Imsieħba tal-Unjoni Eworpea

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 20 Mar 2020
2 min read
L-informazzjoni tagħna hija ddisinjata biex tgħin lil min ifassal il-politika sabiex jagħmel politiki u deċiżjonijiet li huma ta' ġid għall-ambjent u konsistenti. Sabiex tinkiseb din, l-EEA taħdem mill-qrib mal-Istituzzjonijiet tal-UE, jiġifieri l-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri. L-EEA tikkopera wkoll mal-korpi konsultattivi tal-UE, jiġifieri l-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u aġenziji Ewropej oħra.

Koperazzjoni mal-istituzzjonijiet tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

L-interazzjoni tal-EEA mal-Kummissjoni Ewropea trid tiġi assigurata fil-punti eżatti fiċ-ċiklu tat-tfassil tal-politika. Din hija ffaċilitata b'xejra akbar lejn l-ipprogrammar ta' xogħol multi-annwali fil-Kummissjoni u fl-Aġenzija. Din toffri l-opportunità għal aktar qbil bejn l- Istrateġija tal-EEA u l-Pjan ta' Ġestjoni Annwali (AMP) tagħha u l-Istrateġija għal Politika Annwali tal-Kummissjoni (APS) u l-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni (CWP).

Id-Direttorat Ġenerali (DĠ) għall-Ambjent (DĠ ENV) huwa l-kontroparti ewlieni tal-EEA fil-Kummissjoni Ewropea u jipprovdi kontribut fl-elaborazzjoni tal-Pjan ta' Ġestjoni Annwali tal-EEA.

Fi ħdan l-hekk imsejjaħ "Grupp ta' Erba'", l-EEA, id-DĠ ENV, l- Istitut għall-Ambjent u s-Sostenibilità taċ-Ċentru għar-Riċerka Konġunta u l-Eurostatqablu fuq tqassim ta' kompiti fir-rappurtaġġ ambjentali.

Kif il-kunsiderazzjonijiet ambjentali qed ikunu integrati aktar u aktar f'politiki settorjali, l-EEA tikkopera wkoll ma' Direttorati Ġenerali oħra tal-Kummissjoni Ewropea, bħad-DĠs tat-Trasport u l-Enerġija, tar-Riċerka, ta' l-Agrikoltura u tal-Politika Reġjonali.

Il-Parlament Ewropew

L-EEA tappoġġja lill-Parlament Ewropew b'aġġornamenti, workshops, laqgħat informali u, fuq talba, billi tipparteċipa f'seduti. Koperazzjoni partikolari sseħħ mal- Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà fl-Ikel u mal- Kumitat Temporanju dwar il-Bidla fil-Klima. L-EEA taħdem ukoll mill-qrib ma' ħafna mid- 19-il Kumitat ieħor, bħall-Kumitati għat-Trasport u t-Turiżmu, għall-Agrikultura u l-Iżvilupp Rurali u dak għall-Iżvilupp Rurali.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropeahuwa l-korp ewlieni tal-Unjoni Ewropea li jieħu d-deċiżjonijiet. Id-Direttur Eżekuttiv tal-EEA huwa mistieden regolarment sabiex jattendi l-laqgħat informali tal-ministri tal-ambjent. Barra dan, l-EEA tappoġġja l-attivitajiet ambjentali tal-Presidenzi rotanti tal-UE billi pereżempju tipprepara rapporti jew torganizza workshops u seminars meta tkun mitluba.

Il-korpi konsultattivi tal-UE

L-EEA taħdem flimkien mal-korpi konsultattivi tal-UE, jiġifieri il- Kumitat tar-Reġjuni u l- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, fuq talba tagħhom. Dan jinkludi parteċipazzjoni f'konferenzi, kontribut għar-rapporteurs tagħhom u kuntatti informali.

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina