næste
forrige
emner

EEA's aktiviteter

Skift sprog
Webside Sidst ændret 13/12 2016
This page was archived on 13/12 2016 with reason: Other (included in the main presentation page)
EEA bidrager med sine oplysninger om klimaændringer til gennemførelsen af Kyoto-protokollen i EU, til evaluering af EU's politikker og udvikling af langsigtede strategier for, hvordan man kan afbøde og tilpasse sig til klimaændringerne. EEA's oplysninger (data, indikatorer, vurderinger, prognoser) fokuserer på tendenser, politikker og foranstaltninger vedrørende drivhusgasemissioner, på klimaændringernes virkninger og klimatilpasningsforanstaltninger i Europa. EEA bliver det europæiske datacenter for drivhusgasemissioner og konsekvenserne af klimaændringer.

EEA's gruppe for klimaændringer og energi leder agenturets arbejde på dette område. Gruppen arbejder tæt sammen med Det Europæiske Temacenter for Luft og Klimaændringer (ETC/ACC) og med EEA's netværk af lande (Eionet).

Overvågning af drivhusgasser, opgørelser og rapporter

EEA's arbejde med drivhusgasemissioner sigter mod at bidrage til gennemførelsen af Kyoto-protokollen i EU. EEA's nøgleaktiviteter og -produkter omfatter bl.a.:

  • en årlig EU-opgørelse over drivhusgasser samt data og rapporter kan ses på EEA's drivhusgas-dataviewer. Der findes yderligere oplysninger under "Ofte stillede spørgsmål" og i 2008-rapporten
  • bidrag til Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC)'s langsigtede emissionsscenarier og De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) i forbindelse med metodologiske emner og rapporter vedrørende opgørelser over drivhusgasser
  • en årlig indikatorrapport om drivhusgasemissioner tendenser og prognoser, der viser udviklingen mod Kyoto-målene i EU og dens medlemsstater og i andre EEA-medlemslande. Den måler også de nationale politikkers og EU-politikkers virkning i forhold til at nå disse mål, med særlig fokus på energi og transport
  • en regelmæssig evaluering af medlemsstaternes gennemførelse af emissionshandelsdirektivet
  • regelmæssige opdateringer af indikatorerne for tendenserne og den forventede udvikling inden for drivhusgasemissioner, som er en del af EEA's sæt af nøgleindikatorer.

Virkninger og tilpasning

EEA's arbejde med virkningerne af klimaændringer og tilpasning hertil består i:

Udsigter og scenarier

EEA's arbejde støtter også udviklingen af langsigtede strategier til afhjælpning og klimatilpasning via undersøgelser af fremtidsudsigter og scenarier inden for tidsrammen 2020-2050, f.eks.

 

Klimaændringer er også et af de prioriterede områder, som EEA behandler i samlede vurderinger, særlig:

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger