następne
poprzednie
pozycje

Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2023-11-23
2 min read
Agencja stanowi centrum danych o zanieczyszczeniu powietrza dla Unii Europejskiej. Agencja pomaga we wdrażaniu dyrektyw UE dotyczących emisji do powietrza i jakości powietrza. EEA uczestniczy też w ocenach polityk UE w zakresie zanieczyszczenia powietrza oraz w opracowywaniu długoterminowych strategii służących poprawie jakości powietrza w Europie. Prace Agencji polegają na dokumentowaniu i ocenie emisji do powietrza, tendencji w zakresie jakości powietrza oraz powiązanych polityk i działań w Europie.

Emisje zanieczyszczeń powietrza

EEA wspiera UE w opracowywaniu długoterminowych strategii ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, dostarczając decydentom politycznym oceny i informacje. Wykonujemy następujące działania i produkty:

Jakość powietrza

Praca Agencji związana z jakością powietrza przydała się w opracowaniu i przygotowała grunt pod wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza (dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz dyrektywa w sprawie metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu).

W zakres tych prac wchodzą następujące działania i produkty:

  • baza AirBase, w której znajdują się dane z monitorowania jakości powietrza pochodzące z europejskich sieci badających jakość powietrza oraz stacji wykonujących pomiary zanieczyszczeń powietrza otaczającego;
  • niezatwierdzone mapy pokazujące zanieczyszczenie powietrza w czasie rzeczywistym, zapewniające dostęp do aktualnych informacji o stężeniu ozonu, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM10) i dwutlenku siarki w całej Europie.

Oceny i sprawozdania

Co roku EEA publikuje szereg sprawozdań technicznych i sprawozdań oceniających dotyczących zanieczyszczenia powietrza, w tym serię sprawozdań na temat jakości powietrza w Europie („Air Quality in Europe”). Sprawozdania te obejmują fragmenty regularnych sprawozdań EEA na temat stanu środowiska, takich jak ocena tematyczna zanieczyszczenia powietrza w sprawozdaniu EEA „The European environment — state and outlook 2020” (Środowisko Europy 2020 – Stan i prognozy).

EEA publikuje i aktualizuje wskaźniki dotyczące tendencji w zakresie emisji i jakości powietrza wchodzące w skład wskaźników zanieczyszczenia powietrza.

Działania EEA w dziedzinie zanieczyszczenia powietrza są przeprowadzane w ścisłej współpracy z Europejskim Centrum Tematycznym ds. Powietrza i Zmiany Klimatu (European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation, ETC/ACM) oraz z siecią krajów EEA (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu