следващ
предишен
елементи

Партньорите от Европейския съюз

Смяна на език
Страница Последна промяна 15-03-2023
1 min read
ЕАОС събира информация и знания, които са в помощ на авторите на политики от различни области при вземането на решения, допринасящи за разработването на екологосъобразни и последователни политики. За да постигнем тази цел, ние работим в сътрудничество с институциите на ЕС — Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Сътрудничим си също с консултативните органи на ЕС, включително с Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, както и с други агенции на Европейския съюз.

Сътрудничество с институциите на ЕС

Европейска комисия

Взаимодействията между ЕАОС и Европейската комисия се осъществяват съгласно одобрената процедура в точно определени моменти от процеса на разработване на политики. Преходът към многогодишно планиране на дейността на Комисията и Агенцията допринася за подобряване на това взаимодействие. Това дава възможност за по-голяма съгласуваност между стратегическите програми на Комисията и на ЕАОС.

Генералните дирекции „Околна среда“(ГД ENV) и „Действия по климата“ (ГД CLIMA) са основните партньори на ЕАОС в Европейската комисия. Тези три органа работят също съвместно с  Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ (ГД RTD), Съвместния изследователски център (JRC) и Евростат за изграждане на база от знания за политиката на ЕС в областта на околната среда и климата.

Тъй като в секторните политики все повече се отчитат съображения във връзка с околната среда, ЕАОС сътрудничи и с други генерални дирекции на Европейската комисия, например в областта на транспорта, енергетиката, селското стопанство и регионалната политика.

Европейски парламент

ЕАОС изготвя прегледи и организира работни срещи и неофициални заседания, за да подпомага работата на Европейския парламент. При поискване участваме също в изслушвания. Изградено е тясно сътрудничество между ЕАОС и Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Работим също с много от останалите 22 комисии на Парламента, например по транспорт и туризъм; по промишленост, изследвания и енергетика; по земеделие и развитие на селските райони; и по регионално развитие.

Съвет на Европейския съюз

Съветът на Европейския съюз е основният орган на Европейския съюз, който взема решения. Изпълнителният директор на ЕАОС е поканен редовно да присъства на неофициалните заседания на министрите на околната среда в ЕС. Освен това ЕАОС подпомага дейностите в областта на околната среда на ротационните председателства на ЕС, например чрез изготвяне на доклади или организиране на работни срещи и семинари при поискване.

Консултативни органи на ЕС

ЕАОС работи съвместно с консултативните органи на ЕС, например Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, при поискване. Това включва участие в конференции, помощ за докладчици и неформални контакти.

 

Сътрудничество с институциите на ЕС

Европейска комисия

Взаимодействията между ЕАОС и Европейската комисия се осъществяват съгласно одобрената процедура в точно определени моменти от процеса на разработване на политики. Преходът към многогодишно планиране на дейността на Комисията и Агенцията допринася за подобряване на това взаимодействие. Това дава възможност за по-голяма съгласуваност между стратегическите програми на Комисията и на ЕАОС.

Генералните дирекции „Околна среда“(ГД ENV) и „Действия по климата“ (ГД CLIMA) са основните партньори на ЕАОС в Европейската комисия. Тези три органа работят също съвместно с  Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ (ГД RTD), Съвместния изследователски център (JRC) и Евростат за изграждане на база от знания за политиката на ЕС в областта на околната среда и климата.

Тъй като в секторните политики все повече се отчитат съображения във връзка с околната среда, ЕАОС сътрудничи и с други генерални дирекции на Европейската комисия, например в областта на транспорта, енергетиката, селското стопанство и регионалната политика.

Европейски парламент

ЕАОС изготвя прегледи и организира работни срещи и неофициални заседания, за да подпомага работата на Европейския парламент. При поискване участваме също в изслушвания. Изградено е тясно сътрудничество между ЕАОС и Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Работим също с много от останалите 22 комисии на Парламента, например по транспорт и туризъм; по промишленост, изследвания и енергетика; по земеделие и развитие на селските райони; и по регионално развитие.

Съвет на Европейския съюз

Съветът на Европейския съюз е основният орган на Европейския съюз, който взема решения. Изпълнителният директор на ЕАОС е поканен редовно да присъства на неофициалните заседания на министрите на околната среда в ЕС. Освен това ЕАОС подпомага дейностите в областта на околната среда на ротационните председателства на ЕС, например чрез изготвяне на доклади или организиране на работни срещи и семинари при поискване.

Консултативни органи на ЕС

ЕАОС работи съвместно с консултативните органи на ЕС, например Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, при поискване. Това включва участие в конференции, помощ за докладчици и неформални контакти.

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ