următorul
anteriorul
articole

Partneri Európskej únie

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2023-03-15
2 min read
Informácie a poznatky EEA majú pomáhať tvorcom politík v rôznych oblastiach pri prijímaní rozhodnutí, ktoré prispievajú k rozvoju environmentálne vhodných a jednotných politík. V záujme dosiahnutia tohto cieľa úzko spolupracujeme s inštitúciami EÚ, ako je Európska komisia, Európsky parlament a Rada Európskej únie. Takisto spolupracujeme s poradnými orgánmi EÚ vrátane Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ako aj s ďalšími agentúrami Európskej únie.

Spolupráca s inštitúciami EÚ

Európska komisia

Komunikácia EEA s Európskou komisiou musí prebiehať vo vhodnom čase v rámci cyklu tvorby politiky. Prechod na viacročný pracovný program v Komisii a agentúre tomu napomáha. Tento prechod ponúka príležitosť na väčšiu súdržnosť medzi strategickými programovými dokumentmi Komisie a EEA.

Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (GR ENV)oblasť klímy GR CLIMA) sú hlavní partneri EEA v rámci Európskej komisie. Tieto tri organizácie takisto úzko spolupracujú s Generálnym riaditeľstvom pre výskum a inováciu (GR RTD)Spoločným výskumným centrom (JRC)Eurostatom na tvorbe vedomostnej základne pre európsku politiku v oblasti životného prostredia a klímy.

Vzhľadom na to, že environmentálne aspekty sa čoraz častejšie stávajú súčasťou odvetvových politík, EEA takisto spolupracuje s inými generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie, napr. v oblasti energetiky, dopravy, poľnohospodárstva a regionálnej politiky.

Európsky parlament

EEA pripravuje brífingy a organizuje pracovné semináre a neformálne stretnutia s cieľom podporiť Európsky parlament. Takisto sa na požiadanie zúčastňujeme na vypočutiach. Medzi EEA a Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín prebieha úzka spolupráca a takisto komunikujeme s mnohými z ďalších 22 výborov, napr. s výbormi pre priemysel, výskum a energetiku, dopravu a cestovný ruch, regionálny rozvoj a poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie je hlavným rozhodovacím orgánom Európskej únie. Výkonný riaditeľ EEA je pravidelne prizývaný na neformálne stretnutia ministrov EÚ pre životné prostredie. Okrem toho EEA podporuje aktivity rotujúcich predsedníctiev EÚ v oblasti životného prostredia aj tak, že na požiadanie vypracúva správy alebo organizuje workshopy a semináre.

Poradné orgány EÚ

EEA na požiadanie spolupracuje s poradnými orgánmi EÚ, ako je Výbor regiónovEurópsky hospodársky a sociálny výbor. Patrí sem účasť na konferenciách, predkladanie podnetov pre spravodajcov a neformálne kontakty.

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului