Партньори от Европейския съюз

Смяна на език
Страница Последна промяна 20-03-2020
1 min read
Информацията, която предоставяме, цели да подпомогне на политическите лица в различни области, за изготвяне на надеждни и последователни екологични политики и решения. За постигането на тази цел, ЕАОС работи в тясно сътрудничество с институциите на ЕС, а именно Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на министрите. ЕАОС си сътрудничи и със консултативните органи на ЕС, които включват Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и други европейски агенции.

Сътрудничество с институциите на ЕС

Европейската комисия

Взаимодействието на ЕАОС с Европейската комисия трябва да бъде осигурено в съответните фази от цикъла на изработване на политиката. Това бива подпомагано от по-засилена тендеция към изготвяне на многогодишни работни програми в Комисията и агенцията. Така се дава възможност за по-добро съчетание между стратегията на ЕАОС и нейния годишен план за управление (ГПУ) и годишната политическа стратегия на Комисията (ГПС) и работната програма на Комисията.

Генерална дирекция (ГД) „Околна среда“ (DG ENV) е основният партньор на ЕАОС в Европейската комисия и предоставя начална информация при разработването годишния план за управление на ЕАОС.

В рамките на така наречената „Група на четирите“, ЕАОС, ГД „Околна среда“, Института по околна среда и устойчивост към Съвместния изследователски център и Евростат беше съгласувано разделение на задачите по докладите за околната среда.

Предвид все по-широкото включване в секторните политики на въпросите, свързани с околната среда, ЕАОС си сътрудничи и с други генерални дирекции на Европейската комисия, например „Енергетика и транспорт“, „Изследвания“, „Селско стопанство“ и „Регионална политика“.

Европейски парламент

ЕАОС подпомага Европейския парламент с брифинги, работни семинари, неформални срещи и, при поискване, участва в изслушвания. Особено интензивно сътрудничество се осъществява с Комисията по околната среда, общественото здраве и безопасността на храните и Временната комисия по измененията на климата. ЕАОС работи съвместно и с много други от 19-те комисии, например Комисията по транспорт и туризъм, по селско стопанство и развитие на селските райони и по регионално развитие.

Съветът на Европейския съюз

Съветът на Европейския съюз е основният орган, вземащ решения в Европейския съюз. Изпълнителният директор на ЕАОС редовно бива канен да присъства на неформалните срещи на министрите по околна среда. В изключителни случаи проф. Освен това ЕАОС подпомага екологичните дейности на ротационното председателство на ЕС например чрез изготвянето на доклади или оганизирането на работни семинари и сесии, ако се изисква.

Консултативни органи на ЕС

ЕАОС работи съвместно с консултативните органи на ЕС, а именно Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, когато това бъде поискано от тяхна страна. Това включва участие в конференции, предоставяне на начална информация на техните докладчици и неформални контакти.

Geographic coverage

Действия към документ