další
předchozí
položky

Zmírnění změny klimatu

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 15.03.2023
Ke změně klimatu již dochází: stoupá teplota, mění se prostorové i časové rozložení srážek, tají ledovce, ubývá sněhové pokrývky a stoupá průměrná hladina světového oceánu. Významný podíl na oteplování klimatu má s velkou pravděpodobností pozorovaný nárůst koncentrací skleníkových plynů v atmosféře způsobený emisemi, pocházejícími z lidské činnosti. Abychom změnu klimatu zmírnili, musíme tyto emise snížit nebo jim zamezit.

Pro zabránění závažným dopadům změny klimatu se signatáři Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) dohodli na omezení růstu globální průměrné teploty na zemském povrchu na maximálně 2 °C v porovnání s úrovní před industrializací.  K dosažení tohoto cíle je potřeba, aby globální emise skleníkových plynů co nejdříve dosáhly svého vrcholu a poté začaly rychle klesat. Globální emise by měly být do roku 2050 sníženy o 50 % v porovnání s úrovněmi v roce 1990 a do konce tohoto století by mělo dojít k dosažení uhlíkové neutrality. EU podporuje cíl UNFCCC a do roku 2050 chce snížit své emise skleníkových plynů o 80–95 % v porovnání s úrovněmi v roce 1990. Takto vysoký redukční cíl zohledňuje nižší úrovně snížení emisí vyžadované od rozvojových zemí.

Úvod

Skleníkové plyny vznikají v důsledku přírodních procesů i lidských činností. Nejdůležitějším přirozeným skleníkovým plynem v atmosféře je vodní pára. Vlivem lidských činností se však uvolňuje velké množství jiných skleníkových plynů, které zvyšují koncentrace těchto plynů v atmosféře, což následně zvyšuje skleníkový efekt a způsobuje oteplování klimatu. Hlavními zdroji antropogenních skleníkových plynů jsou:

  • spalování fosilních paliv (uhlí, ropy a zemního plynu) při výrobě elektřiny, v dopravě, průmyslu a domácnostech (CO2),
  • zemědělství (CH4) a změny ve využívání půdy, např. odlesňování (CO2),
  • skládkování odpadu (CH4),
  • používání průmyslových fluorovaných plynů.

Politiky EU

O snížení emisí skleníkových plynů usiluje několik iniciativ EU. Po splnění svých cílů podle Kjótského protokolu na období 2008 až 2012 EU schválila cíl do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním v roce 1990. Aby bylo možné tento cíl, který je jedním z hlavních cílů strategie Evropa 2020, splnit, byl na úrovni EU stanoven strop pro emise ze zařízení spadajících do evropského systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU-ETS) a individuální národní cíle pro emise produkované mimo EU-ETS v rámci rozhodnutí o „sdílení úsilí“. EU zároveň přijala právní předpisy zaměřené na vyšší využívání obnovitelné energie, jako je větrná, sluneční nebo vodní energie a energie z biomasy, a na zlepšení energetické účinnosti široké škály zařízení a domácích spotřebičů. Cílem EU je též podporovat rozvoj technologií pro zachycování a ukládání uhlíku, které mají zachycovat a ukládat emise CO2 produkované elektrárnami a dalšími velkými zařízeními.

V rámci politik v oblasti klimatu a energetiky se EU zavázala do roku 2030 snížit celkové emise skleníkových plynů nejméně o 40 % ve srovnání s  úrovní roku 1990. Jedná se o závazný cíl. K plnění cíle by měla přispět  Evropská energetická unie, která usiluje o zajištění bezpečné, finančně dostupné a z pohledu změny klimatu šetrné energie.

Činnosti agentury EEA

Poskytováním informací o změně klimatu v Evropě agentura EEA podporuje přijetí právních předpisů k zmírňování změny klimatu v Evropě, hodnocení politik EU a přípravu dlouhodobých strategií pro zmírňování změny klimatu. Informace agentury EEA – data, indikátory, hodnocení a výhledy – se zaměřují na trendy, prognózy, politiky a opatření týkající se emisí skleníkových plynů v Evropě.

EEA úzce spolupracuje s Evropskou komisí (GŘ pro oblast klimatu, GŘ Společné výzkumné středisko, Eurostat) i s odborníky z Evropského tematického střediska pro znečištění ovzduší a zmírňování změny klimatu (ETC/ACM) a se svojí informační a pozorovací sítí pro životní prostředí (Eionet).

Hlavní činnosti a výstupy zahrnují každoroční zpracování a zveřejňování inventury skleníkových plynů Evropské unie a výroční posouzení pokroku EU a evropských zemí při plnění cílů v oblasti klimatu a energetiky.

EEA je evropským datovým centrem pro informace o emisích skleníkových plynů. Vede též databázi politik a opatření zaměřených na zmírnění důsledků změny klimatu.

Související odkazy

Mezivládní panel pro změnu klimatu

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

Generální ředitelství Evropské komise pro oblast klimatu

Evropské tematické středisko pro znečištění ovzduší a zmírňování změny klimatu

 

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů