naslednji
prejšnji
zadetki

Dejavnosti agencije EEA

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 23.11.2023
2 min read
Agencija EEA je podatkovno središče Evropske unije za onesnaženost zraka. Podpira izvajanje številnih direktiv EU, povezanih z emisijami v zrak in kakovostjo zraka. Prispeva tudi k ocenjevanju politik EU o onesnaženosti zraka in razvoju dolgoročnih strategij za izboljšanje kakovosti zraka v Evropi. Njeno delo je osredotočeno na dokumentiranje in ocenjevanje emisij v zrak, gibanja kakovosti zraka ter povezane politike in ukrepe v Evropi.

Emisije onesnaževal zraka

Agencija EEA podpira EU pri razvoju dolgoročnih strategij za zmanjšanje emisij onesnaževal zraka z zagotavljanjem ocen in informacij oblikovalcem politik. Naše ključne dejavnosti in izdelki so:

Kakovost zraka

Agencija EEA je s svojim delom prispevala k pripravi in izvajanju direktiv o kakovosti zraka (Direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo in Direktive o težkih kovinah in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku).

Ključne dejavnosti in izdelki so:

  • AirBase, ki vsebuje podatke v zvezi s spremljanjem kakovosti zraka in podporne informacije iz evropskih mrež o kakovosti zraka in posameznih postaj, ki merijo onesnaženost zunanjega zraka;
  • nepotrjeni zemljevidi kakovosti zraka v realnem času, ki ponujajo dostop do zadnjih podatkov o koncentracijah ozona, dušikovega dioksida, trdnih delcev (PM10) in žveplovega dioksida po Evropi.

Ocene in poročila

Agencija EEA vsako leto objavi vrsto tehničnih in ocenjevalnih poročil o onesnaženju zraka, med katerimi je tudi serija poročil Kakovost zraka v Evropi. Ta poročila vsebujejo prispevke za redna poročila agencije EEA o stanju okolja, kot je tematska ocena onesnaženosti zraka, ki je del poročila agencije EEA Evropsko okolje - stanje in možnosti 2020.

Agencija objavlja in posodablja kazalnike o trendih emisij in kakovosti zraka kot del niza kazalnikov agencije EEA o onesnaženosti zraka.

Dejavnosti agencije EEA na področju onesnaževanja zraka se izvajajo v tesnem sodelovanju z Evropskim tematskim centrom o onesnaženju zraka in blaženju podnebnih sprememb (ETC/ACM) in mrežo držav članic EEA (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta