επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 15/03/2023
1 min read
Οι πληροφορίες και οι γνώσεις του ΕΟΠ έχουν στόχο να συνδράμουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε διάφορους τομείς στη λήψη αποφάσεων οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και συνεκτικών πολιτικών. Για τον σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαζόμαστε επίσης με συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, καθώς και με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η συνεργασία του ΕΟΠ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιείται την κατάλληλη χρονική στιγμή στο πλαίσιο του κύκλου χάραξης πολιτικής. Η στροφή της Επιτροπής και του Οργανισμού προς έναν πολυετή προγραμματισμό των εργασιών συμβάλλει στη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας και παρέχει την ευκαιρία για μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εγγράφων στρατηγικού προγραμματισμού της Επιτροπής και εκείνων του ΕΟΠ.

Οι Γενικές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος (DG ENV) και Δράσης για το Κλίμα (DG CLIMA) αποτελούν τους κύριους ομολόγους του ΕΟΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τρεις αυτοί φορείς συνεργάζονται επίσης στενά με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD), το Κοινό Κέντρο Έρευνών (JRC) και την Eurostat σε ότι αφορά στη γνωσιακή βάση για την ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα.

Καθώς τα περιβαλλοντικά ζητήματα κατέχουν σήμερα σημαντικότερη θέση στις τομεακές πολιτικές, ο ΕΟΠ συνεργάζεται και με άλλες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως, για παράδειγμα, τις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών, Ενέργειας, Γεωργίας και Περιφερειακής Πολιτικής.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο ΕΟΠ εκπονεί ενημερωτικά δελτία και διοργανώνει εργαστήρια και άτυπες συνεδριάσεις για τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, συμμετέχουμε σε  ακροάσεις κατόπιν σχετικού αιτήματος. Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του ΕΟΠ και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και συνεργαζόμαστε επίσης με πολλές από τις υπόλοιπες 22 επιτροπές, όπως, για παράδειγμα, με την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΕΟΠ καλείται τακτικά να παραστεί σε άτυπες συνεδριάσεις των υπουργών περιβάλλοντος της ΕΕ. Επιπλέον, ο ΕΟΠ υποστηρίζει τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες των εκ περιτροπής Προεδριών της ΕΕ, για παράδειγμα, με την εκπόνηση εκθέσεων ή τη διοργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ

Ο ΕΟΠ συνεργάζεται με τα συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, όπως η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η συνεργασία αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή σε διασκέψεις, την παροχή στοιχείων στους εισηγητές και την πραγματοποίηση άτυπων επαφών.

 

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων