следващ
предишен
елементи

Замърсяване на въздуха

Смяна на език
Страница Последна промяна 23-11-2023
Замърсяването на въздуха вреди на човешкото здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много замърсители на въздуха спаднаха значително през последните десетилетия, което доведе до подобрено качество на въздуха в целия район. Въпреки това концентрациите на замърсителите на въздуха са все още прекалено високи и проблемите с качеството на въздуха остават. Значителна част от населението на Европа живее в зони, по-специално в големи градове, където се наблюдава превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха: замърсяването с озон, азотен диоксид и прахови частици (ПЧ) създава сериозни рискове за здравето. Няколко държави надхвърлиха една или повече от своите норми за допустими емисии за 2010 г. за четири важни замърсители на въздуха. Ето защо намаляването на замърсяването на въздуха остава важна задача.

Замърсяването на въздуха е местен, общоевропейски и междуконтинентален проблем. Замърсителите на въздуха, отделени в една държава, могат да бъдат пренесени в атмосферата, което влошава качеството на въздуха на други места.

По всеобщо признание днес праховите частици, азотния диоксид и озонът в близост до земната повърхност са трите замърсителя, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве. Излагането на тези замърсители редовно или при върхови концентрации упражнява различно по своята сериозност въздействие ― от смущения на дихателната система до преждевременна смърт. Около 90% от градското население на Европа са изложени на замърсители в концентрации, по-високи от нивата на качеството на въздуха, считани за вредни за здравето. Например фините прахови частици (PM2.5) във въздуха намаляват очакваната продължителност на живота в ЕС с повече от 8 месеца. Бензо(а)пирен е канцерогенен замърсител, пораждащ нарастваща загриженост, с концентрация над прага, определен за защита на човешкото здраве, в няколко градски района, особено в Централна и Източна Европа.

Замърсяването на въздуха причинява вреда на човешкото здраве и екосистемите. Големи части от населението не живеят в здравословна околна среда в съответствие с действащите стандарти. За да поеме по устойчив път, Европа трябва да бъде амбициозна и да надхвърли сегашното законодателство.

Hans Bruyninckx, изпълнителен директор на ЕАОС

Замърсяването на въздуха влошава и околната среда.

 • Подкиселяването значително намаля от 1990 до 2010 г. в чувствителните екосистемни зони на Европа, изложени на киселинно отлагане от съединения с наднормено съдържание на сяра и азот.
 • Еутрофикацията ― екологичен проблем, причинен от въвеждането на прекалено много хранителни вещества в екосистемите, отбеляза по-малък напредък. Зоната на чувствителните екосистеми, засегнати от прекомерното съдържание на азот в атмосферата, намаля твърде малко през периода 1990―2010 г.
 • При излагане на високи концентрации на озон се причиняват щети на селскостопанските култури. Повечето култури са изложени на концентрации на озон, които надхвърлят дългосрочната цел на ЕС, имаща за цел да защити растителността. Тук се включва по-специално значителна част от селскостопанските райони, преди всичко в Южна, Централна и Източна Европа.

Качеството на въздуха в Европа невинаги се е подобрявало пропорционално на общия спад на антропогенните (причинените от човека) емисии на замърсители на въздуха. Причините за това са сложни:

 • невинаги съществува ясна линейна зависимост между намаляващите емисии и концентрациите на замърсители на въздуха, установени в атмосферата;
 • нараства приносът на преноса на дълго разстояние на замърсители на въздуха в Европа от други държави в северното полукълбо.

Поради това все още са необходими целенасочени усилия за по-нататъшно опазване на здравето на човека и на околната среда в Европа.

Източници на замърсяване на въздуха

Има различни източници на замърсяване на въздуха, както антропогенни, така и от естествен произход:

 • изгаряне на изкопаеми горива при производството на електроенергия, в транспорта, промишлеността и домакинствата;
 • промишлени процеси и използване на разтворители, например в химическата и минната промишленост;
 • селско стопанство;
 • третиране на отпадъците;
 • вулканичните изригвания, отвяваният от вятъра прах, пръските от морска сол и емисиите на летливи органични съединения от растенията са примери за източници на естествени емисии.

Политиките на Европейския съюз

Дългосрочната цел на ЕС е да се постигнат степени на чистота на въздуха, които не водят до неприемливи въздействия и рискове за човешкото здраве и околната среда. ЕС действа на много равнища за намаляване на излагането на замърсяване на въздуха: посредством законодателство, сътрудничество с отраслите, отговорни за замърсяването на въздуха, както и с международни, национални и регионални органи и неправителствени организации; и научни изследвания. Политиките на ЕС си поставят за цел да намалят излагането на замърсен въздух чрез намаляване на емисиите и установяване на норми и целеви стойности за качеството на въздуха. В края на 2013 г. Европейската комисия прие предложения пакет за качеството на чистия въздух, включително нови мерки за намаляване на замърсяването на въздуха.

Научете повече за европейските политики в областта на замърсяването на въздуха

Дейности на EAОС

Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) е центърът за данни за замърсяването на въздуха на Европейския съюз. ЕАОС подпомага прилагането на законодателството на ЕС, свързано с емисиите в атмосферата и качеството на въздуха. Също така Агенцията съдейства за оценката на политиките на ЕС в областта на замърсяването на въздуха и за разработването на дългосрочни стратегии за подобряване на качеството на въздуха в Европа.

Дейността на ЕАОС поставя ударението върху:

 • осигуряване на публичен достъп до набор от данни за замърсяването на въздуха;
 • документиране и оценка на тенденциите в замърсяването на въздуха и съответните политики и мерки в Европа, и

Научете повече за дейностите на ЕАОС

Полезни препратки

ЕАОС публикува набор от препратки за замърсяването на въздуха.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ