nästa
föregående
poster
I korthet: EU:s lagstiftning om naturen

EU:s medlemsstater började samordna miljöpolitiken på 1970-talet, och naturen var det första området för EU:s åtgärder. Ända fram till i dag utgör naturvårdsdirektiven – fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet, som först antogs 1979 respektive 1992 – hörnstenarna för EU:s insatser för att skydda och bevara biologisk mångfald.

Läs mer

Intervju - Den biologiska mångfaldens ekonomi: kan miljöräkenskaper bidra till att rädda naturen?

Kan det bidra till skyddet av naturen att vi sätter ett värde på den, eller behöver vi nya förvaltningsmodeller? Hur är handeln kopplad till förlust av biologisk mångfald och ojämlikhet? Vi pratade med James Vause, ledande ekonom vid FN:s miljöprograms globala skyddsövervakningscenter (Unep-WCMC, United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre), som bidrog till Dasgupta-översynen om den biologiska mångfaldens ekonomi, särskilt till kapitlet om handel och biosfär.

Läs mer

Återställa den naturliga världen

Europa har satt upp ambitiösa politiska mål för att göra det möjligt för naturen att återhämta sig och blomstra, då en fungerande natur ger ökade nyttor för samhället. Mycket behöver göras för att vända försämringen av naturens tillstånd inom allt från skyddade områden och grön och blå infrastruktur till återställande, förvildning och användning av naturbaserade lösningar mot klimatförändringar.

Läs mer

Vad är det som skadar Europas natur?

Den europeiska naturen drabbas av konsekvenserna av långsiktig exploatering och föroreningar. Naturen fortsätter att förse oss med mat, kläder, läkemedel, bostäder, energi och andra resurser, men ekosystemen och många växter och djur är på tillbakagång och drivs ibland mot utrotning. Vilka mänskliga aktiviteter skadar naturen mest och hur kan vi stoppa och vända den nuvarande förlusten av biologisk mångfald?

Läs mer

Vår natur behöver akut hjälp

Medvetenheten om vår natur har aldrig varit så hög som den är i dag. I kölvattnet av restriktionerna under covid-19-pandemin begav sig många av oss ut till våra närmaste grönområden för andrum och tröst – nödvändiga avbrott från vår inlåsta tillvaro. Det påminde oss än en gång om den viktiga och uppskattade roll som vår natur spelar för vårt mentala och fysiska välbefinnande.

Läs mer

Ledare - Naturens värde

Den förlust av biologisk mångfald och naturliga ekosystem som vi nu bevittnar är precis lika katastrofal som klimatförändringarna. Faktum är att de två är nära sammanflätade eftersom klimatförändringarna skyndar på förlusten av biologisk mångfald och att fungerande ekosystem är en viktig allierad i kampen mot klimatförändringar.

Läs mer

Intervju - Skydda naturen i ett föränderligt klimat: vårt fokus måste ligga på återhämtningsförmågan

Klimatförändringarna påverkar ekosystemen och biologisk mångfald i allt ifrån förändringar i arternas livsmiljöer och artsamhällen till vattentillgång och blomningssäsonger. Vi frågade professor Beate Jessel, ordförande för tyska federala naturskyddsmyndigheten, om kopplingarna mellan biologisk mångfald och klimatförändringarna och vad som skulle kunna göras för att stärka naturens motståndskraft i ett föränderligt klimat.

Läs mer

Intervju - Fågelövervakarens livsviktiga roll

Övervakning av vilda djur och naturtyper spelar en nyckelroll i expertbedömningar. Vi pratade med Petr Voříšek, medlem av samordningsgruppen för den nya europeiska fågelatlasen European Breeding Bird Atlas 2 vid Tjeckiens ornitologiska förening, om hur sådan information och data sätts samman på europeisk nivå och vilka utmaningar fågelpopulationerna står inför i dag.

Läs mer

Intervju – Hur kan vi uppnå nollförorening i Europa?

EU har antagit ambitiösa planer för att drastiskt minska utsläppen och föroreningarna under de kommande årtiondena. Där ingår den nyligen lanserade handlingsplanen för nollförorening, som är inriktad på att minska luft-, vatten- och markföroreningarna till nivåer som inte längre anses vara skadliga för människors hälsa och miljön. Vi har talat med Ian Marnane, som är expert på miljö, hälsa och välbefinnande vid Europeiska miljöbyrån. Han arbetar just nu med en rapport om nollförorening, som miljöbyrån planerar att offentliggöra senare i år.

Läs mer

Hälsa och miljö, inklusive luftföroreningar och buller – Europeiska miljöbyråns (EEA) arbete i fokus

Luftföroreningar, buller och klimatförändringarnas effekter utgör stora risker för européernas hälsa och välbefinnande. Vi pratade med Catherine Ganzleben, chef vid gruppen för luftföroreningar, miljö och hälsa, Alberto González, EEA:s expert på luftkvalitet och Eulalia Peris, EEA:s expert på bullerföroreningar, för att ta reda på vad Europeiska miljöbyrån (EEA) gör för att förbättra kunskaperna inom detta viktiga område.

Läs mer

Hur påverkas utsatta grupper av miljöfaror i Europa?

Det krävs riktade åtgärder för att skydda Europas mest utsatta grupper – däribland fattiga, äldre och barn – mot miljöfaror som luftföroreningar, buller och extrema temperaturer. Aleksandra Kazmierczak, klimatanpassningsexpert på Europeiska miljöbyrån (EEA), beskriver huvuddragen i en ny EEA-rapport där man har undersökt hur social och demografisk ojämlikhet är kopplad till exponering för luftföroreningar, buller och miljöfaror.

Läs mer

Kvicksilver: ett bestående hot mot miljön och människors hälsa

Många förknippar fortfarande kvicksilver med termometrar och de flesta vet att ämnet är giftigt. Eftersom kvicksilver är giftigt håller det på att försvinna från produkter i Europa, men stora mängder finns kvar i luft, vatten, mark och ekosystem. Är kvicksilvret fortfarande ett problem, och vad försöker man göra åt det? Vi har intervjuat Ian Marnane, expert på hållbar resursanvändning och industri på Europeiska miljöbyrån.

Läs mer

Klimatförändringar: kunskap är nyckeln till minskade effekter för människor och natur

Miljöpolitik är inte lätt. Å ena sidan vill européer ha alla fördelarna från en välfungerande ekonomi. Å andra sidan medför vår livsstil betydande miljö- och hälsorelaterade kostnader. För att kunna hitta de bästa politiska lösningarna måste vi förstå hur naturen, ekonomin och människors hälsa är kopplade till varandra. Europeiska miljöbyrån bidrar med underlag för politiska beslut genom att erbjuda just den kunskapen.

Läs mer

Europas miljö – styrkan ligger i kunskap och information

Inom Europa samlas allt mer information in för att öka vår kunskap om miljön. Jordobservationsdata från EU:s Copernicusprogram ger oss möjligheter att förbättra vår kunskap om miljön men medför också nya utmaningar. Genom att kombinera de senaste uppgifterna från Copernicus med vår redan existerande kunskapsbas siktar Europeiska miljöbyrån (EEA) mot att göra det möjligt för Europas beslutsfattare och invånare att vidta åtgärder för att möta lokala, nationella och globala utmaningar.

Läs mer

Renare luft främjar människors hälsa och motverkar klimatförändringen

Tack vare lagstiftning, teknik och en omställning från mycket förorenande fossila bränslen i många länder har Europas luftkvalitet förbättrats under de senaste decennierna. Men det är fortfarande många som påverkas negativt av luftföroreningar, särskilt i städerna. Eftersom luftföroreningar är ett komplext problem krävs det samordnade åtgärder på många nivåer. För att göra medborgarna delaktiga måste de enkelt kunna få tag på information när de behöver den, vilket nu är möjligt genom vårt nya luftkvalitetsindex. Förbättrad luftkvalitet skulle inte bara främja vår hälsa utan även kunna bidra till att motverka klimatförändringen.

Läs mer

Luftkvalitet fortfarande ett hett ämne för många européer

Förra månaden publicerade Europeiska miljöbyrån (EEA) sin senaste rapport om luftkvaliteten i Europa, som visade att även om luftkvaliteten sakta förbättras är luftföroreningar fortfarande den enskilt största miljöhälsofaran i Europa. Vi har träffat Alberto González Ortiz, EEA:s expert inom luftkvalitet, för att diskutera rapportens resultat och hur tekniker som satellitbilder bidrar till att förbättra forskningen om luftkvalitet.

Läs mer

Transporter i Europa: fakta och tendenser

Efterfrågan på transporter för både personer och gods har stadigt ökat och förväntas fortsätta, trots tillfälliga avmattningar. Samtidigt säljs allt fler bilar i Europa, av vilka de flesta är dieseldrivna. Och medan motorerna blir allt effektivare gör denna tillväxt att utsläppen av växthusgaser blir till ett stort problem.

Läs mer

Kan transportsektorn finna lösningar på sin miljöpåverkan?

Mot bakgrund av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade årliga transport- och miljörapporteringsmekanism (TERM) för 2015 och den internationella uppmärksamheten på den pågående skandalen med fordonsutsläpp, talade vi med Europeiska miljöbyråns TERM-samordnare, Alfredo Sánchez Vicente.

Läs mer

Grunderna i ekonomi och miljö

I mars 2014 drabbades Paris av en episod med partikelföroreningar. Användningen av privatbilar begränsades kraftigt i många dagar. På andra sidan jorden lanserade ett kinesiskt företag en ny produkt: Smogförsäkring för inhemska resenärer vars vistelse förstörts av dålig luftkvalitet. Hur mycket är då ren luft värd? Kan den ekonomiska forskningen hjälpa oss att minska föroreningarna? Vi tar en närmare titt på vissa grundläggande ekonomiska begrepp.

Läs mer

Luftföroreningar: kunskaper är avgörande för att kunna ta itu med dem

”De goda nyheterna är att situationen har förbättrats betydligt för flera luftföroreningar under de senaste decennierna. Men de luftföroreningar där vi uppnådde de mest påtagliga minskningarna är inte de som är mest skadliga för människors hälsa och för miljön”, säger Valentin Foltescu, som arbetar med bedömningar av luftkvalitet och uppgiftsrapportering hos Europeiska miljöbyrån. Vi frågade Valentin vad Europeiska miljöbyrån gör för luftkvaliteten och vad de senaste uppgifterna säger oss.

Läs mer

Permalinks

Dokumentåtgärder