nästa
föregående
poster

Politiskt sammanhang

Sida Senast ändrad 2021-11-24
Inom Europeiska unionen syftar det sjätte miljöhandlingsprogrammet (6:e EAP) till att uppnå en luftkvalitet som inte leder till oacceptabla risker för miljön och människors hälsa. EU agerar på flera nivåer för att minska exponeringen för luftföroreningar: genom lagstiftning, genom samarbete med de sektorer som förorenar, genom nationella och regionala myndigheter samt icke-statliga organisationer och genom forskning. EU:s politik syftar till att minska exponeringen för luftföroreningar genom att minska utsläpp och ange gränsvärden för luftkvalitet.

I programmet för ren luft i Europa (CAFE), som upprättats under det sjätte miljöhandlingsprogrammet, ges långsiktiga, strategiska och integrerade råd om politik för luftföroreningar. I 2005 års temainriktade strategi för luftföroreningar, som underbyggs av CAFE-programmet, fastslås ambitiösa men kostnadseffektiva mål och åtgärder för europeisk luftkvalitetspolitik fram till 2020.

Utsläpp av luftföroreningar

På medlemslandsnivå innebär utsläppstakdirektivet att utsläppstak införs för fyra viktiga luftföroreningar (kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska föreningar utom metanol och ammoniak) som skadar miljön och människors hälsa. Europeiska kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till ändrat utsläppstakdirektiv i slutet på 2008. Mer information finns här.

Annan viktig EU-lagstiftning syftar till att minska utsläpp av luftföroreningar från vissa källor, till exempel

Internationellt diskuteras luftföroreningar också i Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (från FN:s ekonomiska kommission för Europa, Unece) och tillhörande protokoll. Göteborgsprotokollet till Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar innehåller nationella utsläppstak som är lika med eller mindre ambitiösa än de i EU:s utsläppstakdirektiv.

Luftkvalitet

EU:s nya direktiv om luftkvalitet, direktivet om luftkvalitet och renare luft i Europa, är en viktig befintlig åtgärd för att hantera luftföroreningar enligt den temainriktade strategin för luftföroreningar. Det är det första EU-direktivet som innehåller begränsningar av halten av PM2,5 (fina partiklar). Direktivet konsoliderar diverse befintlig lagstiftning om luftkvalitet till ett enda direktiv. Medlemsländernas regeringar har fått två år (från den 11 juni 2008) på sig att anpassa sin lagstiftning till bestämmelserna i direktivet.

Till dess fortsätter EU:s befintliga lagstiftning om luftkvalitet att gälla. I lagstiftningen fastslås hälsobaserade standarder och mål för ett antal luftföroreningar, och den består av bland annat följande:

  • Ramdirektivet för luftkvalitet. Här beskrivs de grundläggande principerna rörande analys och hantering av luftkvalitet i medlemsländerna. I direktivet anges också de luftföroreningar för vilka standarder och mål har specificerats i efterföljande lagstiftning (de fyra "dotterdirektiven").
  • Ett beslut om informationsutbyte, genom vilket upprättas ett ömsesidigt utbyte av information och data från nätverk och enskilda mätstationer som mäter luftföroreningar i medlemsländerna.

Mer information om politik och lagstiftning om luftföroreningar: Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Dokumentåtgärder