Страни и Eionet

Смяна на език
Страница Последна промяна 17-08-2017
Понастоящем ЕАОС има 33 страни-членки и шест сътрудничещи страни. Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) е партньорска мрежа на ЕАОС и страните. ЕАОС отговаря за развитието на мрежата и координирането на нейните дейности. За целта ЕАОС работи в тясно сътрудничество с националните координатори, които обикновено са националните агенции за околна среда или министерствата на околната среда. Те отговарят за координирането на националните мрежи, обхващащи много институции (общо около 350).

Страни-членки и сътрудничещи страни

33-те страни-членки са 28-те държави-членки на Европейския съюз заедно с Исландия, Норвегия, Швейцария и Турция.

шест страни от Западните Балкани са сътрудничещи страни: Албания, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, както и Косово, съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН. Дейностите по сътрудничеството са включени в Eionet и се подкрепят от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ.

ЕАОС участва също в широко международно сътрудничество отвъд границите на своите страни-членки.

Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet)

Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) е партньорска мрежа на ЕАОС и нейните страни-членки и сътрудничещи страни. ЕАОС отговаря за развитието на мрежата и координирането на нейните дейности. За целта ЕАОС работи в тясно сътрудничество с националните координатори (НК), които обикновено са националните агенции за околна среда или министерствата на околната среда в страните-членки.

НК отговарят за координирането на мрежите от национални референти центрове (НРЦ), като обединяват близо 1000 специалисти от над 350 национални институции и други органи, работещи с информация за околната среда.

Освен НК и НРЦ, понастоящем Eionet обхваща шест Европейски тематични центъра (ЕТЦ) по въпросите на изменението на въздуха и климата, биологичното разнообразие, въздействията на изменението на климата, уязвимост и адаптиране,  водите, информация за земеползването и пространствена информация и анализ, както и устойчивото потребление и производството.

Повече информация:

Свързано съдържание

Новини и и статии

Related briefings

Свързани публикации

Вижте също

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100