ďalej
späť
body

Politiky pre klimatické zmeny

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 23. 11. 2020
This page was archived on 13. 12. 2016 with reason: Other (included in the main page)
Hrozba klimatických zmien sa rieši globálne na základe Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách (UNFCCC). Jeho Kjótsky protokol stanovuje záväzné emisné ciele pre rozvinuté krajiny, ktoré ho ratifikovali, napríklad pre členské štáty EÚ. Je to len prvý krok smerom k trvalo udržateľnému zníženiu celosvetových emisií.

Výzva v podobne klimatických zmien a to, ako ju zvládneme, bude našim obrazom, našou dobou a nakoniec aj našim odkazom.

Generálny tajomník OSN Ban Ki-mun, 2007

Celosvetové politiky

Dlhodobým cieľom dohovoru UNFCCC je „stabilizovať koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorou sa zabráni nebezpečnému antropogénnemu narušeniu klimatického systému . Kjótsky protokol je prvým krokom na dosiahnutie tohto cieľa. Stanovujú sa v ňom ciele zníženia emisií pre mnohé priemyselné krajiny vrátane väčšiny členských štátov EÚ a obmedzenia zvyšovania emisií v ostatných krajinách:

  • 15 starších členských štátov EÚ má spoločný cieľ zníženia emisií o 8 % pod úroveň z roku 1990 v období 2008 až 2012 (video). Na základe vnútornej dohody EÚ majú niektoré členské štáty EÚ povolené zvýšiť emisie, zatiaľ čo iné by mali emisie znížiť.
  • Väčšina nových členských štátov má určené ciele – 6 až – 8 % v porovnaní s minulými rokmi (väčšinou rokom 1990).

Spojené štáty americké, ktoré majú vysoké emisie skleníkových plynov, protokol neratifikovali.

Očakáva sa, že krajiny budú plniť svoje ciele najmä prostredníctvom domácich politík a opatrení. Môžu splniť časť svojich cieľov na zníženie emisií pomocou investovania do projektov na zníženie emisií v rozvojových krajinách (mechanizmus čistého rozvoja, CDM) alebo v rozvinutých krajinách (spoločné plnenie). Mechanizmus CDM je určený aj na podporu trvalo udržateľného rozvoja, napríklad prostredníctvom financovania projektov obnoviteľnej energie.

Panel IPCC vyzýva na celosvetové zníženie emisií približne o 50 % do polovice 21. storočia. To znamená 60 až 80 % zníženie emisií v rozvinutých krajinách. Rozvojové krajiny s veľkými emisiami, ako napríklad Čína, India a Brazília, budú musieť obmedziť nárast emisií.

V rámci dohovoru UNFCCC sa rokuje o medzinárodnej dohode po roku 2012. Cieľom je dosiahnuť dohodu na konferencii o klíme, ktorá je naplánovaná na december 2009 v Kodani.

Politiky Európskej únie

Mnohé európske krajiny prijali vnútroštátne programy zamerané na zníženie emisií. Na úrovni EÚ sa tiež prijímajú rôzne politiky a opatrenia prostredníctvom európskeho programu pre klimatické zmeny, napríklad:

  • zvýšené používanie obnoviteľnej energie (veterná, slnečná, biomasa) a kombinované zariadenia na výrobu tepla a energie,
  • zlepšenia v oblasti energetickej účinnosti, napríklad v budovách, priemysle, domácich spotrebičoch,
  • zníženie emisií oxidu uhličitého z nových osobných automobilov,
  • opatrenia na zmiernenie následkov vo výrobnom odvetví,
  • opatrenia na zníženie emisií zo skládok odpadu.

 

Systém obchodovania s emisiami oxidu uhličitého EÚ (video) je základným prvkom úsilia EÚ na nákladovo efektívne zníženie emisií. V marci 2007 schválili vedúci predstavitelia EÚ ambiciózny plán pre klimatické zmeny a energetiku s cieľom obmedziť emisie skleníkových plynov EÚ minimálne o 20 % do roku 2020 (v porovnaní s úrovňami z roku 1990) a dosiahnuť do roku 2020 cieľ 20 % využívania obnoviteľnej energie ako primárnej energie EÚ. V januári 2008 navrhla Európska komisia nový energetický a klimatický balík na dosiahnutie cieľa zníženia emisií (video). Svoju úlohu zohrajú aj rôzne odvetvia, ako napríklad poľnohospodárstvo, doprava a stavebníctvo, ako aj členské štáty, ktoré prispejú k cieľom Európy podľa svojich príslušných finančných možností. Pre odvetvia s vysokou spotrebou energie, akými sú oceliarstvo a chemický priemysel, Komisia navrhuje posilnenie systému obchodovania s emisiami EÚ, aby bolo možné dosiahnuť cieľ 20 %. Zníženie emisií skleníkových plynov vyžaduje zvýšené využívanie obnoviteľných energií, k čomu patria aj diverzifikovanejšie dodávky energie pre Európu.

K novým politickým oblastiam, pre ktoré sa pripravujú dodatočné zníženia emisií, patria letectvo (video), CO2 a automobily  (video) a zachytávanie a uskladnenie uhlíka (video) .

Niektoré členské krajiny agentúry EEA pripravili vnútroštátne adaptačné stratégie pre klimatické zmeny alebo ich začali pripravovať. Zelená kniha o prispôsobení klimatickým zmenám v Európe – možnosti pre činnosti EÚ Európskej komisie z roku 2007 je v súčasnosti v procese konzultácie zúčastnených strán.

Ďalšie informácie:

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu