następne
poprzednie
pozycje
Press Release C source code header Wielu Europejczyków nadal jest narażonych na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza — 2015-11-27
Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem dla zdrowia w Europie wynikającym ze stanu środowiska. Skraca ono długość życia człowieka i przyczynia się do poważnych chorób takich jak choroby serca, choroby układu oddechowego i nowotwory. Nowy raport opublikowany dzisiaj przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) szacuje, że zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za ponad 430 000 przedwczesnych zgonów w Europie.
Press Release Zanieczyszczenie powietrza w Europie wciąż na poziomie szkodliwym dla zdrowia — 2013-10-14
Około 90 % mieszkańców miast w Unii Europejskiej (UE) jest narażonych na oddziaływanie jednego z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza na poziomie uznanym za niebezpieczny dla zdrowia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Powyższe ustalenia zostały przedstawione w najnowszej ocenie jakości powietrza w Europie opublikowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA).
Press Release Zmniejszenie kosztów zdrowotnych - blisko 45 mld EUR - wynikających z zanieczyszczenia powietrza przez samochody ciężarowe — 2013-02-26
Opłaty drogowe dla pojazdów ciężarowych (samochodów ciężarowych) powinny odzwierciedlać zróżnicowane skutki dla zdrowia, związane z zanieczyszczeniami spowodowanymi ruchem drogowym w różnych krajach europejskich. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Europejską Agencję Środowiska oznacza to, że w niektórych krajach opłaty powinny być znacznie wyższe niż w innych.
Press Release Zanieczyszczenia związane z ruchem samochodowym nadal szkodliwe dla zdrowia w wielu częściach Europy — 2012-11-26
Transport w Europie jest odpowiedzialny za szkodliwe poziomy zanieczyszczeń powietrza oraz jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Według ostatniego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), wiele spośród wynikających z tego problemów środowiskowych można rozwiązać poprzez zintensyfikowanie wysiłków zmierzających do realizacji nowych celów Unii Europejskiej.
Press Release C source code header Wielu Europejczyków jest nadal narażonych na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza — 2012-09-24
Prawie jedna trzecia mieszkańców europejskich miast jest narażona na zbyt wysokie stężenia cząstek stałych (PM) w powietrzu. Cząstki stałe są jednym z najważniejszych zanieczyszczeń pod względem szkodliwości dla zdrowia ludzkiego, ponieważ przenikają do wrażliwych części układu oddechowego. W ostatnich dziesięcioleciach UE poczyniła postępy w ograniczaniu zanieczyszczeń powietrza, które powodują zakwaszenie, ale nowe sprawozdanie opublikowane dzisiaj przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) dowodzi, że w wielu częściach Europy występują uporczywe problemy związane ze stężeniami cząstek stałych w powietrzu zewnętrznym i ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery.
Press Release Octet Stream W 2009 r. zanieczyszczenie powietrza pochodzenia przemysłowego kosztowało Europę blisko 169 miliardów euro – ujawnia Europejska Agencja Środowiska — 2011-11-23
W 2009 r. zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez 10 000 obiektów będących największymi sprawcami zanieczyszczeń w Europie kosztowało obywateli od 102 do 169 miliardów euro. Jedno z ustaleń wynikających z nowego sprawozdania przygotowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), w którym przeanalizowano koszty spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza szkód dla zdrowia człowieka i środowiska. Zaledwie 191 zakładów odpowiada za połowę łącznych kosztów szkód (między 51 a 85 mld euro).
Press Release Europejski sektor transportu musi się postarać, aby osiągnąć zakładane cele — 2011-11-09
W 2009 r. odnotowano spadek emisji wielu zanieczyszczeń z sektora transportu, ale według ostatniego rocznego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) na temat emisji z transportu mógł to być jedynie tymczasowy skutek kryzysu gospodarczego. Mechanizm sprawozdawczy ds. transportu i środowiska (TERM) bada wpływ transportu na środowisko. W aktualnym sprawozdaniu po raz pierwszy uwzględniono wyczerpujący zestaw celów ilościowych zawartych w planie działania Komisji Europejskiej w zakresie transportu na 2011 r.
Press Release Octet Stream Ochrona środowiska: Nowe mapy pokazują Europejczykom bardziej szczegółowy obraz zanieczyszczeń powietrza pochodzących z rozproszonych źródeł — 2011-05-25
Ogólnoeuropejski rejestr ma zwiększyć zaangażowanie Europejczyków w proces podejmowania decyzji wywierających wpływ na środowisko. Nowe mapy, opublikowane dziś przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska, w ścisłej współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym, wewnętrznym instytutem naukowym Komisji, pozwalają obywatelom po raz pierwszy dokładnie zlokalizować główne rozproszone źródła zanieczyszczenia powietrza, takie jak transport czy lotnictwo. Nowy zestaw 32 map pokazuje miejsca, w których uwalniane są pewne substancje zanieczyszczające, takie jak tlenki azotu czy pył zawieszony. Stanowią one uzupełnienie danych dotyczących emisji z poszczególnych instalacji przemysłowych zawartych w Europejskim Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR).
Press Release UE-15 na dobrej drodze do realizacji celu z Kioto, pomimo zróżnicowanych wyników — 2008-10-15
Kraje UE-15 powinny osiągnąć swój wspólny cel, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 8% w latach 2008-2012. Część tego ograniczenia będzie możliwa do osiągnięcia dzięki projektom dotyczącym ograniczenia emisji, które kraje UE będą finansowały w innych krajach, zgodnie z nowym raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).
Press Release Cele z Kioto w zasięgu UE — 2007-11-23
Według nowego raportu opracowanego przez Europejską Agencję Środowiska, opublikowanego w dniu dzisiejszym w Kopenhadze, kraje UE-15 mogą osiągnąć, a nawet przekroczyć cel z Kioto na 2012 r. dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 8 % w stosunku do poziomu z 1990 r., o ile wdrożą wszystkie planowane dodatkowe założenia polityczne.
Press Release object code Transport — znów ostatnie miejsce w klasyfikacji Kioto — 2007-02-22
Emisje gazów cieplarnianych pochodzących z transportu nadal są najważniejszą, ale możliwą do uniknięcia, przeszkodą w osiągnięciu przez UE ustalonych w Kioto celów związanych ze zmianą klimatu — stwierdza Europejska Agencja Środowiska (EEA) w nowym sprawozdaniu opublikowanym dziś w Kopenhadze.

Permalinks

Akcje Dokumentu