Eiropas Savienības partneri

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 20.03.2020
2 min read
Mūsu informācija ir paredzēta, lai palīdzētu politikas veidotājiem dažādās jomās sagatavot no vides viedokļa pamatotu un konsekventu politiku un lēmumus. Lai to sasniegtu, EVA cieši sadarbojas ar ES institūcijām, t.i., Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Ministru Padomi. EVA sadarbojas arī ar ES padomdevējiem, t.i., Reģionu komiteju un Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteju, kā arī citām Eiropas aģentūrām.

Sadarbība ar ES iestādēm

Eiropas Komisija

EVA sadarbībai ar Eiropas Komisiju ir jābūt nodrošinātai politikas veidošanas cikla atbilstīgos punktos. To atvieglo pieaugošā ilggadīgu darbu programmu sastādīšanas tendence Komisijā un Aģentūrā. Tas dod iespēju labāk saskaņot EVA stratēģiju un tās pārvaldības gada plānu (AMP) ar Komisijas gada politikas stratēģiju (APS) un Komisijas darba programmu (CWP).

Vides ģenerāldirektorātsDG ENV) ir EVA galvenais partneris Eiropas Komisijā un dod ieguldījumu EVA pārvaldības gada plānā.

Tā saucamajā "Četru grupā", kurā ir EVA, DG ENV, Vides un ilgtspējības institūts Kopējā pētniecības centrā un Eurostat,vienojās par pienākumu sadali ziņojumu sagatavošanā par vidi.

Tā kā vides apsvērumi tiek arvien vairāk integrēti nozaru politikās, EVA sadarbojas arī ar citiem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem, piemēram, enerģētikas un transporta, pētniecības, lauksaimniecības un lauku attīstības un reģionālās politikas ģenerāldirektorātiem.

Eiropas Parlaments

EVA atbalsta Eiropas Parlamentu ar brīfingiem, semināriem, neoficiālām sanāksmēm un, pēc pieprasījuma, piedalās apspriedēs. Īpaša sadarbība iedibināta ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības komiteju un ar Pagaidu komiteju par klimata pārmaiņām. EVA sadarbojas arī ar daudzām citām no 19 komitejām, piemēram, transporta un tūrisma, lauksaimniecības un lauku attīstības un reģionālās attīstības komitejām.

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Padomeir Eiropas Savienības galvenā lēmējinstitūcija. EVA izpilddirektoru regulāri uzaicina piedalīties vides ministru neformālajās sanāksmēs. Turklāt EVA atbalsta vides aktivitātes rotējošās ES prezidentūrās, piem., ar ziņojumu sagatavošanu vai semināru organizēšanu pēc pieprasījuma.

EU padomdevējas iestādes

EVA strādā kopā ar ES padomdevējām iestādēm, t.i., ar Reģionu komiteju un ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, pēc to pieprasījuma. Tas ietver piedalīšanos konferencēs, informācijas sniegšanu to ziņotājiem un neformālus kontaktus.

Geographic coverage

Dokumentu darbības