nästa
föregående
poster

Miljöbyråns verksamhet

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-12-13
This page was archived on 2016-12-13 with reason: Other (included in the main presentation page)
Med sin information om klimatförändringar stöder miljöbyrån genomförandet av Kyotoprotokollet i EU, översynen av EU:s politik och utvecklingen av långsiktiga strategier för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna. Miljöbyråns information (data, indikatorer, analyser, prognoser) är inriktad på tendenser för utsläpp av växthusgaser och politiska åtgärder samt på klimatförändringarnas konsekvenser och anpassningsåtgärder i Europa. Miljöbyrån kommer att vara det europeiska informationscentret för växthusgasutsläpp och klimatförändringarnas följder.

Miljöbyråns arbetsgrupp för klimatförändringar och energi leder byråns arbete på detta område. Gruppen verkar i nära samarbete med europeiska ämnescentret för luftmiljö och klimatförändringar (European Topic Centre on Air and Climate Change, ETC/ACC) och med miljöbyråns ländernätverk (Eionet).

Övervakning, beräkning och rapportering av växthusgaser

Miljöbyråns arbete med växthusgasutsläpp syftar till att stödja genomförandet av Kyotoprotokollet inom EU. Huvudsakliga verksamheter och produkter:

Konsekvenser och anpassning

Miljöbyråns arbete rörande klimatförändringarnas konsekvenser och anpassning omfattar bland annat följande:

Prognoser och scenarier

Miljöbyrån arbetar också till stöd för utarbetandet av långsiktiga strategier för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna genom framtidsprognoser och scenarier för perioden 2020–2050, till exempel

  • analyser av växthusgasutsläppens och klimatförändringarnas konsekvenser på lång sikt,
  • en bedömning av möjliga vägar för att minska utsläppen av växthusgaser under förutsättning att globala åtgärder vidtas och att Europa övergår till ett energisystem med låga koldioxidutsläpp i Europa år 2030,
  • analys av beräknade förändringar av luftkvaliteten i Europa fram till år 2030, och av klimatpolitikens eventuella positiva inverkan på luftkvaliteten.

 

Klimatförändringarna är också ett av de högst prioriterade områdena för miljöbyråns integrerade analyser, i synerhet

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder