Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница Последна промяна 23-08-2016
ЕАОС е центърът с данни за замърсяването на въздуха в Европейския съюз. ЕАОС подпомага прилагането на няколко директиви на ЕС, свързани с емисиите във въздуха и качеството на въздуха. Също така ЕАОС допринася за оценката на политиките на ЕС в областта на замърсяването на въздуха и за разработването на дългосрочни стратегии за подобряване качеството на въздуха в Европа. Дейността на ЕАОС е съсредоточена върху документирането и оценката на тенденциите за емисиите във въздуха и неговото качество, както и свързаните с това политики и мерки в Европа.

Емисии на замърсителите на въздуха

ЕАОС подпомага ЕС при разработването на дългосрочни стратегии за намаляване на емисиите на замърсители на въздуха, като предоставя оценка и информация на авторите на политики. Основните ни дейности и продукти включват:

Качество на въздуха

Дейността на ЕАОС във връзка с качеството на въздуха съдейства за разработването и прилагането на Директивите за качеството на въздуха (Директива относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа и Директива относно тежките метали и полицикличните ароматни въглеводороди в атмосферния въздух).

Оценки и доклади

Всяка година ЕАОС публикува редица технически доклади и доклади за оценка на замърсяването на въздуха, включително серия от доклади относно Качеството на въздуха в Европа. Те допринасят за редовните доклади на ЕАОС относно състоянието на околната среда, напр. Тематична оценка на замърсяването на въздуха към доклада на ЕАОС „Европейската околна среда – състояние и перспективи за 2015 г.

ЕАОС публикува и актуализира индикаторите за тенденциите при емисиите и качеството на въздуха като част от индикаторите на ЕАОС за замърсяването на въздуха.

Дейностите на ЕАОС в областта на замърсяването на въздуха се извършват в тясно сътрудничество с Европейския тематичен център за смекчаване на последиците от замърсяването на въздуха и изменението на климата (ETC/ACM) и със системата на ЕАОС в отделните страни (Eionet).

Geographic coverage

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100