Yhteistyökumppanit Euroopan unionissa

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 25.02.2020
1 min read
Euroopan ympäristökeskuksen tarjoamat tiedot on tarkoitettu auttamaan eri alojen päätöksentekijöitä laatimaan ympäristön kannalta järkeviä ja johdonmukaisia toimintalinjoja ja päätöksiä. Tätä varten EYK tekee tiivistä yhteistyötä EU:n toimielinten eli Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston kanssa. EYK tekee yhteistyötä myös EU:n neuvoa-antavien elinten eli alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanssa sekä unionin muiden virastojen kanssa.

Yhteistyö EU:n toimielinten kanssa

Euroopan komissio

EYK:n vuorovaikutus Euroopan komission kanssa on varmistettava poliittisen päätöksenteon asiaankuuluvissa vaiheissa. Tätä helpottaa suuntautuminen monivuotisiin työohjelmiin sekä komissiossa että ympäristökeskuksessa. Se mahdollistaa EYK:n strategian ja vuotuisen hallintosuunnitelman sovittamisen entistä tiukemmin yhteen komission vuotuisen toimintastrategian ja komission työohjelman kanssa.

Ympäristöasioiden pääosasto on EYK:n tärkein yhteistyökumppani Euroopan komissiossa, ja se antaa oman panoksensa EYK:n vuotuiseen hallintosuunnitelmaan.

Niin sanotussa "neljän ryhmässä" EYK, ympäristöasioiden pääosasto, yhteisen tutkimuskeskuksen ympäristöä ja kestävää kehitystä käsittelevä laitos (Institute for Environment and Sustainability) ja Eurostat ovat sopineet ympäristöasioiden raportointia koskevasta tehtävienjaosta.

Ympäristönäkökohdat otetaan yhä enemmän huomioon alakohtaisessa politiikassa, ja EYK tekeekin yhteistyötä myös muiden Euroopan komission pääosastojenkanssa, kuten energian ja liikenteen, tutkimuksen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä aluepolitiikan pääosastojen kanssa.

Euroopan parlamentti

EYK avustaa Euroopan parlamenttia antamalla tilannekatsauksia, järjestämällä työpajoja ja epävirallisia kokouksia sekä osallistumalla pyynnöstä kuulemisiin. Erityisesti yhteistyötä tehdään ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan kanssa. Parlamentilla on 19 valiokuntaa, joista myös monien muiden kanssa EYK tekee yhteistyötä, muun muassa liikenne- ja matkailuvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan kanssa.

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto on Euroopan unionin tärkein päätöksentekoelin. EYK:n johtaja kutsutaan säännöllisesti ympäristöministerien epävirallisiin kokouksiin. Lisäksi EYK tukee EU:n kulloistakin puheenjohtajavaltiota ympäristöasioissa esimerkiksi valmistelemalla raportteja tai järjestämällä pyynnöstä työpajoja ja seminaareja.

EU:n neuvoa-antavat elimet

EYK tekee pyynnöstä yhteistyötä EU:n neuvoa-antavien elinten eli alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Yhteistyö käsittää osallistumista konferensseihin, lausuntoja mietintöjen esittelijöille ja epävirallisia yhteyksiä.

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet