järgmine
eelmine
punktid

EEA tegevus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2023-11-23
1 min read
EEA on Euroopa Liidu õhusaaste andmekeskus. EEA toetab mitme õhusaastet ja õhukvaliteeti käsitleva Euroopa Liidu direktiivi rakendamist. EEA osaleb ka Euroopa Liidu õhusaastepoliitikate hindamisel ja Euroopa õhukvaliteedi parandamise pikaajaliste strateegiate väljatöötamisel. EEA keskendub oma tegevuses õhusaaste ja õhukvaliteedi suundumuste ning nendega seonduvate Euroopa poliitikate ja meetmete dokumenteerimisele ja hindamisele.

Õhusaasteainete heide

EEA aitab Euroopa Liidul töötada välja õhusaasteainete heitkoguste vähendamise pikaajalisi strateegiaid, pakkudes poliitikakujundajatele hinnanguid ja teavet. Meie võtmetegevused ja -tooted on järgmised:

Õhukvaliteet

EEA tegevus õhukvaliteedi valdkonnas toetab õhukvaliteedi direktiivide väljatöötamist ja rakendamist (välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise direktiiv ning välisõhus sisalduvate raskmetallide ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike direktiiv).

Võtmetegevused ja -tooted on järgmised:

  • AirBase, mis sisaldab õhukvaliteedi seire andmeid ning lisateavet välisõhu saastet mõõtvatest Euroopa õhukvaliteedi võrgustikest ja üksikjaamadest;
  • Valideerimata reaalaegsed õhukvaliteedi kaardid, mis näitavad osooni, lämmastikdioksiidi, tahkete osakeste (PM10) ja vääveldioksiidi hetkekontsentratsiooni teavet kogu Euroopas.

Hinnangud ja aruanded

Igal aastal avaldab EEA mitu õhusaaste tehnilist ja hinnanguaruannet, sealhulgas aruandesarja „Euroopa õhukvaliteet”. Aruanded täiendavad EEA regulaarseid keskkonnaseisundi aruandeid, näiteks õhusaaste temaatilist hinnangut, mis on EEA aruande „Euroopa keskkond – hetkeolukord ja väljavaated 2020. aastal” osa.

EEA avaldab ja uuendab heitesuundumuste ja õhukvaliteedi näitajaid koos muude EEA õhusaaste näitajatega.

EEA tegevus õhusaaste valdkonnas toimub tihedas koostöös Euroopa õhusaaste ja kliimamuutuste leevendamise teemakeskusega (ETC/ACM) ning EEA riikide võrgustikuga (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega