neste
forrige
elementer

Luftforurensning

Endre språk
Side Sist endret 23.11.2023
Luftforurensning skader menneskers helse og miljøet. I Europa har utslippene av flere luftforurensende stoffer gått betydelig ned de siste tiårene, noe som har gitt bedre luftkvalitet i hele regionen. Men konsentrasjonene av luftforurensende stoffer er fortsatt for høye, og luftkvalitetsproblemene vedvarer. En betydelig andel av Europas befolkning bor i områder, særlig byer, der luftkvalitetskriterier overskrides. Forurensning i form av ozon, nitrogendioksid og svevestøv (PM) medfører alvorlige helserisikoer. I en rekke land ble minst én av de nasjonale utslippsgrensene for fire viktige luftforurensende stoffer overskredet i 2010. Det er derfor fortsatt viktig å redusere luftforurensningen.

Luftforurensning er et lokalt, men også et europeisk og hemisfærisk problem. Luftforurensende stoffer som slippes ut i ett land, kan transporteres i atmosfæren og bidra til eller medføre dårlig luftkvalitet andre steder.

Svevestøv, nitrogendioksid og bakkenært ozon er i dag generelt anerkjent som de tre forurensende stoffene som har størst påvirkning på menneskers helse. Konsekvensene av langsiktig og høy eksponering for disse stoffene kan være alt fra luftveisproblemer til for tidlig død. Rundt 90 % av byboerne i Europa eksponeres for så høye konsentrasjoner av forurensning at luftkvaliteten anses å være skadelig for helsen. Det anslås for eksempel at fint svevestøv (PM2,5) i luft reduserer den forventede levealderen i EU med mer enn åtte måneder. Benzo(a)pyren er et kreftfremkallende forurensende stoff som vekker økt bekymring, og i flere byområder, særlig i Sentral- og Øst-Europa, ligger konsentrasjonene over terskelverdiene som er satt for å verne menneskers helse.

Luftforurensning forårsaker skade på menneskers helse og økosystemene. Store deler av befolkningen bor i et miljø som i henhold til gjeldende standarder ikke er sunt. For å komme seg over på en bærekraftig vei må Europa være ambisiøs og gå lengre enn dagens regelverk krever.

Hans Bruyninckx, EEAs administrerende direktør

Luftforurensning skader også miljøet.

 • Problemet med forsuringen av sårbare økosystemer som følge av eksponering for avsetninger av svovel- og nitrogenforbindelser, er blitt betydelig redusert i Europa fra 1990 til 2010.
 • Når det gjelder eutrofiering, et miljøproblem forårsaket av overdreven tilførsel av næringsstoffer i økosystemer, har framgangen vært mindre. Arealet av sårbare økosystemer som er berørt av for høye verdier av atmosfærisk nitrogen, er bare blitt svakt redusert i perioden 1990–2010.
 • Eksponering for høye konsentrasjoner av ozon skader jordbruksavlingene. De fleste jordbruksavlinger er eksponert for ozonnivåer som ligger over det langsiktige målet fastsatt av EU for å beskytte vegetasjon. En betydelig andel av jordbruksområdene er berørt, særlig i Sør-, Sentral- og Øst-Europa.

Luftkvaliteten i Europa har ikke alltid bedret seg i tråd med den generelle reduksjonen av menneskeskapte utslipp av luftforurensende stoffer. Årsakene til dette er sammensatte:

 • Det er ikke alltid en klar lineær sammenheng mellom utslippsreduksjoner og konsentrasjonene av luftforurensende stoffer som observeres i luften.
 • Det er et økende bidrag fra langtransport av luftforurensende stoffer til Europa fra andre land på den nordlige halvkule.

Det er derfor behov for målrettet innsats for å redusere utslippene for å beskytte menneskers helse og miljøet i Europa i framtiden.

Kilder til luftforurensning

Det finnes en rekke kilder til luftforurensning, både menneskeskapte og naturlige:

 • forbrenning av fossile brensler i elektrisitetsproduksjon, transport, industri og husholdninger
 • industriprosesser og løsemiddelbruk, f.eks. i kjemikalie- og mineralindustrien
 • landbruk
 • avfallshåndtering
 • vulkanutbrudd, luftbåret støv, sjøsalt og utslipp av flyktige organiske forbindelser fra planter er eksempler på naturlige utslippskilder.

Den europeiske unions politikk

EUs langsiktige mål er å oppnå luftkvalitetsnivåer som ikke innebærer uakseptable konsekvenser og risiko for menneskers helse og miljøet. EU arbeider på mange nivåer for å redusere eksponeringen for luftforurensning: gjennom utforming av regelverk, samarbeid med sektorer som er ansvarlige for luftforurensning og med internasjonale, nasjonale og regionale myndigheter og frivillige organisasjoner, samt forskning. EUs politikk tar sikte på å redusere eksponeringen for luftforurensning ved å redusere utslippene og sette grenseverdier og målverdier for luftkvaliteten. I slutten av 2013 vedtok Europakommisjonen forslaget til "luftpakke", med nye tiltak for å redusere luftforurensningen.

Finn ut mer om EUs politikk vedrørende luftforurensning

EEAs aktiviteter

Det europeiske miljøbyrå (EEA) er EUs senter for luftforurensningsdata. Byrået støtter gjennomføringen av EUs regelverk knyttet til utslipp til luft og luftkvalitet. EEA bidrar også til evalueringen av EUs luftforurensningspolitikk og til utviklingen av langsiktige strategier for å forbedre luftkvaliteten i Europa.

EEAs arbeid fokuserer på å:

 • gjøre store mengder luftforurensningsdata offentlig tilgjengelig,
 • dokumentere og vurdere luftforurensningstrender og relaterte retningslinjer og tiltak i Europa, og
 • vurdere avveininger og synergier mellom luftforurensning og politikk på ulike områder som klimaendring, energi, transport og industri

Les mer om EEAs aktiviteter

Nyttige lenker

EEA har lagt ut en samling lenker som omhandler luftforurensning.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger