ďalej
späť
body

Partneri Európskej únie

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 03. 2023
2 min read
Naše informácie slúžia politikom v rôznych oblastiach na pomoc pri tvorbe environmentálne vhodných a konzistentných politík a rozhodnutí. Na dosiahnutie tohto cieľa agentúra EEA úzko spolupracuje s inštitúciami EÚ, t. j. s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou ministrov. Agentúra EEA spolupracuje aj s poradnými orgánmi EÚ, t. j. s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, ako aj inými európskymi agentúrami.

Spolupráca s inštitúciami EÚ

Európska komisia

Interakcia agentúry EEA s Európskou komisiou sa musí zabezpečovať na príslušných miestach cyklu tvorby politiky. Uľahčuje ju široký trend vypracúvania viacročných pracovných programov v Komisii a agentúre. Tým sa ponúka príležitosť na prepojenie stratégie agentúry EEA a jej ročného plánu riadenia s výročnou politickou stratégiou Komisie a pracovným programom Komisie.

Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (GR ENV) je hlavným partnerom agentúry EEA pri Európskej komisii, ktorý poskytuje vstupné informácie na vypracovanie ročného plánu riadenia agentúry EEA.

V rámci tzv. skupiny štyroch sa agentúra EEA, GR ENV, Ústav pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj spoločného výskumného strediska a ústav Eurostat dohodli na rozdelení úloh v oblasti predkladania správ o životnom prostredí.

Keďže environmentálne kritériá sa čoraz viac začleňujú do politík sektorov, agentúra EEA spolupracuje aj s ďalšími generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie, ako napríklad GR Energetika a doprava, Výskum, Poľnohospodárstvo a Regionálna politika.

Európsky parlament

Agentúra EEA podporuje Európsky parlament predkladaním prehľadov informácií, usporadúvaním seminárov, informačných stretnutí a na požiadanie účasťou na vypočutiach. Osobitná spolupráca sa uskutočňuje s Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a s Dočasným výborom pre klimatické zmeny. Agentúra EEA spolupracuje aj s niektorými ďalšími z 19 výborov, napríklad Výborom pre dopravu a cestovný ruch, Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výborom pre regionálny rozvoj.

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie je hlavným rozhodovacím orgánom Európskej únie. Výkonný riaditeľ agentúry EEA dostáva pravidelne pozvania na účasť na neformálnych stretnutiach ministrov životného prostredia. Okrem toho podporuje agentúra EEA environmentálne činnosti rotujúcich predsedníctiev EÚ, napríklad prostredníctvom prípravy správ alebo organizovania seminárov na požiadanie.

Poradné orgány EÚ

Agentúra EEA spolupracuje aj s poradnými orgánmi EÚ, t. j. s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, a to na základe ich požiadavky. K tomu patrí účasť na konferenciách, poskytovanie vstupných informácií ich spravodajcom a neformálne kontakty.

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu