următorul
anteriorul
articole

Atenuarea schimbărilor climatice

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2023-03-15
Schimbările climatice au deja loc: temperaturile cresc, tiparele precipitațiilor se schimbă, ghețarii și zăpada se topesc, iar nivelul mediu al mării pe întregul glob este în creștere. În mare parte, încălzirea este cauzată foarte probabil de creșterea remarcată în concentrațiile atmosferice ale gazelor cu efect de seră ca urmare a emisiilor rezultate din activitățile omului. Pentru a atenua schimbările climatice, trebuie să reducem sau să prevenim aceste emisii.

Pentru a preveni efectele cele mai grave ale schimbărilor climatice, țările semnatare ale Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) au convenit să limiteze creșterea temperaturii medii globale la suprafață la mai puțin de 2 °C față de perioada preindustrială. Pentru a atinge acest obiectiv, emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial trebuie să atingă punctul culminant cât mai curând posibil și apoi să scadă rapid. Până în 2050, emisiile globale ar trebui să fie reduse cu 50 % comparativ cu nivelurile din 1990, iar înainte de sfârșitul secolului să se atingă neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon. Uniunea Europeană sprijină obiectivul CCONUSC și își propune ca până în 2050 să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95 % față de nivelurile înregistrate în 1990. Această scădere puternică ține seama de reducerile mai mici impuse țărilor în curs de dezvoltare.

Introducere

Gazele cu efect de seră (GES) sunt emise deopotrivă prin procese naturale și ca urmare a activităților umane. Vaporii de apă sunt gazul cu efect de seră prezent cel mai frecvent în atmosferă. Însă activitățile oamenilor duc la emiterea unor cantități considerabile de alte gaze cu efect de seră, ceea ce crește concentrația atmosferică a acestora, intensificând astfel efectul de seră și încălzind clima. Principalele surse antropice de gaze cu efect de seră sunt:

  • arderea combustibililor fosili (cărbuni, petrol și gaze) în producerea energiei, transport, industrie și gospodării (CO2);
  • agricultura (CH4) și schimbările în utilizarea terenurilor, cum ar fi defrișările (CO2);
  • depozitarea deșeurilor menajere (CH4);
  • folosirea gazelor industriale fluorurate.

Politicile UE

O serie de inițiative ale Uniunii Europene au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. După ce și-a atins obiectivele asumate prin Protocolul de la Kyoto pentru perioada 2008-2012, UE și-a asumat obiectivul ca până în 2020 să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 % față de nivelurile din 1990. Pentru a obține acest rezultat – unul dintre principalele obiective ale Strategiei Europa 2020 –, la nivelul Uniunii s-a stabilit un plafon pentru schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (Emissions Trading System– ETS), iar în Decizia privind partajarea eforturilor s-au stabilit obiective naționale individuale pentru emisiile din sectoarele neincluse în schema ETS. În același timp, UE a adoptat acte legislative care să contribuie la creșterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile, cum ar fi energia eoliană, solară, hidroenergia și cea generată din biomasă, precum și la îmbunătățirea eficienței energetice a unei game largi de echipamente și aparate de uz casnic. De asemenea, UE urmărește să sprijine dezvoltarea tehnologiilor de captare și stocare a carbonului pentru a capta și stoca emisiile de CO2 provenite de la centrale electrice și alte instalații de mari dimensiuni.

Ca parte a unui cadru de politici climatice și energetice, UE s-a angajat ca până în 2030 să reducă emisiile de pe teritoriul său cu cel puțin 40 % față de nivelurile înregistrate în 1990. Acesta este un obiectiv obligatoriu. Uniunea energetică europeană, care își propune să asigure pentru Europa o energie sigură, accesibilă și favorabilă climei, are același obiectiv.

Activitățile AEM

Oferind informații despre schimbările climatice din Europa, AEM ajută la aplicarea legislației referitoare la atenuarea schimbărilor climatice în Europa, la evaluarea politicilor UE și la dezvoltarea de strategii pe termen lung care au ca scop atenuarea schimbărilor climatice. Informațiile furnizate de AEM – date, indicatori, evaluări și previziuni – se axează pe tendințele, estimările, politicile și măsurile adoptate în Europa cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră.

AEM colaborează strâns cu Comisia Europeană (DG Politici Climatice, DG Centrul Comun de Cercetare, Eurostat), precum și cu experți din Centrul Tematic European pentru Aer și Schimbări Climatice (CET/ACC) și cu rețeaua sa de țări (Eionet).

Printre principalele activități și produse ale agenției se numără elaborarea și publicarea anuală a inventarului gazelor cu efect de seră al Uniunii Europene și evaluarea anuală a progreselor înregistrate de statele membre ale UE și de celelalte țări europene în vederea atingerii obiectivelor climatice și energetice.

AEM este centrul european de date privind emisiile de gaze cu efect de seră. Agenția gestionează și o bază de date privind politicile și măsurile de atenuare a schimbărilor climatice.

Linkuri conexe

Grupul interguvernamental privind schimbările climatice

Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

Direcția Generală Politici Climatice a Comisiei Europene

Centrul Tematic European pentru Aer și a Schimbări Climatice

 

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului