li jmiss
preċedenti
punti

Linji politiċi dwar it-tibdil fil-klima

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 23 Nov 2020
This page was archived on 13 Dec 2016 with reason: Other (included in the main page)
It-theddida tat-tibdil fil-klima qed tkun indirizzata globalment mill-Konvenzjoni Qafas tal-Ġnus Magħquda Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCC). Il-Protokoll ta' Kjoto tagħha jistabbilixxi miri ta' emissjoni li jorbtu legalment għal dawk il-pajjiżi żviluppati li rratifikawha, bħall-Istati Membri tal-UE. Dan hu biss l-ewwel pass lejn it-tnaqqis aktar sostanzjali tal-emissjonijet globali li se jkun meħtieġ.

L-isfida tal-bidla fil-klima, u x'nagħmlu dwarha, tiddefinixxi lilna, l-era tagħna, u fl-aħħarnett, il-wirt globali tagħna.

Is-Segretarju-Ġenerali tan-NU Ban Ki-moon, 2007

Linji politiċi globali

L-objettiv fit-tul tal-UNFCCC, huwa 'li tistabbilizza l-konċentrazzjonijiet atmosferiċi tal-gas tal-effett serra f'livell li jkun jipprevjeni interferenza antropoġenika perikoluża mas-sistema tal-klima '. Il- Protokoll ta' Kjoto huwa l-ewwel pass sabiex jinkiseb dan. Dan jistabbilixxi miri ta' tnaqqis għal ħafna pajjiżi industrijalizzati, inklużi l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-UE, u jillimita ż-żidiet fl-emissjonijiet tal-kumplament tal-pajjiżi:

  • Il-15-il Stat Membru tal-UE li ilhom l-iktar għandhom mira konġunta għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 8 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2008-2012 (vidjo). Permezz ta' ftehim intern tal-UE wħud mill-Istati Membri tal-UE għandhom permess li jżidu l-emissjonijiet, filwaqt li oħrajn iridu jnaqqsu l-emissjonijiet.
  • Ħafna Stati Membri ġodda għandhom miri ta - 6 sa - 8 % mis-sena bażi tagħhom (ġeneralment l-1990).

L-Istati Uniti tal-Amerka, li għandha emissjonijiet għoljin ta' gass b'effett ta' serra, ma rratifikatx il-Protokoll.

Il-Pajjiżi huma mistennija li jilħqu l-mira tagħhom l-aktar permezz ta' linji politiċi u miżuri domestiċi. Dawn jitħallew jilħqu parti mill-miri tagħhom għat-tnaqqis tal-emissjoni billi jinvestu fi proġetti li jnaqqsu l-emissjoni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw (il-Mekkaniżmu tal-Iżvilupp Nadif, CDM) jew f'dawk żviluppati (l-Implimentazzjoni Konġunta). Is-CDM hija wkoll maħsuba sabiex tappoġġja l-iżvilupp sostenibbli, eż. billi tiffinanzja proġetti ta' enerġija li tiġġedded.

L-IPCC isejjaħ għal tnaqqis fl-emissjonijiet globali ta' madwar 50 % sa nofs is-seklu 21. Dan jimplika tnaqqis ta' 60-80 % tal-emissjonijiet minn pajjiżi żviluppati. Pajjiżi li qed jiżviluppaw b'emissjonijiet għolja, bħaċ-Ċina, l-Indja u l-Brażil, se jkollhom jillimitaw it-tkabbir tal-emissjonijiet tagħhom.

Qed ikun innegozjat ftehim internazzjonali fi ħdan il-UNFCCC għal wara l-2012. L-għan hu li jintlaħaq ftehim fil-konferenza dwar il-klima ippjanata f'Kopenħagen f'Diċembru 2009.

Linji politiċi tal-Unjoni Ewropea

Ħafna pajjiżi Ewropej adottaw programmi nazzjonali bil-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet. Ġew adottati wkoll diversi linji politiċi u miżuri fil-livell tal-UE permezz tal- Programm Ewropew dwar il-Bidla fil-Klima, per eżempju:

  • żieda fl-użu ta' enerġija li tiġġedded (riħ, xemx, bijomassa) u installazzjonijiet kombinati ta' sħana u enerġija;
  • titjib fl-effiċjenza tal-enerġija per eżempju, fil-bini, fl-industrija, fl-apparat tad-dar;
  • tnaqqis tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju minn karozzi tal-passiġieri ġodda;
  • tnaqqis tal-miżuri fl-industrija tal-manifattura;
  • miżuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet mil-landfills.

 

L- Iskema ta' l-UE dwar in-Negozjar tal-Emissjoni tad-diossidu tal-karbonju (vidjohija l-bażi tal-isforzi tal-UE biex tnaqqas l-emissjonijiet b'mod effettiv meta mqabbel mal-ispejjeż. F'Marzu 2007, il-mexxejja tal-UE approvaw pjan ambizzjuż dwar il-bidla fil-klima u l-enerġija sabiex jillimitaw l-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra fl-UE b'tal-inqas 20 % sal-2020 (mill-livelli tal-1990) u sal-2020, tinkiseb mira ta' 20 % tal-użu tal-enerġija primarja tal-UE permezz tal-enerġija li tiġġedded. F'Jannar 2008, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet pakkett ġdid dwar l-enerġija u l-klima sabiex tikseb mira tat-tnaqqis tal-emissjonijiet (vidjo). Setturi varji bħall-agrikoltura, it-trasport u l-kostruzzjoni u l-Istati Membri kollha se jkollhom jagħtu sehemhom u jikkontribwixxu għall-miri Ewropej skont il-kapaċitajiet finanzjarji rispettivi tagħhom. Għal setturi li għandhom intensità ta' enerġija, bħall-azzar u l-kimiċi, il-Kummissjoni tipproponi li ssaħħaħ is-Sistema tal-UE ta' Negozjar tal-Emissjonijiet sabiex tgħin biex jintlaħaq l-objettiv ta' 20%. It-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra jeħtieġ żieda fl-użu ta' enerġiji li jiġġeddu, li jimplika wkoll provvista ta' enerġija aktar diversifikata għall-Ewropa.

Oqsma ġodda ta' politika li għalihom qed ikunu żviluppati miżuri oħra ta' tnaqqis fl-emissjoni jinkludu l-avjazzjoni (vidjo), CO2 u l-karozzi  (vidjo), u l-qbid u l-ħażna tal-karbonju (vidjo) .

Xi pajjiżi membri tal-EEA ħejjew Strateġiji Nazzjonali dwar L-Adattament għall-Bidla fil-Klima jew bdew jippreparawhom. Il- Green Paper tal-Kummissjoni Ewropea tal-2007 dwar 'L-adattament għall-bidla fil-klima fl-Ewropa - l-opzjonijiet għall-azzjoni mill-UE' bħalissa tinsab għall-konsultazzjoni mill-partijiet interessati.

Aktar informazzjoni:

Permalinks

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet