volgende
vorige
items
De lucht in Europa wordt schoner, waardoor de volksgezondheid verbetert

De luchtkwaliteit in Europa wordt beter. Maar vervuilde lucht tast nog steeds de gezondheid aan en leidt tot vermijdbare sterfgevallen, vooral in steden. Het goede nieuws is dat schonere oplossingen voor vervoer, verwarming, industrie en landbouw kunnen helpen.

Lees meer

Focus op gezondheid: verontreiniging naar nul voor een gezonder leven in Europa

Milieuverontreiniging heeft gevolgen voor onze gezondheid en onze kwaliteit van leven. De beoordelingen van het Europees Milieuagentschap hebben duidelijk gemaakt welke gevolgen vervuiling heeft, en welke voordelen een schoner milieu kan hebben. Zo zouden we sommige gevallen van kanker kunnen voorkomen. Met elke maatregel die we nemen om de verontreiniging in Europa tot nul terug te brengen, kunnen we de kwaliteit van ons leven verbeteren.

Lees meer

Interview – Op weg naar een Europese samenleving zonder verontreiniging

De Europese Unie heeft het ambitieuze plan opgevat om schadelijke emissies en milieuvervuiling de komende decennia drastisch terug te dringen. Onderdeel daarvan is het onlangs gelanceerde actieplan “Verontreiniging naar nul”, dat erop is gericht lucht-, water- en bodemverontreiniging terug te brengen tot een niveau dat niet langer als schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu wordt beschouwd. We hebben een gesprek gevoerd met Ian Marnane, EEA-deskundige milieu, gezondheid en welzijn. Hij werkt momenteel aan een verslag van het EEA over nulvervuiling, dat naar verwachting later dit jaar zal worden gepubliceerd.

Lees meer

In een notendop: EU-wetgeving  inzake natuur

De lidstaten van de EU zijn in de jaren ’70 begonnen met de coördinatie van het milieubeleid en natuur was het eerste gebied voor Europese actie. Tot op heden vormen de natuurrichtlijnen — de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, die respectievelijk in 1979 en 1992 zijn aangenomen — de hoeksteen van de inspanningen van de EU om de biodiversiteit te beschermen en in stand te houden.

Lees meer

Wat schaadt de natuur  van Europa?

De Europese natuur heeft te lijden onder de gevolgen van langdurige exploitatie en vervuiling. De natuur biedt ons nog altijd voedsel, kleding, geneesmiddelen, huisvesting, energie en andere hulpbronnen, maar ecosystemen en veel plant- en diersoorten zijn in verval of nemen af en sterven soms zelfs uit. Wat zijn de menselijke activiteiten die de natuur het meest schaden en hoe kunnen we het huidige biodiversiteitsverlies stoppen en ombuigen?

Lees meer

Onze natuur heeft dringend  hulp nodig

Ons bewustzijn van de natuur is nog nooit zo groot geweest als nu. In de nasleep van de COVID-19-pandemiebeperkingen zijn velen van ons eropuit gegaan naar onze dichtstbijzijnde groene ruimten, op zoek naar pauze en troost — noodzakelijke onderbrekingen van ons lockdownbestaan. Daardoor werden we nogmaals herinnerd aan de essentiële en waardevolle rol die onze natuur speelt voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn.

Lees meer

Natuurbescherming in een  veranderend klimaat: onze  acties moeten zich richten  op veerkracht

Van veranderingen in soortenhabitats en -gemeenschappen tot de beschikbaarheid van water en bloeiseizoenen, klimaatverandering heeft gevolgen voor ecosystemen en biodiversiteit. We vroegen professor dr. Beate Jessel, voorzitter van de Duitse federale dienst voor natuurbehoud, naar het verband tussen biodiversiteit en klimaatverandering en wat er kan worden gedaan om de veerkracht van de natuur in een veranderend klimaat te vergroten.

Lees meer

De essentiële rol van  vogelwachters

De monitoring van wilde dieren en planten en habitats speelt een sleutelrol bij de beoordeling door deskundigen. We spraken met Petr Voříšek, lid van het coördinatieteam van de European Breeding Bird Atlas 2 bij de Tsjechische Vereniging voor Ornithologie, over de manier waarop dergelijke informatie en gegevens op Europese schaal worden samengebracht en over de uitdagingen waarmee vogelpopulaties momenteel worden geconfronteerd.

Lees meer

Herstel van de natuurlijke wereld

Europa heeft ambitieuze beleidsdoelstellingen vastgesteld om de natuur in staat te stellen zich te herstellen en te floreren en zo de voordelen van een gezonde natuurlijke wereld voor de samenleving te vergroten. Van beschermde gebieden en groene en blauwe infrastructuur tot herstel, herwildering en het gebruik van op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering, er moet veel worden gedaan om de achteruitgang van de gezondheid van de natuur om te buigen.

Lees meer

De economie van de  biodiversiteit: kan boekhouding  de natuur helpen redden?

Kan het waardevol maken van de natuur helpen deze te beschermen of hebben we nieuwe governancemodellen nodig? Hoe houdt handel verband met biodiversiteitsverlies en ongelijkheden? We spraken met James Vause, de hoofdeconoom van het World Conservation Monitoring Centre van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP-WCMC), die heeft bijgedragen aan de evaluatie van Dasgupta over de economische aspecten van biodiversiteit, met name het hoofdstuk over handel en biosfeer.

Lees meer

Van de redactie - De waarde van de natuur

Het verlies aan biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen waarvan we vandaag de dag getuige zijn, is net zo rampzalig als de klimaatverandering. Beide zijn nauw met elkaar verweven, aangezien de klimaatverandering het biodiversiteitsverlies versnelt en gezonde ecosystemen een cruciale bondgenoot zijn in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

Gezondheid en milieu, waaronder luchtverontreiniging en geluidshinder – Aandacht voor het werk van het EEA

Luchtverontreiniging, geluidshinder en de gevolgen van klimaatverandering vormen belangrijke risico’s voor de gezondheid en het dagelijks welzijn van de Europese burgers. Wij spraken met Catherine Ganzleben, hoofd van de groep Luchtverontreiniging, milieu en gezondheid, Alberto González, EEA-deskundige op het gebied van luchtkwaliteit, en Eulalia Peris, EEA-deskundige op het gebied van geluidshinder, over wat het EEA doet om de kennis op dit belangrijke werkterrein te verbeteren.

Lees meer

Vraaggesprek - Betaalt de vervuiler?

In de milieuwetgeving in de EU staat een eenvoudig maar krachtig idee centraal: het beginsel dat de vervuiler betaalt. Dit beginsel wordt toegepast in de vorm van belastingen, boetes en andere maatregelen, zoals quota voor de uitstoot van verontreinigende stoffen en de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn. We spraken met professor Geert Van Calster over dit beginsel en de voordelen en tekortkomingen ervan.

Lees meer

Vervuiling naar nul in Europa

Afgelopen voorjaar heeft het coronavirus de wereld binnen enkele weken totaal veranderd. Veel van wat we vanzelfsprekend vonden, lag plotseling buiten ons bereik. De pandemie kwam voor de wereld als een verrassing, maar als u het een wetenschapper had gevraagd die zich bezighoudt met infectieziekten, had u te horen gekregen dat een pandemie er al lang aan zat te komen.

Lees meer

Verbetering van de luchtkwaliteit leidt tot verbetering van de gezondheid en productiviteit van mensen

De luchtkwaliteit in Europa is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd, maar verontreinigende stoffen vormen nog steeds een bedreiging voor onze gezondheid en het milieu. Maatregelen om vervuiling te beperken zouden onze kwaliteit van leven verbeteren, geld besparen in de gezondheidszorg, de productiviteit van werknemers doen toenemen en het milieu beschermen.

Lees meer

Welke gevolgen hebben milieugevaren voor kwetsbare groepen in Europa?

Er zijn gerichte maatregelen nodig om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen van Europa, zoals armen, ouderen en kinderen, beter te beschermen tegen milieugevaren als luchtvervuiling, geluidshinder en extreme temperaturen. Aleksandra Kazmierczak, deskundige van het Europees Milieuagentschap (EEA) op het gebied van klimaatadaptatie, beschrijft de belangrijkste bevindingen uit een nieuw EEA-rapport. Hierin worden de verbanden tussen sociale en demografische ongelijkheden enerzijds en blootstelling aan luchtvervuiling, lawaai en extreme temperaturen anderzijds onderzocht.

Lees meer

Kwik: een aanhoudende bedreiging van het milieu en de volksgezondheid

Veel mensen denken bij kwik nog steeds aan thermometers en de meesten weten ook wel dat het giftig is. Vanwege die giftigheid wordt kwik in Europa steeds meer verbannen uit producten, maar het is nog steeds in grote hoeveelheden aanwezig in lucht, water, bodem en ecosystemen. Is kwik nog steeds een probleem en wat wordt eraan gedaan? We spraken met Ian Marnane, deskundige bij het EEA op het gebied van duurzaam gebruik van hulpbronnen en industrie.

Lees meer

Het milieu in Europa: de kracht van gegevens en kennis

Europa verzamelt steeds meer gegevens die ons een beter inzicht verschaffen in het milieu. De aardobservatiegegevens die in het kader van het Copernicus-programma van de EU worden verzameld, brengen nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee om onze milieukennis te verbeteren. Door actuele Copernicus-gegevens te combineren met onze eigen kennis wil het Europees Milieuagentschap (EEA) beleidsmakers en burgers in Europa beter in staat stellen lokale, nationale en mondiale problemen aan te pakken.

Lees meer

Schonere lucht: goed voor de gezondheid én het klimaat

Dankzij wetgeving, technologie en afnemend gebruik van ernstig vervuilende fossiele brandstoffen in veel landen is de luchtkwaliteit in Europa de afgelopen decennia verbeterd. Niettemin ondervinden nog steeds veel mensen, vooral in de steden, hinder van luchtverontreiniging. Door de complexe aard van het probleem vergt de aanpak van luchtverontreiniging gecoördineerde maatregelen op meerdere niveaus. Willen we de burgers hierbij betrekken, dan is het zaak hen tijdig en op toegankelijke wijze te informeren. Onze onlangs gepubliceerde luchtkwaliteitsindex levert hieraan een bijdrage. Een verbetering van de luchtkwaliteit is niet alleen goed voor onze gezondheid maar zou ook kunnen helpen bij de aanpak van klimaatverandering.

Lees meer

Luchtkwaliteit blijft voor veel Europeanen belangrijk thema

Afgelopen maand heeft het Europees Milieuagentschap (EMA) de meest recente editie van zijn verslag ‘Air quality in Europe’ (Luchtkwaliteit in Europa) gepubliceerd. Hoewel er in het verslag op gewezen wordt dat de luchtkwaliteit langzaamaan verbetert, blijft luchtvervuiling de belangrijkste schadelijke invloed van het milieu op de volksgezondheid in Europa. We hadden met Alberto González Ortiz, een van de deskundigen van het EMA op het gebied van luchtkwaliteit, een gesprek over de bevindingen van het verslag en de manier waarop technologieën zoals satellietbeelden de kwaliteit van het onderzoek naar luchtkwaliteit helpen verbeteren.

Lees meer

Permalinks

Documentacties