ďalej
späť
body

Zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 03. 2023
Klíma sa mení: teploty sa zvyšujú, zrážkové modely sa menia, ľadovce a sneh sa topia a celosvetová hladina morí v priemere stúpa. Prevažnú časť otepľovania s veľkou pravdepodobnosťou spôsobujú zaznamenané zvýšené koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére v dôsledku emisií z ľudských činností. Na zmiernenie zmeny klímy musíme tieto emisie znížiť alebo im predchádzať.

Krajiny, ktoré podpísali Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), sa dohodli obmedziť zvýšenie celosvetovej priemernej ročnej teploty zemského povrchu na menej ako 2 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím s cieľom predísť najzávažnejším vplyvom zmeny klímy. Na dosiahnutie tohto cieľa by emisie skleníkových plynov čo najskôr mali dosiahnuť svoj vrchol a potom prudko klesať. Do roku 2050 by sa mala úroveň celosvetových emisií skleníkových plynov znížiť o 50 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990, čo je ešte pred dosiahnutím uhlíkovej neutrality ku koncu tohto storočia. EÚ podporuje cieľ UNFCCC a usiluje sa do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990. Táto vysoká miera zníženia zohľadňuje slabšie zníženia vyžadované od rozvojových krajín.

Úvod

Skleníkové plyny sa uvoľňujú počas prírodných procesov, ako aj pri ľudských činnostiach. Najvýznamnejším prírodným skleníkovým plynom v atmosfére je vodná para. Pri ľudských činnostiach sa však uvoľňuje veľké množstvo ďalších skleníkových plynov, čím sa zvyšuje koncentrácia týchto plynov v atmosfére, a tým sa následne zosilňuje skleníkový efekt a otepľuje klíma. Hlavnými zdrojmi skleníkových plynov spôsobených ľudskou činnosťou sú:

  • spaľovanie fosílnych palív (uhlia, ropy a plynu) pri výrobe elektrickej energie, v doprave, priemysle a domácnostiach (CO2),
  • poľnohospodárstvo (CH4) a zmeny vo využívaní krajiny ako odlesňovanie (CO2),
  • skládky odpadu (CH4),
  • používanie priemyselných fluórovaných plynov.

Politiky EÚ

Znížiť emisie skleníkových plynov je cieľom viacerých iniciatív EÚ. EÚ po dosiahnutí svojich cieľov podľa Kjótskeho protokolu na obdobie rokov 2008 až 2012 prijala dlhodobý cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Na dosiahnutie tohto cieľa – jedného z hlavných dlhodobých cieľov stratégie Európa 2020 – bol na úrovni EÚ stanovený strop pre systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a pre emisie v odvetviach, na ktoré sa ETS nevzťahuje, boli stanovené individuálne národné ciele podľa rozhodnutia o spoločnom úsilí. Zároveň EÚ prijala právne predpisy na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energií, napr. vetra, slnka, vody a biomasy, a na zlepšenie energetickej účinnosti širokého spektra zariadení a domácich spotrebičov. EÚ sa tiež snaží podporovať rozvoj technológií na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CO2), ktorý emitujú elektrárne a iné veľké zariadenia.

Ako súčasť rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 sa EÚ zaviazala znížiť emisie na území EÚ minimálne o 40 % oproti úrovniam v roku 1990. Je to záväzný cieľ. Rovnaký cieľ má Európska energetická únia, ktorá sa pre Európu snaží zaistiť bezpečnú a cenovo dostupnú energiu šetrnú ku klíme.

Činnosti agentúry EEA

Poskytovaním informácií o zmene klímy v Európe agentúra EEA podporuje vykonávanie právnych predpisov o zmierňovaní zmeny klímy v Európe, hodnotenie politík EÚ a vývoj dlhodobých stratégií na zmiernenie zmeny klímy. Informácie agentúry EEA – údaje, ukazovatele, hodnotenia a prognózy – sú zamerané na trendy, prognózy, politiky a opatrenia týkajúce sa emisií skleníkových plynov v Európe.

Agentúra EEA úzko spolupracuje s Európskou komisiou (GR pre oblasť klímy, Spoločné výskumné centrum, Eurostat), s expertmi z Európskeho tematického centra pre znečisťovanie ovzdušia a zmierňovanie zmeny klímy (ETC/ACM) a so svojou sieťou krajín (Eionet).

Medzi kľúčové činnosti a produkty patrí každoročné zostavovanie a zverejňovanie súpisu skleníkových plynov v EÚ a ročné hodnotenie pokroku, ktorý EÚ a európske krajiny dosiahli pri plnení cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky.

EEA je európskym centrom údajov o emisiách skleníkových plynov. Agentúra vedie aj databázu politík a opatrení týkajúcich sa zmiernenia zmeny klímy [EN].

Súvisiace odkazy

Medzivládny panel o zmene klímy [EN]

Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy [EN]

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre oblasť klímy [EN]

Európske tematické centrum pre znečisťovanie ovzdušia a zmierňovanie zmeny klímy [EN]

 

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu