næste
forrige
emner

Om klimaændringer

Webside Sidst ændret 03/06 2016
Klimaændringer udgør en af vores største miljømæssige, sociale og økonomiske trusler. Opvarmningen af klimasystemet er utvetydig, siger Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC). Observationer viser stigninger i de globale luft- og havtemperaturer, udbredt smeltning af sne og is samt stigende middelvandspejl på globalt plan. Det er meget sandsynligt, at størstedelen af opvarmningen kan tilskrives drivhusgasemissionerne fra menneskelige aktiviteter.

Klimaændringerne udgør det største og mest vidtgående markedssvigt, der nogensinde er set.

Nicholas Stern, chef for den britiske regerings økonomiafdeling
og tidligere cheføkonom for Verdensbanken, 2006

Over de sidste 150 år er gennemsnitstemperaturen steget med næsten 0,8 ºC på verdensplan og omkring 1 ºC i Europa. De 11 ud af de sidste 12 år (1995-2006) ligger blandt de 12 varmeste år i registret over globale gennemsnitlige overfladetemperaturer (siden 1850). Uden en global handlingsplan til at begrænse emissionerne forventer Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC), at de globale temperaturer vil stige yderligere med 1,8-4,0 ºC inden år 2100. Det betyder, at temperaturstigningen siden før industrialiseringen vil nå over 2 ºC. Hvis der bliver mere, vil det være langt mere sandsynligt, at der kan opstå uoprettelige og muligvis katastrofale ændringer. (Yderligere oplysninger)

Konsekvenserne af klimaændringerne kan allerede observeres og forventes at blive meget mere udtalte. Ekstreme vejrsituationer, herunder hedebølger, tørke og oversvømmelser, forventes at blive mere hyppige og intense. I Europa har de største temperaturstigninger vist sig i Sydeuropa og i det arktiske område. Nedbøren er faldende i Sydeuropa og stigende i Nord-/Nordvesteuropa. Det påvirker de naturlige økosystemer, menneskers sundhed og vandressourcerne. Det vil have meget skadelige konsekvenser for økonomiske sektorer som skovbrug, landbrug, turisme og byggebranchen. Landbrugssektoren i Nordeuropa kan nyde godt af en begrænset temperaturstigning.

For at standse klimaændringerne skal globale drivhusgasemissioner reduceres betydeligt, og der er udformet politikker med henblik på dette.

De primære kilder til menneskeskabte drivhusgasser er:

  • afbrænding af fossile brændstoffer i forbindelse med elproduktion, transport, industri og husholdninger,
  • ændringer i landbrug og arealanvendelse, såsom skovrydning,
  • affaldsdeponering, og
  • brug af fluorerede industrigasser.

 

Selv om politikkerne og bestræbelserne på at reducere emissionerne får resultat, er nogle klimaændringer uundgåelige. Vi må derfor også udvikle strategier og handlingsplaner for at tilpasse os klimaændringernes påvirkninger i Europa og især uden for Europa, eftersom de mindst udviklede lande er blandt de mest sårbare, da det er dem, der har den ringeste økonomiske og tekniske kapacitet til at tilpasse sig.

Permalinks

Handlinger