Kto sme

Kto sme

15. 11. 2013

Európska environmentálna agentúra (EEA) je agentúrou Európskej únie. Našou úlohou je poskytovať dôkladné a nezávislé informácie o životnom prostredí. Predstavujeme hlavný zdroj informácií pre subjekty zapojené do prípravy, prijímania, realizácie a hodnotenia environmentálnej politiky, ako aj pre laickú verejnosť. V súčasnosti má agentúra EEA 32 členských krajín.

Viac informácií

Riadenie

Riadenie

20. 05. 2008

Agentúru EEA riadi predstavenstvo a výbor a ako poradenský orgán funguje vedecký výbor. Výkonný riaditeľ zodpovedá predstavenstvu za realizáciu programov a za každodennú prevádzku agentúry EEA.

Viac informácií

Partneri Európskej únie

Naše informácie slúžia politikom v rôznych oblastiach na pomoc pri tvorbe environmentálne vhodných a konzistentných politík a rozhodnutí. Na dosiahnutie tohto cieľa agentúra EEA úzko spolupracuje s inštitúciami EÚ, t. j. s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou ministrov. Agentúra EEA spolupracuje aj s poradnými orgánmi EÚ, t. j. s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, ako aj inými európskymi agentúrami.

Viac informácií

Medzinárodná spolupráca

Väčšina environmentálnych otázok je cezhraničnej povahy a môže mať celosvetový rozsah. Dajú sa účinne riešiť prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Prioritou agentúry EEA s celosvetovým významom sú klimatické zmeny, znečistenie ovzdušia, trvalo udržateľná výroba a spotreba, biodiverzita, zdravie a životné prostredie a spoločný systém informácií o životnom prostredí.

Viac informácií

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100