neste
forrige
elementer

EEAs aktiviteter

Endre språk
Side Sist endret 23.11.2023
2 min read
EEA er Den europeiske unions senter for luftforurensningsdata. EEA støtter gjennomføringen av en rekke EU-direktiver knyttet til utslipp til luft og luftkvalitet. EEA bidrar også til evalueringen av EUs luftforurensningspolitikk og til utviklingen av langsiktige strategier for å forbedre luftkvaliteten i Europa. EEAs arbeid fokuserer på å dokumentere og vurdere trender innen luftutslipp og luftkvalitet og beslektede politiske tiltak og initiativer i Europa.

Utslipp av luftforurensende stoffer

EEA bistår EU i utviklingen av langsiktige strategier for å redusere utslipp av luftforurensende stoffer ved å gi vurderinger og informasjon til beslutningstakerne. Sentrale aktiviteter og produkter omfatter:

Luftkvalitet

EEAs arbeid på området luftkvalitet har støttet utviklingen og gjennomføringen av direktivene om luftkvalitet (direktivet om luftkvalitet og renere luft for Europa og direktivet om tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner i omgivelsesluft).

 Sentrale aktiviteter og produkter omfatter:

  • AirBase, som inneholder overvåkingsdata om luftkvalitet og støtteinformasjon fra europeiske luftkvalitetsnettverk og enkeltstasjoner som måler luftforurensning;
  • Kart med ikke-validert luftkvalitetsinformasjon i sanntid, som gir tilgang til oppdaterte opplysninger om nivåene av ozon, nitrogendioksid, svevestøv (PM10) og svoveldioksid i hele Europa.

Vurderinger og rapporter

Hver år publiserer EEA en rekke tekniske rapporter og vurderingsrapporter om luftforurensning, herunder rapportserien Luftkvaliteten i Europa. Disse rapportene inneholder bidrag til EEAs regulære miljøtilstandsrapporter, for eksempel temarapporten om luftforurensning i EEAs "Europas miljø — tilstand og utsikter 2020".

EEA publiserer og oppdaterer indikatorer for utslippstrender og luftkvalitet som en del av EEAs luftforurensningsindikatorer.

EEAs virksomhet på området luftforurensning utføres i nært samarbeid med Europeisk emnesenter for luftforurensning og tiltak mot klimaendringer (ETC/ACM) og med EEAs nettverk av land (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger