επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 13/12/2016
This page was archived on 13/12/2016 with reason: Other (included in the main presentation page)
Με τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, ο ΕΟΠ στηρίζει την υλοποίηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στην ΕΕ, την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών για το μετριασμό και τη προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Οι πληροφορίες του ΕΟΠ (δεδομένα, δείκτες, αξιολογήσεις, προβλέψεις) εστιάζουν στις τάσεις, τις πολιτικές και τα μέτρα αναφορικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στις επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος και στις ευρωπαϊκές δράσεις για την προσαρμογή σε αυτήν. Ο ΕΟΠ πρόκειται να γίνει το ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος.

Η ομάδα του ΕΟΠ για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια ηγείται των εργασιών του Οργανισμού στο εν λόγω πεδίο. Η ομάδα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για την ατμόσφαιρα και την αλλαγή του κλίματος (ETC/ACC) και με το δίκτυο χωρών του ΕΟΠ (EΙΟΝΕΤ).

Παρακολούθηση, υπολογισμός και υποβολή εκθέσεων αναφορικά με τα αέρια του θερμοκηπίου

Οι εργασίες του ΕΟΠ σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν ως στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στην ΕΕ. Οι βασικές δραστηριότητες και τα βασικά προϊόντα περιλαμβάνουν:

Επιπτώσεις και προσαρμογή

Το έργο του ΕΟΠ αναφορικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και της προσαρμογής σε αυτές, περιλαμβάνει:

Προβλέψεις και σενάρια

Το έργο του ΕΟΠ στηρίζει επίσης την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και την προσαρμογή σε αυτές μέσω μελετών προοπτικών, προβλέψεων και σεναρίων για το χρονικό ορίζοντα 2020–2050, π.χ.:

  • ανάλυση των μακροπρόθεσμων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος,
  • μια αξιολόγηση των πιθανών οδών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μπορεί να καταστούν εφικτές μέσω της παγκόσμιας δράσης και της μετάβασης σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2030,
  • ανάλυση των προβαλλόμενων αλλαγών στην ποιότητα της ατμόσφαιρας στην Ευρώπη έως το 2030, και των πιθανών ωφελημάτων από τις κλιματολογικές πολιτικές για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

               

Η αλλαγή του κλίματος είναι επίσης ένας από τους τομείς προτεραιότητας στις ολοκληρωμένες αξιολογήσεις του ΕΟΠ, και ιδίως:

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων