ďalej
späť
body

Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 13. 12. 2016
This page was archived on 13. 12. 2016 with reason: Other (included in the main presentation page)
Poskytovaním informácií o klimatických zmenách podporuje agentúra EEA plnenie Kjótskeho protokolu v EÚ, hodnotenie politík EÚ a vypracúvanie dlhodobých stratégií na zmiernenie klimatických zmien a prispôsobenie týmto zmenám. Informácie agentúry EEA (údaje, ukazovatele, hodnotenia, odhady) sa zmeriavajú na trendy v oblasti emisií skleníkových plynov, politiky a opatrenia, ako aj na vplyvy klimatických zmien a adaptačné činnosti v Európe. Agentúra EEA sa stane európskym strediskom údajov o emisiách skleníkových plynov a vplyvoch klimatických zmien.

Prácu agentúry v tejto oblasti vedie skupina pre klimatické zmeny a energetiku agentúry EEA. Skupina úzko spolupracuje s Európskym tematickým centrom pre ovzdušie a klimatické zmeny (ETC/ACC) a so sieťou krajín agentúry EEA (Eionet).

Sledovanie skleníkových plynov, určovanie zodpovednosti a podávanie správ

Práca agentúry EEA v oblasti emisií skleníkových plynov je zameraná na podporovanie plnenia Kjótskeho protokolu v EÚ. Ku kľúčovým činnostiam a produktom patria:

Vplyvy a prispôsobenie

K činnostiam agentúry EEA v oblasti vplyvov klimatických zmien a prispôsobenia patria:

Perspektívy a scenáre

V rámci svojich činností podporuje agentúra EEA prípravu dlhodobých stratégií na zmiernenie klimatických zmien a prispôsobenie týmto zmenám prostredníctvom štúdií o perspektívach do budúcnosti a scenároch v časovom horizonte 2020 až 2050, napríklad:

  • analýzy dlhodobých emisií skleníkových plynov a vplyvov klimatických zmien,
  • hodnotenia možných spôsobov zníženia emisií skleníkových plynov realizovateľných na celosvetovej úrovni a prechod Európy na nízkouhlíkové energetické systémy do roku 2030,
  • analýzy odhadovaných zmien v oblasti kvality ovzdušia v Európe do roku 2030 a možných prínosov klimatických politík pre kvalitu ovzdušia.

 

Klimatické zmeny predstavujú aj jednu z prioritných oblastí, ktorá sa rieši v integrovaných hodnoteniach agentúry EEA, najmä:

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu