neste
forrige
elementer

Politisk kontekst

Side Sist endret 23.11.2023
Det 6. miljøhandlingsprogrammet (6EAP) har som mål å oppnå luftkvalitetsnivåer som ikke innebærer uakseptable konsekvenser og risiko for menneskers helse og miljøet i Den europeiske union. EU handler på mange plan for å redusere eksponeringen for luftforurensning: gjennom lovgivning, gjennom samarbeid med sektorer som er ansvarlige for luftforurensning, gjennom nasjonale og regionale myndigheter og frivillige organisasjoner og gjennom forskning. EUs politikk tar sikte på å redusere eksponeringen for luftforurensning ved å redusere utslippene og sette grenseverdier og målverdier for luftkvaliteten.

Programmet Clean Air for Europe (CAFE), etablert under 6EAP, inneholder langsiktige og strategiske råd om integrert politikk på området luftforurensning. Den tematiske strategien for luftforurensning 2005, som underbygges av CAFE-programmet, fastsetter ambisiøse men kostnadseffektive målsettinger og tiltak for europeisk luftkvalitetspolitikk fram til 2020.

Utslipp av luftforurensende stoffer

På medlemsstatsplan pålegger direktivet om nasjonale utslippstak (NEC-direktivet) utslippstak (eller grenseverdier) for utslipp av fire sentrale luftforurensende stoffer (nitrogenoksider, svoveldioksid, ikke-metanholdige flyktige organiske forbindelser og ammoniakk) som er skadelige for helse og miljø. Europakommisjonen vil legge fram forslag til et revidert NEC-direktiv i slutten av 2008. Du finner mer informasjon her.

Annen sentral EU-lovgivning tar sikte på å redusere utslippene av luftforurensende stoffer fra bestemte kilder, f.eks.:

Internasjonalt håndteres problemet med utslipp av luftforurensende stoffer også av UNECE Konvensjon om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (LRTAP-konvensjonen) og tilhørende protokoller. Göteborg-protokollen under LRTAP-konvensjonen fastsetter nasjonale utslippstak som er like eller mindre ambisiøse enn NEC-direktivet.

Luftkvalitet

EUs nye luftkvalitetsdirektiv, direktivet om luftkvalitet og renere luft for Europa, er et av de sentrale tiltakene som er iverksatt for å håndtere luftforurensningen under den tematiske strategien for luftforurensning. Det er det første EU-direktivet som inneholder grenseverdier for konsentrasjoner av PM2.5 (svevestøv) i omgivelsene. Det samler også ulike eksisterende rettsakter om luftkvalitet i ett enkelt direktiv. Regjeringene har fått to år (fra 11. juni 2008) på seg for å sørge for at det enkelte lands lovgivning er i tråd med bestemmelsene i direktivet.

Fram til da gjelder EUs eksisterende rammepolitikk for luftkvalitet. Denne lovgivningen har etablert helserelaterte standarder og målsettinger for en rekke luftforurensende stoffer og omfatter:

  • EUs rammedirektiv for luftkvalitet. Dette beskriver de grunnleggende prinsippene for vurdering og styring av luftkvaliteten i medlemsstatene. Direktivet inneholder også en oversikt over de luftforurensende stoffene som det er utviklet og spesifisert luftkvalitetsstandarder og -målsettinger for i påfølgende lovgivning (de fire datterdirektivene).
  • Beslutningen om informasjonsutveksling, som etablerer gjensidig utveksling av informasjon og data fra nettverk og individuelle stasjoner som måler luftforurensningen i EUs medlemsstater.

Mer informasjon om politikk og lovgivning vedrørende luftforurensning: Europakommisjonens generaldirektorat for miljø

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger