nästa
föregående
poster

Luftföroreningar

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2023-11-23
Luftföroreningar skadar människors hälsa och miljön. I Europa har utsläppen av många luftföroreningar minskat betydligt under de senaste decennierna, vilket lett till bättre luftkvalitet i hela regionen. Luftföroreningskoncentrationerna är dock fortfarande höga och problemen med luftkvaliteten finns kvar. En ansenlig del av Europas befolkning bor i städer eller andra områden där luftkvalitetsnormerna emellanåt överskrids: ozon-, kvävedioxid- och partikelutsläpp medför allvarliga hälsorisker. Flera länder överskred 2010 en eller flera av sina utsläppsgränser för fyra väsentliga luftföroreningar. Därför är det fortfarande viktigt att minska luftföroreningarna.

Föroreningen av luften är ett lokalt problem, ett europeiskt problem och ett problem för vår halva av jordklotet. Luftföroreningar som släpps ut i ett land kan transporteras i atmosfären och ge eller bidra till dålig luftkvalitet på andra håll.

Partiklar, kvävedioxid och marknära ozon anses nu vara de tre föroreningar som mest påtagligt påverkar människors hälsa. Långsiktig exponering och exponering för höga halter av dessa föroreningar ger effekter som sträcker sig från att skada luftvägarna till förtida död. Omkring 90 procent av stadsborna i Europa exponeras för föroreningar i koncentrationer som är högre än de luftkvalitetsnivåer som bedöms som skadliga för hälsan.  Det har till exempel uppskattats att utsläppen av fina partiklar (PM2,5) i luften har minskat den förväntade livslängden i EU med mer än åtta månader. Benso(a)pyren är en cancerframkallande förorening som ger upphov till ökande farhågor och vars koncentrationer ligger över den tröskel som fastställts för att skydda människors hälsa i flera stadsområden, särskilt i Central- och Östeuropa.

Luftföroreningar skadar människors hälsa och ekosystemen. Stora delar av befolkningen lever inte i en hälsosam miljö enligt dagens standarder. För att slå in på en hållbar väg måste vi vara ambitiösa i Europa och gå längre än den gällande lagstiftningen.

Hans Bruyninckx, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån

Luftföroreningarna skadar också vår miljö.

 • Försurningen minskade markant mellan 1990 och 2010 i känsliga ekosystemområden i Europa som tidigare utsatts för sur nederbörd med förhöjda halter av svavel- och kväveföreningar.
 • Eutrofieringen är ett miljöproblem som orsakas av tillförsel av förhöjda halter av näringsämnen till ekosystemen. Där var framstegen mindre. Storleken på det område av känsliga ekosystem som drabbas av förhöjda kvävehalter i luften minskade bara en aning mellan 1990 och 2010.
 • Höga ozonhalter skadar våra odlingar. De flesta jordbruksgrödor utsätts för ozonhalter som överskrider EU:s långsiktiga mål som är avsett att skydda vegetationen. Detta gäller särskilt för en betydande del av jordbruksområdena i Sydeuropa och i Central- och Östeuropa.

Luftkvaliteten i Europa har inte alltid förbättrats i takt med den allmänna minskningen av de av människan orsakade (antropogena) utsläppen av luftföroreningar. Det finns flera anledningar till detta:

 • Det finns inte alltid ett tydligt linjärt samband mellan minskade utsläpp och de konstaterade halterna i luften.
 • Bidragen från långväga transport av luftföroreningar till Europa från andra länder på det norra halvklotet ökar.

Därför behövs det fortfarande målinriktade insatser för att minska utsläppen ännu mer för att skydda människors hälsa och miljön i Europa.

Källor till luftföroreningar

Det finns många olika källor till luftföroreningar, både av antropogent och naturligt ursprung:

 • Förbränning av fossilbränslen för elkraftsgenerering, transporter, industri och hushåll.
 • Industriella processer och användning av lösningsmedel, till exempel i kemikalie- och mineralindustrin.
 • Jordbruk.
 • Avfallsbehandling.
 • Vulkanutbrott, vindburet stoft, saltvattenstänk från haven och utsläpp av flyktiga organiska föreningar från växter är några exempel på naturliga utsläppskällor.

EU:s politik

EU:s långsiktiga mål är att uppnå luftkvalitetsnivåer som inte leder till oacceptabla konsekvenser och risker för människors hälsa och miljön. EU agerar på många nivåer för att minska exponeringen för luftföroreningar: genom lagstiftning, samarbete med sektorer som orsakar luftföroreningar, med internationella, nationella och regionala myndigheter och icke-statliga organisationer och med forskningen. Syftet med EU:s politik är att minska luftföroreningarna genom att minska utsläppen och genom att fastställa gränsvärden och målvärden för luftkvalitet. I slutet av 2013 antog och föreslog Europeiska kommissionen ett paket för renare luft med nya åtgärder för att minska luftföroreningarna.

Läs mer om EU:s luftföroreningspolitik

Europeiska miljöbyråns verksamhet

Europeiska miljöbyrån är EU:s centrum för data om luftföroreningar. Miljöbyrån stöder genomförandet av EU:s lagstiftning om luftutsläpp och luftkvalitet. Den bidrar också till utvärderingen av EU:s luftföroreningspolitik och till utarbetandet av långsiktiga strategier för att förbättra luftkvaliteten i Europa.

Europeiska miljöbyråns arbete är inriktat på att

 • offentliggöra uppgifter om en rad olika luftföroreningar,
 • dokumentera och bedöma luftföroreningstrender och därmed förknippade riktlinjer och åtgärder i Europa, och
 • undersöka hur luftföroreningar och politiska insatser inom olika områden samverkar och kompletterar varandra, bland annat på områdena klimatförändringar, energi, transporter och industri.

Läs mer om Europeiska miljöbyråns verksamhet

Användbara länkar

Europeiska miljöbyrån har sammanställt länkar till luftföroreningsinformation.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder