nākamais
iepriekšējais
temati

EVA aktivitātes

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 23.11.2023
2 min read
EVA ir Eiropas Savienības gaisa piesārņojuma datu centrs. EVA atbalsta vairāku ES direktīvu īstenošanu, kas saistītas ar emisijām gaisā un gaisa kvalitāti. EVA piedalās arī ES gaisa piesārņojuma politiku novērtēšanā un ilgtermiņa stratēģiju izstrādāšanā, lai uzlabotu gaisa kvalitāti Eiropā. EVA darbs vērsts uz gaisa emisiju un gaisa kvalitātes tendenču un ar tām saistīto politiku un pasākumu dokumentēšanu un novērtēšanu Eiropā.

Gaisa piesārņotāju emisija

EVA atbalsta ES ilgtermiņa stratēģiju izstrādāšanā, lai samazinātu gaisa piesārņotāju emisijas, nodrošinot politikas veidotājus ar novērtējumu un informāciju. Mūsu galvenās aktivitātes un rezultāti ietver:

Gaisa kvalitāte

EVA darbs gaisa kvalitātes jomā ir rosinājis izstrādāt un īstenot Direktīvas gaisa kvalitātes jomā (direktīvu par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai un direktīvu par apkārtējā gaisā esošajiem smagiem metāliem un policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem).

 Galvenās aktivitātes un rezultāti ietver:

  • AirBase, kurā ir gaisa kvalitātes monitoringa dati un pamatojošā informācija no Eiropas gaisa kvalitātes tīkliem un individuālām apkārtējā gaisa piesārņojuma mērīšanas stacijām;
  • neapstiprinātās reālā laika gaisa kvalitātes kartes, kas nodrošina piekļuvi aktuālai informācijai par ozona, slāpekļa dioksīda, cieto daļiņu (PM10) un sēra dioksīda koncentrācijas līmeņiem visā Eiropā.

Novērtējumi un ziņojumi

Ik gadu EVA publicē vairākus tehniskos un novērtēšanas ziņojumus par gaisa piesārņojumu, tostarp ziņojumu sēriju Gaisa kvalitāte Eiropā (Air Quality in Europe). Šie ziņojumi ietver EVA periodiskus ziņojumus par apkārtējās vides stāvokli, piemēram, EVA gaisa piesārņojuma tematiska novērtējuma ziņojumu ”Eiropas vide — pašreizējais stāvoklis un nākotnes perspektīvas (2020)”.

EVA publicē un atjaunina informāciju par tendencēm, kas attiecas uz gaisa piesārņotāju emisijas rādītājiem, un gaisa kvalitāti kā daļu no EVA gaisa piesārņojuma rādītājiem.

EVA aktivitātes gaisa piesārņojuma jomā tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar Eiropas gaisa piesārņojuma un klimata pārmaiņu mazināšanas tematisko centru (European Topic Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation, ETC/ACM) un ar EVA valsts tīklu (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības