næste
forrige
emner

Luftforurening

Skift sprog
Webside Sidst ændret 23/11 2023
Luftforurening skader både menneskers sundhed og miljøet. I Europa er udledningen af mange luftforurenende stoffer faldet væsentligt i de seneste årtier, hvilket har resulteret i en bedre luftkvalitet i regionen. Koncentrationen af luftforurenende stoffer er dog stadig for høj, og luftkvalitetsproblemerne er endnu ikke løst. En betydelig andel af Europas befolkning bor i områder, hvor de fastsatte luftkvalitetsnormer overskrides, navnlig i storbyerne, hvor forureningen med ozon, nitrogendioxid og partikler (PM) udgør alvorlige sundhedsrisici. Flere lande har overskredet en eller flere af deres udledningslofter for 2010 for fire vigtige luftforurenende stoffer. Det er derfor stadig vigtigt at mindske luftforureningen.

Luftforurening er ud over at være et lokalt problem også et problem i hele Europa og på hele den nordlige halvkugle. Luftforurenende stoffer, der udledes i ét land, kan transporteres i atmosfæren og forringe luftkvaliteten andre steder.

Partikler, nitrogendioxid og ozon ved jordoverfladen er nu almindeligt anerkendt som de tre mest sundhedsskadelige forureningstyper. Længerevarende og maksimal eksponering kan føre til sundhedsrisici lige fra mindre påvirkninger af åndedrætsorganerne til for tidlig død.  Ca. 90 % af byboerne i Europa er udsat for så høje koncentrationer af luftforurenende stoffer, at luftkvaliteten anses for at være skadelig for helbredet. Fine partikler (PM2.5) i luften skønnes for eksempel at forkorte den forventede levetid i EU med mere end 8 måneder. Benzoapyren er et kræftfremkaldende forurenende stof, der giver anledning til stigende bekymring. I flere byområder, navnlig i Central- og Østeuropa, overstiger koncentrationerne de grænseværdier, der er fastsat for at beskytte menneskers sundhed.

Luftforurening forårsager skade på menneskers sundhed og økosystemerne. Store dele af befolkningen lever i et miljø, der ikke er sundt i henhold til de gældende normer. For at komme ind på en bæredygtig vej skal Europa være ambitiøs og gå videre end den nuværende lovgivning kræver.

Hans Bruyninckx, EEA’s administrerende direktør

Luftforurening skader også miljøet.

 • Problemet med forsuring blev mindsket betydeligt mellem 1990 og 2010 i Europas følsomme økosystemområder, der havde været udsat for syreregn med overskydende svovl- og kvælstofforbindelser.
 • Eutrofiering er et miljøproblem, der skyldes alt for stor næringsstoftilførsel. Her har fremskridtene være mindre. Fra 1990 til 2010 skete der kun et lille fald i arealet af følsomme økosystemer, der er påvirket af et for stort kvælstofindhold i atmosfæren.
 • For høje ozonkoncentrationer skader afgrøderne. De fleste landbrugsafgrøder udsættes for ozonkoncentrationer, der ligger over det langsigtede EU-mål, der er fastsat for at beskytte vegetationen. Det er især tilfældet for en stor del af landbrugsarealerne i navnlig Syd-, Central- og Østeuropa.

Luftkvaliteten i Europa er ikke altid blevet bedre i takt med det almindelige fald i den menneskeskabte udledning af luftforurenende stoffer. Det er der flere årsager til:

 • der er ikke altid en klar lineær sammenhæng mellem aftagende udledninger og koncentrationerne af luftforurenende stoffer i atmosfæren
 • der transporteres en stigende mængde luftforurenende stoffer til Europa via atmosfæren fra andre lande på den nordlige halvkugle.

Der kræves derfor fortsat en målrettet indsats for at mindske udledningerne af hensyn til den videre beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet i Europa.

Kilder til luftforurening

Luftforureningen stammer fra en række forskellige kilder, både menneskeskabte og naturlige:

 • forbrænding af fossile brændstoffer i forbindelse med elproduktion, transport, industri og husholdninger
 • industriprocesser og brug af opløsningsmidler, f.eks. i den kemiske industri og mineralindustrien
 • landbrug
 • affaldshåndtering
 • naturlige udledningskilder, som f.eks. kan være vulkanudbrud, luftbåret støv, saltpartikler fra skumsprøjt på havet og udledninger af flygtige organiske forbindelser fra planter.

EU’s politikker

EU’s langsigtede målsætning er at sikre et luftkvalitetsniveau, der ikke medfører en uacceptabel påvirkning af og risiko for menneskers sundhed og miljøet. EU sætter ind på mange niveauer for at mindske eksponeringen for luftforurening.  Det sker gennem lovgivning, samarbejde med sektorer, der er ansvarlige for luftforureningen, og med internationale, nationale og regionale myndigheder og ikke-statslige organisationer samt gennem forskning. EU’s politikker skal mindske eksponeringen for luftforurening ved at nedbringe udledningerne og fastsætte grænser og målværdier for luftkvaliteten. I slutningen af 2013 vedtog Europa-Kommissionen et forslag til en pakke om en politik for renere luft, som indeholder nye tiltag til mindskning af luftforureningen.

Læs mere om de europæiske luftforureningspolitikker

EEA’s aktiviteter

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er EU’s datacenter for luftforurening. Det støtter gennemførelsen af den EU-lovgivning, der vedrører udledninger og luftkvalitet. EEA bidrager desuden til vurdering af EU’s luftforureningspolitikker og til udvikling af langsigtede strategier til forbedring af luftkvaliteten i Europa.

EEA’s arbejde er fokuseret på at:

 • gøre en række luftforureningsdata tilgængelige for offentligheden
 • dokumentere og vurdere udviklingen i luftforureningen og de tilknyttede politikker og foranstaltninger i Europa, og
 • undersøge afvejninger og synergier mellem luftforurening og politikker på en række områder, som blandt andet omfatter klimaændringer, energi, transport, energi og industri

Læs mere om EEA’s aktiviteter

Nyttige link

EEA har offentliggjort en samling af link om luftforurening.

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger