επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 23/11/2023
1 min read
Ο ΕΟΠ είναι το κέντρο δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Υποστηρίζει την εφαρμογή μιας σειράς οδηγιών της ΕΕ που αφορούν τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Επίσης, ο ΕΟΠ συνεισφέρει στην αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη. Το έργο του ΕΟΠ εστιάζει στην τεκμηρίωση και στην αξιολόγηση των τάσεων στις εκπομπές ρύπων και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και στις συναφείς πολιτικές και μέτρα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη.

Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων

Ο ΕΟΠ υποστηρίζει την ΕΕ στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων, παρέχοντας αξιολογήσεις και πληροφόρηση στους φορείς χάραξης πολιτικής. Οι βασικές δραστηριότητες και τα βασικά προϊόντα του Οργανισμού περιλαμβάνουν:

Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

Το έργο του ΕΟΠ σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα έχει στηρίξει την ανάπτυξη και την εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα (την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη και την οδηγία σχετικά με τα βαρέα μέταλλα και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα).

Οι βασικές δραστηριότητες και τα βασικά προϊόντα περιλαμβάνουν:

  • την AirBase, όπου συγκεντρώνονται δεδομένα παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και συνοδευτικές πληροφορίες από τα ευρωπαϊκά δίκτυα ελέγχου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τους μεμονωμένους σταθμούς που καταγράφουν τη ρύπανσή του;
  • μη επικυρωμένους χάρτες για την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο, οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις όζοντος, διοξείδιο του αζώτου, σωματιδίων (ΑΣ10) , και διοξειδίου του θείου στην Ευρώπη.

Αξιολογήσεις και εκθέσεις

Κάθε χρόνο ο ΕΟΠ δημοσιεύει σειρά τεχνικών εκθέσεων και αξιολογήσεων σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς εκθέσεων για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη (Air Quality in Europe). Οι εν λόγω εκθέσεις συμβάλλουν στην εκπόνηση των τακτικών εκθέσεων του ΕΟΠ σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα η θεματική αξιολόγηση για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην έκθεση του ΕΟΠ 'The European environment — state and outlook 2020' (Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — Kατάσταση και προοπτικές 2020).

Ο ΕΟΠ δημοσιεύει και επικαιροποιεί τους δείκτες για τις τάσεις των εκπομπών και την ποιότητα του αέρα, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες του ΕΟΠ για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι δραστηριότητες του ΕΟΠ στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή (ETC/ACM) και με το δίκτυο χωρών του ΕΟΠ (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων