ďalej
späť
body

Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 23. 11. 2023
2 min read
EEA je centrom údajov o znečistení ovzdušia v Európskej únii. Agentúra podporuje vykonávanie mnohých smerníc EÚ súvisiacich s emisiami a kvalitou ovzdušia. Agentúra tiež prispieva k hodnoteniu politík EÚ o znečisťovaní ovzdušia a k príprave dlhodobých stratégií na zlepšenie kvality ovzdušia v Európe. Práca agentúry sa zameriava na dokumentovanie a hodnotenie emisií a trendov v oblasti kvality ovzdušia, ako aj súvisiacich politík a opatrení v Európe.

Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie

EEA podporuje EÚ pri príprave dlhodobých stratégií na zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie tak, že poskytuje hodnotenie a informácie politickým stratégom. K našim kľúčovým činnostiam a produktom patria:

Kvalita ovzdušia

Práca EEA v oblasti kvality ovzdušia podporuje prípravu a vykonávanie smerníc o kvalite ovzdušia (smernice o kvalite okolitého ovzdušia a program Čistejšie ovzdušie v Európusmernice, ktorá sa týka ťažkých kovov a polycyklických aromatických  uhľovodíkov v okolitom ovzduší).

Ku kľúčovým činnostiam a produktom patria:

  • databáza AirBase, ktorá obsahuje údaje o monitorovaní kvality ovzdušia a podporné informácie z európskych sietí pre kvalitu ovzdušia a jednotlivých staníc merajúcich kvalitu okolitého ovzdušia,
  • nevalidované mapy kvality ovzdušia v reálnom čase, ktoré poskytujú prístup k aktuálnym koncentráciám ozónu, oxidu dusičitého, pevných častíc (PM10) a oxidu siričitého v Európe.

Hodnotenia a správy

EEA každoročne publikuje niekoľko technických a hodnotiacich správ o znečistení ovzdušia vrátane série správ  Kvalita ovzdušia v Európe. Tieto správy zahŕňajú príspevky do pravidelných správ EEA o stave životného prostredia, ako je tematické hodnotenie v oblasti znečistenia ovzdušia v rámci správy EEA Európske životné prostredie — stav a vyhliadky na rok 2020.

Agentúra uverejňuje a aktualizuje ukazovatele emisných trendov a kvality ovzdušia ako súčasť ukazovateľov znečistenia ovzdušia EEA.

Činnosti agentúry v oblasti znečistenia ovzdušia prebiehajú v úzkej spolupráci s európskym tematickým centrom pre znečistenie ovzdušia a zmiernenie zmeny klímy (ETC/ACM) a sieťou krajín EEA (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu