Miljöbyråns verksamhet

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-08-23
Europeiska miljöbyrån är EU:s datacentrum för luftföroreningar. Miljöbyrån understöder tillämpningen av ett antal EU-direktiv om utsläpp och luftkvalitet. Miljöbyrån arbetar också med att utvärdera EU:s luftföroreningspolitik och att utforma långsiktiga strategier för att förbättra luftkvaliteten i Europa. Arbetet är inriktat på dokumentation och analys av utsläpp och luftkvalitet och tillhörande europeiska politiska åtgärder inom området.

Utsläpp av luftföroreningar

Miljöbyrån hjälper EU att ta fram långsiktiga strategier för att minska utsläppen av luftföroreningar genom att förse beslutsfattare med underlag och information. Bland våra viktigaste verksamheter och produkter märks följande:

Luftkvalitet

Miljöbyråns arbete med luftkvalitet har varit ett stöd vid framtagningen och införandet av luftkvalitetsdirektiven (direktivet om luftkvalitet och renare luft i Europa och direktivet om tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten i luften).

 Våra viktigaste verksamheter och produkter:

  • AirBase, som innehåller data från övervakningen av luftkvaliteten och tillhörande information från de europeiska luftkvalitetsnätverken och enskilda mätstationer som mäter luftföroreningar i medlemsländerna. Med validerade kartor över luftkvalitet blir rumsliga data och stationsinformation tillgängliga.
  • Webbsidan för ozon under sommaren, med information om marknära ozon i Europa under sommaren.
  • Ovaliderade realtidskartor över luftkvalitet som ger tillgång till aktuell information om koncentrationer av ozon, kvävedioxid, partiklar (PM10) och svaveldioxid i hela Europa.
  • Stöd till europeiska länder för rapportering av information om luftkvalitet.

Bedömningar och rapporter

Varje år offentliggör miljöbyrån ett antal tekniska rapporter och bedömningsrapporter om luftföroreningar, däribland rapportserien Luftkvaliteten i Europa. Dessa rapporter innefattar bidrag till miljöbyråns vanliga rapporter om Europas miljö, däribland den tematiska bedömningen av luftföroreningar i rapporten “The European environment — state and outlook 2015”.

Miljöbyrån offentliggör och uppdaterar indikatorer för utsläppstrender och luftkvalitet som en del av byråns luftföroreningsindikatorer.

Miljöbyråns verksamhet på luftföroreningsområdet bedrivs i nära samarbete med det europeiska ämnescentrumet för begränsning av luftföroreningar och klimatförändringar (ETC/ACM) och miljöbyråns ländernätverk (Eionet).

Geographic coverage

Dokumentåtgärder
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100