kitas
ankstesnis
punktai

Klimato kaitos švelninimas

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2023-03-15
KLiKlimato kaita jau vyksta: didėja temperatūra, kinta kritulių pobūdis, tirpsta ledynai ir sniegas, visame pasaulyje kyla vidutinis jūros lygis. Labai tikėtina, kad pagrindinė atšilimo priežastis yra didėjanti nustatyta šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija atmosferoje, susidaranti dėl žmonių išmetamų teršalų. Kad sušvelnintume klimato kaitą, privalome mažinti šių teršalų kiekį arba užkirsti kelią jų išmetimui.

Siekdamos užkirsti kelią skaudžiausiems klimato kaitos padariniams, Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) pasirašiusios šalys susitarė riboti vidutinės pasaulinės paviršiaus temperatūros didėjimą, kad jis, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu, neviršytų 2 °C. Kad šis tikslas būtų pasiektas, pasaulinis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų kuo greičiau pasiekti aukščiausią lygį ir po to staigiai mažėti. Siekiant iki šio amžiaus pabaigos neutralizuoti anglies dioksido poveikį, pasaulinis išmetamų teršalų kiekis iki 2050 m., palyginti su 1990 m. lygiu, turėtų būti sumažintas 50 proc. ES pritaria JTBKKK tikslui ir siekia, kad iki 2050 m. jos išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų sumažintas 80–95 proc. (palyginti su 1990 m. lygiu). Nustatant šiuos aukštus išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslus, atsižvelgiama ir į ne tokius griežtus besivystančioms šalims keliamus taršos mažinimo reikalavimus.

Įvadas

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos išmetamos vykstant gamtiniams procesams ir dėl žmonių vykdomos veiklos. Svarbiausios atmosferoje esančios natūralios šiltnamio efektą sukeliančios dujos yra vandens garai. Tačiau žmonių vykdoma veikla lemia gausų kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą, todėl didėja šių dujų koncentracija atmosferoje, kol galiausiai vis stipriau pasireiškia šiltnamio efektas, o klimatas šiltėja. Pagrindiniai žmogaus sukurti šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltiniai yra:

  • iškastinio kuro (akmens anglių, naftos ir dujų) deginimas gaminant elektros energiją, naudojant transportą, užtikrinant pramonės veiklą ir namų ūkių poreikius (CO2);
  • žemės ūkis (CH4) ir žemės naudojimo pokyčiai, pvz., miškų naikinimas (CO2);
  • atliekų kaupimas sąvartynuose (CH4);
  • pramoninių fluorintų dujų naudojimas.

ES politika

Europos Sąjungoje įgyvendinamos kelios iniciatyvos, kuriomis siekiama mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 2008–2012 m. įgyvendinusi Kioto protokole nustatytus uždavinius, ES nustatė tikslą iki 2020 m. 20 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Siekiant šio tikslo, – kuris yra vienas pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų, – ES lygmeniu buvo nustatytos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) ribos, o nacionaliniu lygmeniu pagal Sprendimą dėl pastangų pasidalijimo nustatyti individualūs su išmetamais teršalais susiję tikslai, galiojantys sektoriuose, kuriems netaikoma ATLPS. Tuo pat metu ES priėmė teisės aktus, kurių paskirtis – didinti atsinaujinančiosios energijos (pvz., vėjo, saulės, vandens ir biomasės energijos) naudojimą ir gerinti įvairių įrenginių ir namų ūkių prietaisų energijos vartojimo efektyvumą. ES taip pat siekia remti anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų tobulinimą, kad būtų kaupiamas ir saugomas elektrinių ir kitų didelių įrenginių išmetamas CO2.

Įgyvendindama klimato ir energijos politiką, ES įsipareigojo iki 2030 m. bent 40 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, sumažinti ES teritorijoje išmetamų teršalų kiekį. Tai yra privalomas tikslas. Toks pat tikslas keliamas ir Europos energetikos sąjungai, kuria siekiama užtikrinti, kad Europoje būtų tiekiama saugi, įperkama ir klimatui nekenksminga energija.

Europos aplinkos agentūros (EAA) veikla

Teikdama informaciją apie klimato kaitą Europoje, EAA remia klimato kaitos švelninimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Europoje, ES politikos vertinimą ir ilgalaikių klimato kaitos švelninimo strategijų kūrimą. EAA rengiamoje medžiagoje, kurią sudaro duomenys, rodikliai, vertinimai ir prognozės, daugiausia dėmesio skiriama tendencijoms, susijusioms su išmetamomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, taip pat šios srities prognozėms ir Europoje galiojančiai politikai ir priemonėms.

EAA glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija (Klimato politikos generaliniu direktoratu, Jungtinio tyrimų centro generaliniu direktoratu, Eurostatu), taip pat Europos teminio centro oro taršos ir klimato kaitos švelninimo klausimais (angl. ETC/ACM) specialistais ir EAA šalių tinklu (Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas, EIONET).

Pagrindinės veiklos sritys ir darbai apima Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriaus parengimą ir paskelbimą ir metinį ES ir Europos šalių pažangos siekiant ES ir nacionalinių klimato ir energijos tikslų vertinimą.

EAA yra Europos duomenų apie išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas centras. Ji taip pat tvarko klimato kaitos švelninimo politikos ir priemonių duomenų bazę.

Susijusios nuorodos

Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė

Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija

Europos Komisijos klimato politikos generalinis direktoratas

Europos teminis centras oro taršos ir klimato kaitos švelninimo klausimais

 

Permalinks

Geographic coverage

Dokumento veiksmai