Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 23. 08. 2016
EEA je centrom údajov o znečistení ovzdušia v Európskej únii. Agentúra podporuje vykonávanie mnohých smerníc EÚ súvisiacich s emisiami a kvalitou ovzdušia. Agentúra tiež prispieva k hodnoteniu politík EÚ o znečisťovaní ovzdušia a k príprave dlhodobých stratégií na zlepšenie kvality ovzdušia v Európe. Práca agentúry sa zameriava na dokumentovanie a hodnotenie emisií a trendov v oblasti kvality ovzdušia, ako aj súvisiacich politík a opatrení v Európe.

Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie

EEA podporuje EÚ pri príprave dlhodobých stratégií na zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie tak, že poskytuje hodnotenie a informácie politickým stratégom. K našim kľúčovým činnostiam a produktom patria:

Kvalita ovzdušia

Práca EEA v oblasti kvality ovzdušia podporuje prípravu a vykonávanie smerníc o kvalite ovzdušia (smernice o kvalite okolitého ovzdušia a program Čistejšie ovzdušie v Európusmernice, ktorá sa týka ťažkých kovov a polycyklických aromatických  uhľovodíkov v okolitom ovzduší).

Hodnotenia a správy

EEA každoročne publikuje niekoľko technických a hodnotiacich správ o znečistení ovzdušia vrátane série správ  Kvalita ovzdušia v Európe. Tieto správy zahŕňajú príspevky do pravidelných správ EEA o stave životného prostredia, ako je tematické hodnotenie v oblasti znečistenia ovzdušia v rámci správy EEA Európske životné prostredie — stav a vyhliadky na rok 2015.

Agentúra uverejňuje a aktualizuje ukazovatele emisných trendov a kvality ovzdušia ako súčasť ukazovateľov znečistenia ovzdušia EEA.

Činnosti agentúry v oblasti znečistenia ovzdušia prebiehajú v úzkej spolupráci s európskym tematickým centrom pre znečistenie ovzdušia a zmiernenie zmeny klímy (ETC/ACM) a sieťou krajín EEA (Eionet).

Geographic coverage

Akcie dokumentu
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100