ďalej
späť
body

Politické súvislosti

Stránka Posledná zmena 23. 11. 2023
V rámci Európskej únie je šiesty akčný program pre životné prostredie zameraný na dosahovanie úrovní kvality ovzdušia, ktoré nemajú za následok neprijateľný vplyv a ohrozenie ľudského zdravia a životného prostredia. S cieľom znížiť vystavenie znečisteniu ovzdušia koná EÚ na rôznych úrovniach: prostredníctvom právnych predpisov, prostredníctvom spolupráce so sektormi zodpovednými za znečisťovanie ovzdušia, prostredníctvom vnútroštátnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií a prostredníctvom výskumu. Politiky EÚ sú zamerané na zníženie vystavenia znečisteniu ovzdušia znížením emisií a stanovením obmedzení a cieľových hodnôt pre kvalitu ovzdušia.

Program Čistý vzduch pre Európu (CAFE) pripravený v rámci 6. programu EAP poskytuje dlhodobé, strategické a integrované politické poradenstvo týkajúce sa znečisťovania ovzdušia. Tematická stratégia o znečisťovaní ovzdušia 2005 presadzovaná v rámci programu CAFE stanovuje ambiciózne, ale nákladovo efektívne ciele a opatrenia pre politiku kvality ovzdušia v Európe do roku 2020.

Emisie látok znečisťujúcich ovzdušie

Na úrovni členských štátov stanovuje smernica o národných limitoch emisií (smernica NEC) limity emisií pre štyri látky znečisťujúce ovzdušie (oxidy dusíka, oxid siričitý, nemetánové prchavé organické zlúčeniny a amoniak), ktoré poškodzujú ľudské zdravie a životné prostredie. Európska komisia navrhne revidované znenie smernice NEC na konci roka 2008. Ďalšie informácie sa nachádzajú tu.

Ďalšie kľúčové právne predpisy EÚ sú zamerané na zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie z osobitných zdrojov, napríklad:

Na medzinárodnej úrovni sa problematika emisií znečisťujúcich ovzdušie rieši prostredníctvom Dohovoru UNECE o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Dohovor LRTAP) a jeho protokolov. Göteborský protokol o viacerých znečisťujúcich látkach v rámci Dohovoru LRTAP obsahuje národné limity emisií, ktoré sa rovnajú cieľom smernice NEC EÚ, alebo sú menej ambiciózne.

Kvalita ovzdušia

Nová smernica EÚ o kvalite ovzdušia, smernica o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe, je jedným z kľúčových opatrení na riešenie znečistenia vzduchu v rámci tematickej stratégie o znečisťovaní vzduchu. Ide o prvú smernicu EÚ, ktorá obsahuje limity o koncentráciách PM2.5 (jemných prachových častíc) v okolí. Taktiež konsoliduje rôzne existujúce právne predpisy o kvalite ovzdušia do jednej smernice. Jednotlivé vlády majú dva roky (od 11. júna 2008) na to, aby zharmonizovali svoje právne predpisy s touto smernicou.

Dovtedy je platný existujúci politický rámec kvality ovzdušia EÚ. Právnymi predpismi sa pre množstvo látok znečisťujúcich ovzdušie stanovili normy a ciele založené na zdraví a zahŕňajú:

  • Rámcovú smernicu o kvalite ovzdušia. Obsahuje základné zásady hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia v členských štátoch. Smernica obsahuje aj zoznamy znečisťujúcich látok, pre ktoré boli vytvorené normy a ciele uvedené v následných právnych predpisoch (štyri dcérske smernice).
  • Rozhodnutie o výmene informácií, ktorým sa zavádza recipročná výmena informácií a údajov zo sietí a jednotlivých staníc merajúcich znečistenie okolitého ovzdušia v rámci členských štátov EÚ.

Ďalšie informácie o politikách a právnych predpisoch týkajúcich sa znečistenia ovzdušia: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu