volgende
vorige
items

Beperking van de klimaatverandering

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 15-03-2023
KDe klimaatverandering vindt nu al plaats: temperaturen stijgen, neerslagpatronen veranderen, gletsjers en sneeuw smelten en het wereldgemiddelde zeeniveau stijgt. Hoogstwaarschijnlijk wordt de opwarming grotendeels veroorzaakt door de waargenomen toename van concentraties broeikasgassen in de atmosfeer als gevolg van uitstoot die veroorzaakt wordt door menselijke activiteiten. Om de klimaatverandering te beperken moeten we deze uitstoot terugdringen of voorkomen.

Om de ernstigste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, zijn de landen die het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) hebben ondertekend, overeengekomen om de opwarming van de aarde tot 2 °C boven het niveau van vóór de industrialisatie te beperken. Om deze doelstelling te behalen, moet het plafond van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk worden bereikt en moet de uitstoot vervolgens in snel tempo afnemen. Tegen 2050 moeten de broeikasgasemissies wereldwijd met 50 % zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 1990, om vervolgens vóór het einde van de eeuw CO2-neutraliteit te bereiken. De EU steunt de doelstelling van het UNFCCC en streeft ernaar om haar broeikasgasemissies tegen 2050 met 80 tot 95 % terug te brengen ten opzichte van het niveau van 1990. Deze hoge dalingscijfers houden rekening met de lagere daling die van de ontwikkelingslanden wordt vereist.

Inleiding

Broeikasgassen komen zowel bij natuurlijke processen als bij menselijke activiteiten vrij. Het belangrijkste natuurlijke broeikasgas in de atmosfeer is waterdamp. De grote hoeveelheden broeikasgassen die daarnaast nog door menselijk toedoen in de atmosfeer terechtkomen, doen de atmosferische concentratie van deze gassen verder toenemen en versterken hierdoor het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. De belangrijkste bronnen van door de mens veroorzaakte broeikasgassen zijn:

  • verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) in de energiesector, het vervoer, de industrie en het huishouden (CO2);
  • landbouw (CH4) en veranderingen in landgebruik, zoals ontbossing (CO2);
  • afvalstorting (CH4);
  • gebruik van industriële gefluoreerde gassen.

EU-beleid

Verscheidene EU-initiatieven zijn gericht op het verminderen van broeikasgasemissies. Na het bereiken van de doelstellingen van het Kyoto-protocol voor de periode van 2008 tot 2012 heeft de EU zichzelf tot doel gesteld om haar broeikasgasemissies tegen 2020 20 % onder het niveau van 1990 te brengen. Om deze doelstelling - een van de belangrijkste doelen van de Europa 2020-strategie - te halen is op EU-niveau een plafond vastgesteld voor het emissiehandelssysteem van de EU (ETS) en zijn de afzonderlijke nationale streefcijfers voor uitstoot in sectoren die niet onder het ETS vallen, vastgesteld in de EU-beschikking inzake de verdeling van de inspanningen (ESD). Tegelijkertijd heeft de EU wetgeving aangenomen om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, water en biomassa te stimuleren en de energiedoeltreffendheid van diverse uitrusting en huishoudelijke apparatuur te verbeteren. De EU wil zich tevens inzetten voor de ontwikkeling van technologieën voor het afvangen en opslaan van CO2 die wordt uitgestoten door elektriciteitscentrales en andere grote installaties.

Als onderdeel van het beleidskader voor klimaat en energie heeft de EU zich verbonden tot een vermindering van de Europese broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 40 % ten opzichte van het niveau van 1990. Deze doelstelling is bindend en wordt gedeeld door de Europese Energie-unie, die streeft naar veilige, betaalbare en klimaatvriendelijke energie in Europa.

Activiteiten van het EMA

Door het verstrekken van informatie over klimaatverandering in Europa ondersteunt het EMA de uitvoering van wetgeving inzake de matiging van klimaatverandering in Europa, de evaluatie van EU-beleid en de ontwikkeling van langetermijnstrategieën om klimaatverandering te matigen. De informatie van het EMA (data, indicatoren, evaluaties en projecties) betreft vooral trends, projecties en beleid en maatregelen betreffende broeikasgasemissies in Europa.

Het EMA werkt nauw samen met de Europese Commissie (DG Klimaat, DG Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, Eurostat), met deskundigen van het Europees Thematisch Centrum inzake luchtverontreiniging en beperking van de klimaatverandering (ETC/ACM) en met het landennetwerk van het EMA (Eionet).

Tot de belangrijkste activiteiten en producten behoren het samenstellen en publiceren van de jaarlijkse broeikasgasinventaris van de Europese Unie en de jaarlijkse evaluatie van de vorderingen die de EU en de andere Europese landen maken bij het realiseren van hun klimaat- en energiedoelstellingen.

Het EMA is het Europese gegevenscentrum op het gebied van broeikasgasemissies. Het onderhoudt bovendien een databank van beleid en maatregelen ter beperking van klimaatverandering.

Verwijzingen

Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

Directoraat-generaal Klimaat van de Europese Commissie

Europees Thematisch Centrum inzake luchtverontreiniging en beperking van de klimaatverandering

 

» Video: Leven met klimaatverandering

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties