Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-08-23
Agencja stanowi centrum danych o zanieczyszczeniu powietrza dla Unii Europejskiej. Agencja pomaga we wdrażaniu dyrektyw UE dotyczących emisji do powietrza i jakości powietrza. EEA uczestniczy też w ocenach polityk UE w zakresie zanieczyszczenia powietrza oraz w opracowywaniu długoterminowych strategii służących poprawie jakości powietrza w Europie. Prace Agencji polegają na dokumentowaniu i ocenie emisji do powietrza, tendencji w zakresie jakości powietrza oraz powiązanych polityk i działań w Europie.

Emisje zanieczyszczeń powietrza

EEA wspiera UE w opracowywaniu długoterminowych strategii ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, dostarczając decydentom politycznym oceny i informacje. Wykonujemy następujące działania i produkty:

Jakość powietrza

Praca Agencji związana z jakością powietrza przydała się w opracowaniu i przygotowała grunt pod wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza (dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz dyrektywa w sprawie metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu).

W zakres tych prac wchodzą następujące działania i produkty:

Oceny i sprawozdania

Co roku EEA publikuje szereg sprawozdań technicznych i sprawozdań oceniających dotyczących zanieczyszczenia powietrza, w tym serię sprawozdań na temat jakości powietrza w Europie („Air Quality in Europe”). Sprawozdania te obejmują fragmenty regularnych sprawozdań EEA na temat stanu środowiska, takich jak ocena tematyczna zanieczyszczenia powietrza w sprawozdaniu EEA „The European environment — state and outlook 2015” (Środowisko Europy 2015 – Stan i prognozy).

EEA publikuje i aktualizuje wskaźniki dotyczące tendencji w zakresie emisji i jakości powietrza wchodzące w skład wskaźników zanieczyszczenia powietrza.

Działania EEA w dziedzinie zanieczyszczenia powietrza są przeprowadzane w ścisłej współpracy z Europejskim Centrum Tematycznym ds. Powietrza i Zmiany Klimatu (European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation, ETC/ACM) oraz z siecią krajów EEA (Eionet).

Geographic coverage

Akcje Dokumentu
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100