Partner i Europeiska unionen

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2020-03-20
2 min read
Avsikten med vår information är att hjälpa beslutsfattare på olika områden att anta miljömässigt sunda och konsekventa strategier och beslut. För att lyckas med detta har miljöbyrån ett nära samarbete med EU:s institutioner, dvs. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. Miljöbyrån samarbetar också med EU:s rådgivande organ, dvs. Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och andra europeiska organ.

Samarbete med EU:s institutioner

Europeiska kommissionen

Miljöbyråns samverkan med Europeiska kommissionen måste säkerställas vid rätta tidpunkter i beslutsprocessen. Detta underlättas av en ökad trend mot flerårig planering av verksamheten vid kommissionen och byrån. Detta ger möjlighet till en ökad samordning mellan miljöbyråns strategi och dess årliga förvaltningsplan (AMP) och kommissionens årliga politiska strategi (APS) och kommissionens arbetsprogram (CWP).

Generaldirektoratet (DG) för miljö (DG ENV) är miljöbyråns viktigaste motpart vid Europeiska kommissionen och medverkar i utarbetandet av miljöbyråns årliga förvaltningsplan.

Inom den så kallade "Fyragruppen" har miljöbyrån, DG ENV, Institutet för miljö och hållbar utveckling vid Gemensamma forskningscentret och Eurostat kommit överens om att dela upp miljörapporteringsuppgifterna.

Eftersom miljöhänsyn alltmer integreras i de olika politikområdena samarbetar miljöbyrån även med andra generaldirektorat inom Europeiska kommissionen, t.ex. GD Energi och transport, GD Forskning, GD Jordbruk och landsbygdsutveckling och GD Regionalpolitik.

Europaparlamentet

Miljöbyrån bistår Europaparlamentet med genomgångar, arbetsgrupper och informella möten och deltar på begäran i utfrågningar. Samarbete äger särskilt rum med utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och tillfälliga utskottet för klimatförändringar. Miljöbyrån arbetar också med många av de övriga 19 utskotten, t.ex. utskotten för transport och turism, jordbruk och landsbygdsutveckling samt regional utveckling.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd är Europeiska unionens främsta beslutsfattande organ. Miljöbyråns verkställande direktör inbjuds regelbundet att närvara vid miljöministrarnas informella möten.  Dessutom stöder miljöbyrån miljöverksamheten hos EU:s roterande ordförandeskap genom att exempelvis på begäran utarbeta rapporter eller anordna arbetsgrupper eller seminarier.

EU:s rådgivande organ

Miljöbyrån samarbetar med EU:s rådgivande organ, dvs. Regionkommittén  och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, på begäran av dessa. I detta samarbete ingår deltagande i konferenser, kommentarer till deras rapportörer och informella kontakter.

Geographic coverage

Dokumentåtgärder