следващ
предишен
елементи

Международно сътрудничество

Смяна на език
Страница Последна промяна 15-03-2023
1 min read
Повечето проблеми в околната среда са от трансграничен характер, а много от тях са с глобален обхват. Те могат да бъдат решавани ефективно само посредством международно сътрудничество.

В Регламента за създаване на ЕАОС и Eionet се предвижда активно международно сътрудничество в основните области на дейността на ЕАОС. Задачите на ЕАОС обхващат и това да се насърчава включването на европейската информация за околната среда в  международните програми за мониторинг на околната среда, сътрудничество с регионални и международни органи и програми, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Програмата на Организацията на обединените нации за околната среда (UNEP), както и сътрудничество с институции в държави извън ЕС.

Международните ангажименти на ЕАОС могат да бъдат групирани в четири категории:

  1. Международно сътрудничество и Еionet
  2. Отношения с региони, съседни на ЕС
  3. Отношения с международни организации, органи на ООН и конвенции в световен мащаб
  4. Отношения с държави и региони извън Европа

1. Международно сътрудничество и Еionet

Основната насоченост на Eionet е към държавите — членки на ЕАОС, но самият Регламент за ЕАОС отправя поглед напред с възможност за сътрудничество с „... онези институции в държави, които не са членки на Общността, които могат да предоставят данни, информация и опит...“. Тази разпоредба даде възможност на държави извън ЕС да участват в дейности на Еionet, след което да се присъединят към ЕАОС като нейни членове.

Мрежата Еionet обхваща, строго взето, държавите — членки на ЕАОС. На практика обаче дейностите на Еionet включват добре изградено сътрудничество с държавите от Западните Балкани (държави, сътрудничещи на ЕАОС).

2. Отношения с региони, съседни на ЕС

ЕАОС работи отдавна в рамките на тематично и общо сътрудничество не само с държавите от Еionet. По-специално ЕАОС си сътрудничи с различни регионални процеси и органи, обхващащи географски области с тесни или трансгранични географски или геополитически връзки с ЕС, в които има ясно определени политики на ЕС.

Основната цел на дейността с ключово финансиране на ЕАОС в регионален европейски контекст е да съдейства на дейностите за информация и оценка на околната среда в рамките на различни конвенции и процеси. В зависимост от нуждите приносът на ЕАОС включва от обмен на данни и информация до резултати от оценки, както и насърчаване на партньорства за работа в мрежа и информация.

3. Отношения с международни организации

ЕАОС има дългогодишна традиция на работа с международни организации и органи на ООН, по-специално с тези, които се занимават с околна среда и свързаните с нея аспекти, например ООН околна среда на глобално равнище и Икономическа комисия на ООН за Европа на общоевропейско равнище. Тези отношения включват както тематични области (напр. изменение на климата и биоразнообразие), така и общо сътрудничество. В тематичните области ЕАОС предоставя данни и експертен опит в подкрепа на държавите — членки на ЕС и ЕАОС, и на сътрудничещите им държави за тяхното участие в международни конвенции и новосъздадените платформи на ООН за оценка в световен мащаб. В тази дейност от общ характер ЕАОС поставя ударението върху обмена на знания и популяризирането на принципите на SEIS за подобряване на интерфейса на политиките, основани на знания.

Както при тематично насочените, така и при общите дейности, ЕАОС действа като пряк партньор на тези органи, като предоставя експертен опит за текущите процеси, а също и помощ за държавите — членки на ЕС и ЕАОС, и на сътрудничещите им държави при изпълнение на задълженията им за докладване, предоставяне на оценки и (съвместно) разработване на позиции на ЕС. Дейността в подкрепа на държавите — членки на ЕС и ЕАОС, и на сътрудничещите им държави се извършва във връзка с големи политически проекти. Един пример за това е Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата (UNFCCC), където ЕАОС има активна роля и съдейства за измерването, докладването и проверката (ИДП) на емисиите на парникови газове.

След приемането на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., включително целите за устойчиво развитие, рамката за последващи действия и преглед по програмата до 2030 г. трябва да добие по-конкретни очертания на национално, регионално и глобално равнища. ЕАОС ще има особено важна роля на регионално равнище, като продължи да съдейства за мониторинга и прегледа на дейността. Тази дейност ще се осъществява в тясно сътрудничество с Европейската комисия и държавите — членки на ЕС.

Има също така текущи ангажименти към глобалната система от системи за наблюдение на Земята на Групата за наблюдение на Земята, както и към инициативата на ООН относно Глобалната система за управление на геопространствена информация.

4. Отношения с държави и региони извън Европа

ЕАОС споделя своя експертен опит, знанията и подходите си с различни национални и регионални органи извън Европа. От почти 20 години се поддържа редовен диалог с Агенцията на САЩ за защита на околната среда, а през последните 15 години се обменя информация с държави от Централна Азия. Освен това ЕАОС има контакти и обменя информация с институции и органи в държави като Австралия, Канада, Китай, Индия и Южна Корея, както и на регионално равнище с органи от Африка, Азия и Южна Америка.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ