Den europeiske unions samarbeidspartnere

Endre språk
Side Sist endret 20.03.2020
1 min read
Miljøbyråets informasjon er utarbeidet for å bistå beslutningstakere på ulike områder med å iverksette politiske tiltak og fatte beslutninger som er miljømessig forsvarlige og konsekvente. For å oppnå dette samarbeider EEA tett med EU-institusjoner, dvs. Europakommisjonen, Europaparlamentet og Ministerrådet. EEA samarbeider også med rådgivende organer i EU, som Regionkomiteen og EUs økonomiske og sosiale komité, i tillegg til andre EU-byråer.

Samarbeid med EU-institusjoner

Europakommisjonen

EEAs samarbeid med Europakommisjonen må sikres på hensiktsmessige stadier i den politiske beslutningsprosessen. En sterkere trend mot flerårige arbeidsprogrammer i Kommisjonen og Miljøbyrået legger til rette for dette og muliggjør en større tilpasning mellom EEAs strategi og den årlige styringsplanen (AMP) og Kommisjonens årlige politiske strategi (APS) og arbeidsprogram (CWP).

Generaldirektoratet (DG) for miljø (DG ENV) er EEAs viktigste motpart i Europakommisjonen og bidrar med input i utarbeidelsen av EEAs årlige styringsplan.

Innenfor den såkalte firergruppen er EEA, Generaldirektoratet for miljø, Institutt for miljø og bærekraft ved Det felles forskningssenter og Eurostat blitt enige om hvordan oppgaver innenfor miljørapportering skal fordeles dem imellom.

Da miljøhensyn blir mer og mer integrert i sektorpolitikken, samarbeider EEA også med andre generaldirektorater i Europakommisjonen, f.eks. generaldirektoratene for transport og energi, forskning, landbruk og regionalpolitikk.

Europaparlamentet

EEAs bidrag til Europaparlamentet består i orienteringer, seminarer, uformelle møter og, på anmodning, deltakelse i høringer. Det samarbeider særlig med Komiteen for miljø, folkehelse og næringsmiddeltrygghet og den midlertidige komiteen for klimaendringer. EEA samarbeider også med mange av de andre 19 komiteene, f.eks. komiteen for transport og turisme, komiteen for landbruks- og distriktsutvikling og komiteen for regionutvikling.

Rådet for Den europeiske union

Rådet for Den europeiske union er Den europeiske unions øverste beslutningsorgan. EEAs administrerende direktør inviteres jevnlig til å delta på de uformelle møtene mellom miljøministrene. I tillegg støtter EEA det roterende EU-formannskapets aktiviteter på miljøområdet, f.eks. ved å utarbeide rapporter eller organisere seminarer på forespørsel.

EUs rådgivende organer

EEA samarbeider på anmodning med EUs rådgivende organer, dvs. Regionkomiteen og Den økonomiske og sosiale komité. Samarbeidet tar form av deltakelse på konferanser, bidrag til organenes rapportører og uformelle kontakter.

Geographic coverage

Dokumenter handlinger