další
předchozí
položky
Novinky Evropa není připravena na rychle rostoucí klimatická rizika — 19.03.2024
Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě a klimatická rizika ohrožují její energetickou a potravinovou bezpečnost, ekosystémy, infrastrukturu, vodní zdroje, finanční stabilitu a zdraví lidí. Podle dnes zveřejněného hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) již mnohá z těchto rizik dosáhla kritické úrovně a bez urychlených a rozhodných opatření by mohla znamenat katastrofu.
Novinky D source code Naléhavá potřeba zamyslet se nad co nejlepším využitím biomasy v Evropě — 30.01.2024
V EU jsou patrné rostoucí a vzájemně si konkurující požadavky na využívání biomasy – vedle jejího využití na produkty z biologického materiálu v odvětvích, jako je stavebnictví, energetika, doprava, nábytek a textilní průmysl, se také mluví o tom, že bude zachována pro účely ochrany přírody a ukládání uhlíku. Dnes zveřejněná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zdůrazňuje, že vzhledem k různým využitím biomasy stanoveným v Zelené dohodě pro Evropu a potenciálnímu nedostatku jejích dodávek v budoucnosti je nezbytně nutné její využívání prioritizovat.
Novinky Emise skleníkových plynů v EU se v loňském roce snížily, ale ke splnění ambiciózních cílů pro rok 2030 je stále zapotřebí intenzivní úsilí — 22.12.2023
Emise skleníkových plynů v Evropské unii se podle odhadů nejnovější zprávy „Trendy a prognózy“, kterou dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), snížily v loňském roce oproti úrovním z roku 2021 o 2 %. Zpráva však upozorňuje, že navzdory dosaženým výsledkům v oblasti snižování emisí, energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti je za účelem splnění ambiciózních cílů EU v oblasti klimatu a energetiky nezbytně nutné postupovat rychleji.
Novinky OpenOffice.org Impress presentation template Města mohou nabídnout nové příležitosti pro prozumenty energie z obnovitelných zdrojů — 30.05.2023
Města mohou nabídnout nové příležitosti pro prozumenty energie z obnovitelných zdrojů
Novinky Trendy a prognózy: mírné zvýšení emisí EU v souvislosti s oživením po pandemii a energetickou krizí — 10.01.2023
Podle nejnovější zprávy „Trendy a prognózy“, kterou dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), se emise skleníkových plynů a spotřeba energie v roce 2021 zvýšily, a to především v důsledku oživení Evropy po pandemii. Většina členských států EU úspěšně splnila cíle EU v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020 a nyní se zaměřuje na klimatickou neutralitu a zároveň řeší aktuální krizi dodávek energie. Splnění ambicióznějších cílů v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 bude vyžadovat více než zdvojnásobení ročních výsledků při implementaci obnovitelných zdrojů energie a snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.
Novinky Fotosoutěž na téma změna klimatu, její dopady a řešení — 31.05.2021
Změna klimatu ovlivňuje společnost a životní prostředí v mnoha ohledech. V rámci boje proti tomuto jevu je nutné, abychom snížili emise a zmírnili tak nejhorší dopady a abychom se přizpůsobili změnám, jimž nedokážeme zabránit.
Novinky Motorizovaná doprava: vlak, letadlo, automobil, nebo loď – co je nejekologičtější? — 26.03.2021
Podle dvou studií týkajících se dopravy a životního prostředí, které dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), zůstává železniční doprava v porovnání s automobilovou a leteckou dopravou z hlediska emisí skleníkových plynů celkově nejekologičtějším druhem motorizované osobní dopravy v Evropě.
Novinky OpenOffice.org Impress presentation template Plasty jako rostoucí problém v oblasti životního prostředí a klimatu: jak může Evropa tento trend zvrátit? — 28.01.2021
Neustále se zvyšující množství plastů, jejich dopad na biologickou rozmanitost a jejich podíl na změně klimatu, stejně tak i způsob, jak s nimi nakládat z hlediska oběhového hospodářství – témata, která jsou součástí politického programu Evropské unie již celou řadu let. Pandemie COVID-19 pouze zvýšila pozornost věnovanou plastovému odpadu díky fotografiím roušek vyplavených do našich moří a značnému množství ochranných prostředků na jedno použití. V dnes zveřejněné zprávě o oběhovém hospodářství v oblasti plastů analyzuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) nutnost a potenciál transformace k udržitelnému a oběhovému využívání plastů.
Novinky Troff document Členské státy EU musí být ambicióznější, pokud chtějí dosáhnout společného cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů — 22.01.2019
Podíl energie z obnovitelných zdrojů se v rámci spotřeby energie v Evropské unii od roku 2005 zdvojnásobil. Tento růst se však v posledních letech zpomalil, a to zejména kvůli vyšší spotřebě energie a malému pokroku v odvětví dopravy. Z nové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) vyplývá, že členské státy EU musí zintenzivnit své úsilí o dosažení cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, který byl stanoven pro rok 2020.
Novinky Změna klimatu přináší stále závažnější rizika pro ekosystémy, lidské zdraví a hospodářství v Evropě — 25.01.2017
Podle dnes vydané zprávy Evropské agentury pro životní prostředí čelí regiony Evropy v důsledku změny klimatu růstu hladiny moří a zvyšující se extremitě počasí, která se projevuje častějšími a intenzivnějšími vlnami veder, povodněmi, epizodami sucha a bouřemi. Zpráva posuzuje aktuální trendy a prognózy změny klimatu a dopadů změny klimatu v celé Evropě. Dochází k závěru, že pro zmírnění těchto dopadů jsou nezbytné lepší a flexibilnější adaptační strategie, politiky a opatření.
Novinky C source code header Pokles emisí CO2 z nových vozidel v EU pokračuje — 28.01.2016
Automobily prodané v EU v roce 2014 byly ve srovnání s předchozím rokem o 2,5 % energeticky efektivnější, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která potvrzuje dříve publikovaná předběžná data. Průměrné emise CO2 u nových osobních automobilů v roce 2014 činily 123,4 g.km-1, což je zřetelně pod cílem 130 g.km-1, který je stanoven pro celou EU28 k roku 2015. Emise z užitkových automobilů dosáhly v tomto roce 169,1 g.km-1, což je rovněž nižší hodnota než stanovený cíl 175 g.km-1, jenž má být splněn v roce 2017.
Novinky Obnovitelné zdroje energie snižují emise skleníkových plynů v EU — 07.08.2015
Využívání energie slunce, větru, biomasy a dalších obnovitelných zdrojů (OZE) v EU vzrůstá. Jedná se o významnou hnací sílu poklesu uhlíkové náročnosti ekonomiky a tím i emisí skleníkových plynů. Rozvoj technologií využívajících OZE může v případě pokračující politické podpory pozitivně ovlivnit výkon ekonomiky a zaměstnanost.
Novinky Nové osobní automobily prodávané v EU již plní limity pro emise CO2 — 07.08.2015
Průměrná produkce emisí CO2 z nových osobních automobilů prodaných EU poklesla v roce 2014 v meziročním srovnání dle předběžných dat EEA o 2,6 % na 123,4 g.km-1, což je hodnota zřetelně nižší než představuje cíl 130 g.km-1 stanovený k roku 2015.
Novinky V EU klesá používání látek poškozujících ozonovou vrstvu Země — 07.08.2015
Látky poškozující ozonovou vrstvu Země jsou v EU postupně stahovány z výroby a průmyslového využití a nahrazovány vhodnějšími alternativami.
Novinky object code Nová auta plní limity pro emise CO2 s dvouletým předstihem — 18.06.2014
Energetická efektivnost nových osobních automobilů v EU setrvale stoupá, v roce 2013 byl průměrný automobil prodaný v EU o 4 % energeticky efektivnější než v roce předchozím. Růst energetické efektivnosti vede ke snižování spotřeby paliva i produkce emisí skleníkových plynů, a tak v roce 2013 vozový park nových osobních automobilů jako celek splňoval legislativou stanovené cíle pro emise CO2 stanovené k roku 2015.
Novinky Shrnutí roku 2013 – Roku ovzduší — 03.06.2014
Problematika znečištěného ovzduší a změny klimatu byla ústředním tématem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v roce 2013. Touto tematikou se rovněž zabývala Evropská komise.
Novinky Revidované údaje o emisích oxidu uhličitého z užitkových automobilů v EU — 15.01.2014
Lehké užitkové automobily prodané v Evropské unii v roce 2012 produkovaly v průměru 180,2 g CO2/km, což je hodnota, která se přibližuje stanovenému cíli 175 g CO2/km, který budou muset plnit všechna nová užitková vozidla k roku 2017 (v roce 2014 půjde o 70 % těchto vozidel).
Novinky object code Automobilky plní stanovené cíle pro emise CO2 — 15.01.2014
Velcí výrobci osobních automobilů, kteří v roce 2012 prodali v EU27 více než 100 000 vozidel, plní limity pro emise oxidu uhličitého. Devět automobilek, mezi nimi např.
Novinky Využívání F-plynů stoupá, hledají se alternativy — 15.01.2014
Fluorované plyny, známé též jako F-plyny, jsou látky s širokým průmyslovým využitím. Současně však jde o velmi účinné skleníkové plyny, které ovlivňují klima na Zemi, a jsou proto připravována opatření, která by jejich produkci a využívání omezila.
Novinky x-conference/x-cooltalk Směřuje EU k zelené ekonomice? — 15.01.2014
Klíčovým slovem politických debat a zásadním strategickým cílem EU se v posledních letech stává tzv. zelená ekonomika. Jedná se o ekonomický koncept, který předpokládá dosažení prosperity prostřednictvím efektivního využívání zdrojů při současném zajištění stability přírodních systémů a tím i jejich funkcí pro lidskou společnost.
Novinky Vliv námořní dopravy na kvalitu ovzduší — 15.08.2013
Emise znečišťujících látek a skleníkových plynů z námořní dopravy v celosvětovém měřítku v uplynulých dvou dekádách rostly a přispívaly tak ke zhoršené kvalitě ovzduší i změně klimatu, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).
Novinky Palivová efektivnost nových osobních automobilů prodaných v EU se zvyšuje — 15.08.2013
Průměrný nový osobní automobil prodaný v EU byl v roce 2012 o 9 % palivově efektivnější než před třemi roky.
Novinky application/x-troff-me Evropa méně škodí ozonové vrstvě Země — 07.03.2013
Dle Zprávy 17/2012 Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) učinila Evropa významný pokrok při postupném vyřazování chemických látek ohrožujících ozonovou vrstvu Země. V 70. a 80. letech 20. století bylo zjištěno, že některé uměle vyráběné chemikálie poškozují ozon ve stratosféře. Toto zjištění bylo potvrzeno mimořádně nízkou koncentrací ozonu nad Antarktidou – tzv. ozonovou dírou.
Novinky object code Většina automobilek splní cíle pro emise CO2 — 07.03.2013
Emise oxidu uhličitého z provozu osobních automobilů se snižují. V roce 2011 dosáhlo nebo překročilo cílovou úroveň průměrných emisí, která zajišťuje splnění cílů v roce 2015, celkem 47 výrobců automobilů, kteří ovládají 95 % trhu s novými osobními vozidly v EU, uvádí aktuálně publikovaná analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).
Novinky C source code header Emise skleníkových plynů z nových osobních automobilů registrovaných v EU dále poklesnou — 11.09.2012
Výrobci osobních automobilů musí nadále zlepšovat uhlíkovou efektivnost svých vozů a snižovat tak emise skleníkových plynů produkované jejich vozidly. Ukládá jim to evropská legislativa, která stanovuje cílové hodnoty měrných emisí oxidu uhličitého na kilometr zvlášť pro každou automobilku na evropském trhu k roku 2015. Naplňování cílů je rozfázováno od roku 2012 tak, aby snižování bylo postupné. Při neplnění limitů hrozí progresivní finanční sankce za každý prodaný automobil a každý gram emisí nad limit.
Novinky Energetická efektivnost nových osobních automobilů se v EU zvyšuje — 10.09.2012
Obyvatelé Evropy si pořizují osobní automobily, které jsou stále energeticky efektivnější, spotřebovávají méně paliva a produkují tak i méně emisí skleníkových plynů.
Novinky Staň se tajným agentem a braň životní prostředí v zábavném příběhu — 30.04.2008
Děti se nyní mohou naučit, jak chránit životní prostředí, protože na nových internetových stránkách „ekoagentů“ Evropské agentury pro životní prostředí, které jsou k dispozici ve 24 jazycích, mohou chytat ekozloduchy.

Permalinks

Akce dokumentů