator ikke medregnet.
 7. Med viderebruk menes fysiske og juridiske personers bruk av data og dokumenter som ligger hos offentlige foretak, for andre kommersielle eller ikke-kommersielle formål enn det offentlige formål som dataene og dokumentene opprinnelig ble produsert for. Utveksling av data og dokumenter mellom offentlige organer i deres utførelse av offentlige oppgaver, anses ikke som viderebruk.

 

Du kan også laste ned EEAs datapolitikk i pdf-format.

Permalinks

Geographic coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: data management
Dokumenter handlinger