Εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 20/03/2020
1 min read
Ο σχεδιασμός των πληροφοριών μας έχει ως στόχο να συνδράμει τους φορείς χάραξης πολιτικής σε διάφορους τομείς, έτσι ώστε να διαμορφώνουν περιβαλλοντικά ορθές και συνεπείς πολιτικές και αποφάσεις. Για το λόγο αυτό, ο ΕΟΠ συνεργάζεται στενά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών. Επίσης ο ΕΟΠ συνεργάζεται με τα συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, δηλαδή με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η διάδραση του ΕΟΠ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζεται στα κατάλληλα σημεία του κύκλου χάραξης πολιτικής. Τούτο διευκολύνεται από τη γενικότερη τάση για πολυετή προγραμματισμό των εργασιών, τόσο στην Επιτροπή, όσο και στον Οργανισμό. Έτσι, προσφέρεται η δυνατότητα μεγαλύτερης συναρμογής μεταξύ αφενός της στρατηγικής του ΕΟΠ και του Ετήσιου Σχεδίου Διαχείρισής του και αφετέρου της Ετήσιας Στρατηγικής Χάραξης Πολιτικής και του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής.

Η Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος (ΓΔ Περιβάλλον) είναι ο βασικός ομόλογος του ΕΟΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει δεδομένα κατά την επεξεργασία του Ετήσιου Σχεδίου Διαχείρισης του ΕΟΠ.

Στο πλαίσιο της "Ομάδας των τεσσάρων", ο ΕΟΠ, η ΓΔ περιβάλλον, το Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Αειφορία του Κοινού Κέντρου Ερευνών και η Eurostat συμφώνησαν σε έναν καταμερισμό των εργασιών σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον.

Καθώς οι περιβαλλοντικές συνιστώσες ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις κλαδικές πολιτικές, ο ΕΟΠ συνεργάζεται επίσης και με άλλες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως οι Γενικές Διευθύνσεις ενέργειας και μεταφορών, έρευνας, γεωργίας και περιφερειακής πολιτικής.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο ΕΟΠ παρέχει υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σύντομες ενημερώσεις, εργαστήρια, ανεπίσημες συναντήσεις συμμετοχή στις συνεδριάσεις, εφόσον ζητηθεί. Ιδιαίτερη συνεργασία αναπτύσσεται με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και την προσωρινή επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος. Ο ΕΟΠ συνεργάζεται επίσης με πολλές από τις υπόλοιπες 19 επιτροπές, όπως η επιτροπή μεταφορών και τουρισμού, γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου και περιφερειακής ανάπτυξης.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κύριο υπεύθυνο όργανο για τη λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΕΟΠ καλείται συχνά και παρίσταται στις άτυπες συσκέψεις των υπουργών περιβάλλοντος. Επιπλέον, ο ΕΟΠ στηρίζει τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες της εκάστοτε προεδρίας της ΕΕ, π.χ. με την προετοιμασία εκθέσεων ή τη διοργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων, εφόσον ζητηθεί.

Συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ

Εφόσον διατυπώσουν σχετικό αίτημα, ο ΕΟΠ συνεργάζεται με τα συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, συμμετέχοντας σε διασκέψεις, παρέχοντας δεδομένα στους εισηγητές τους και λαμβάνοντας μέρος σε άτυπες επαφές.

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων