ďalej
späť
body

Znečisťovanie ovzdušia

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 23. 11. 2023
Znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. V Európe sa za posledné desaťročia podstatne znížili emisie mnohých znečisťujúcich látok, čo viedlo k zlepšeniu kvality ovzdušia v celom regióne. Koncentrácie znečisťujúcich látok sú však stále príliš vysoké a problémy s kvalitou ovzdušia pretrvávajú. Významná časť obyvateľstva Európy žije v oblastiach, najmä v mestách, kde sa prekračujú normy kvality ovzdušia: znečistenie ozónom, oxidom dusičitým a pevnými časticami predstavuje vážne zdravotné riziká. Niekoľko krajín prekročilo jeden alebo viacero svojich emisných limitov na rok 2010 na emisie štyroch dôležitých znečisťujúcich látok. Znižovanie znečistenia ovzdušia preto ostáva naďalej dôležité.

Znečistenie ovzdušia je miestnym, celoeurópskym a hemisférickým problémom. Znečisťujúce látky vypustené v jednej krajine sa môžu preniesť do atmosféry, čo v iných krajinách spôsobí zlú kvalitu ovzdušia alebo k nej prispeje .

Pevné častice, oxid dusičitý a prízemný ozón, sa v súčasnosti vo všeobecnosti považujú za tri znečisťujúce látky, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na ľudské zdravie. Dlhodobé vystavenie vplyvu týchto znečisťujúcich látok a vystavenie týmto látkam v ich najvyšších hodnotách vedie k rôznym závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému až po predčasnú smrť. Približne 90 % obyvateľov európskych miest je vystavených znečisťujúcim látkam v koncentráciách vyšších ako sú hladiny kvality ovzdušia považované na zdraviu škodlivé. Predpokladá sa, že výskytom jemných pevných častíc (PM2.5) v ovzduší sa pravdepodobne skracuje očakávaná dĺžka života v EÚ o viac ako osem mesiacov. Benzo(a)pyrén je karcinogénna znečisťujúca látka vzbudzujúca rastúce obavy, ktorej koncentrácie v mnohých mestských oblastiach sa pohybujú nad prahovými hodnotami stanovenými na ochranu ľudského zdravia, a to najmä v strednej a vo východnej Európe.

Znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravia a ekosystémy. Z pohľadu súčasných noriem veľká časť populácie nežije v zdravom prostredí. Na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutné, aby Európa konala ambiciózne a išla nad rámec súčasnej legislatívy.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

Znečistenie ovzdušia poškodzuje aj naše životné prostredie.

 • Acidifikácia sa v oblastiach Európy s citlivými ekosystémami vystavených usadzovaniu nadmernej kyslosti zlúčenín síry a dusíka v období medzi rokmi 1990 a 2010 podstatne znížila.
 • Eutrofizácia je environmentálny problém spôsobený nadmerným vyživovaním ekosystémov, nezaznamenala veľký pokrok. Územie citlivých ekosystémov zaťažené nadmerným množstvom dusíka zo vzduchu sa v období medzi rokmi 1990 a 2010 zmenšilo len minimálne
 • Škody na úrode sú spôsobované vysokými koncentráciami ozónu. Väčšina poľnohospodárskych plodín je vystavená úrovniam ozónu, ktoré prekračujú dlhodobý cieľ EÚ zameraný na ochranu vegetácie. Týka sa to predovšetkým významnej časti poľnohospodárskych oblastí, najmä v južnej, strednej a vo východnej Európe.

Kvalita ovzdušia v Európe nezlepšovala vždy v súlade so všeobecným poklesom antropogénnych (človekom spôsobených) emisií znečisťujúcich látok. Dôvody tohto javu sú komplexné:

 • vždy neexistuje zrejmý priamy vzťah medzi znižovaním emisií a koncentráciami znečisťujúcich látok pozorovaných v ovzduší,
 • rastie podiel diaľkovej prepravy znečisťujúcich látok do Európy z iných krajín na severnej pologuli.

Sústredné úsilie o znižovanie emisií je naďalej nevyhnutné v záujme ďalšej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v Európe.

Zdroje znečistenia ovzdušia

Existujú rôzne zdroje znečistenia ovzdušia, a to antropogénne a prírodné:

 • spaľovanie fosílnych palív pri výrobe elektriny, v doprave, priemysle a domácnostiach,
 • priemyselné procesy a používanie rozpúšťadiel, napríklad v chemickom priemysle a priemysle spracovania nerastných surovín,
 • poľnohospodárstvo,
 • spracovanie odpadu,
 • sopečné erupcie, vetrom naviaty prach, spŕšky morskej soli a emisie prchavých organických zlúčenín z rastlín sú príkladmi prírodných zdrojov emisií.

Politiky Európskej únie

Dlhodobým cieľom EÚ je dosiahnuť také úrovne kvality ovzdušia, ktoré nevedú k neprijateľným vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie a neohrozujú ich. S cieľom znížiť mieru vystavenia vplyvom znečistenia ovzdušia podniká Európska únia kroky na mnohých úrovniach, a to prostredníctvom právnych predpisov, spolupráce s odvetviami, ktoré sú zodpovedné za znečistenie ovzdušia, ako aj s medzinárodnými, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami a prostredníctvom výskumu. Cieľom politík EÚ je znižovať mieru vystavenia vplyvom znečistenia ovzdušia prostredníctvom znižovania emisií a stanovenia limitov a cieľových hodnôt kvality ovzdušia. Koncom roka 2013 Európska komisia schválila navrhovaný balík o kvalite čistého ovzdušia vrátane nových opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia.

Viac informácií o európskych politikách týkajúcich sa znečistenia ovzdušia

Činnosti agentúry EEA

Európska environmentálna agentúra (EEA) je centrom údajov o znečistení ovzdušia v Európskej únii, podporuje vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa emisií a kvality ovzdušia. EEA sa takisto podieľa na hodnotení politík EÚ týkajúcich sa znečistenia ovzdušia a na rozvoji dlhodobých stratégií zameraných na zlepšovanie kvality ovzdušia v Európe.

Činnosť agentúry sa zameriava na:

 • zverejňovanie najrôznejších údajov o znečistení ovzdušia,
 • dokumentovanie a posudzovanie trendov znečisťovania ovzdušia a súvisiacich politík a opatrení v Európe,
 • skúmanie kompromisov a súčinnosti medzi znečistením ovzdušia a politikami v rozličných oblastiach vrátane zmeny klímy, energie, dopravy a priemyslu.

Viac informácií o činnosti agentúry EEA

Užitočné odkazy

Agentúra zverejnila výber odkazov týkajúcich sa znečistenia ovzdušia.

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu